5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

5-то заседание
на Столичен общински съвет
17.01.2008 г.

 

На 17 януари 2008 г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на Столичния общински съвет – “София” на V етаж, ул. “Московска” № 33 ще се проведе 5-то заседание на Столичния общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1.Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2.Питане вх. № 93-00-2/07.01.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник от ДСБ, относно проекта за превръщане на хотел „България” в мултифункционален търговски център.

3.Питане вх. № 93-00-3/07.01.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник от ДСБ, относно неизпълнение на Закона за концесиите и на решение на СОС за въвеждане на система за контрол на концесиите, предоставени от Столична община.

4.Питане вх. № 93-01-16/09.01.2008 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник от ДСБ, относно празничната новогодишна и коледна украса на София.

5.Питане вх. № 93-01-17/09.01.2008 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник от ДСБ, относно използването на сол и луга при почистването на снега в града.

6.Доклад вх. № 93-00-361/15.12.2007г. относно изменения и допълнения на Наредбата за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”.

Докл. Анета Георгиева

7.Доклад вх. № 93-00-8/10.01.2008г. относно промени в съставите на СОАП и СУСОПФ.

Докл. Андрей Иванов

8.Доклад вх. № 93-00-367/28.12.2007г. относно приемане на годишната задача за дейност „ЧИСТОТА” – концесионери за 2008г.

Докл. Бойко Борисов

9.Доклад вх. № 93-01-1220/20.12.2007г. относно приемане и одобряване за 2008г. на: план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и/или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Докл. Бойко Борисов

10.Доклад вх. № 26-00-5432/07г./10.01.2008г. относно съгласие от Столична община за сключване на Договор за заем между „Софийска вода” АД и ЕБВР.

Докл. Бойко Борисов

11.Доклад вх. № 26-00-7533/07г./10.01.2008г. относно становище по петгодишния бизнес план на „Софийска вода” АД.

Докл. Бойко Борисов

12.Доклад вх. № 26-00-7081/17.12.2007г. относно закупуване на нова специализирана техника за нуждите на „Чистота – Искър” ЕООД със собствени средства за изпълнение на задълженията на дружеството, като оператор на депото за неопасни отпадъци кв. „Суходол”.

Докл. Бойко Борисов

13.Доклад вх. № 93-00-363/17.12.2007г. относно отчисляване на четири броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.

Докл. Бойко Борисов

14.Доклад вх. № 94-Л-227/21.12.2007г. относно отписване от списъка на ДМА на „Пазари Север” ЕАД на материални активи.

Докл. Бойко Борисов

15.Доклад вх. № 08-16-55/21.12.2007г. относно отписване от списъка на ДМА на „Пазари Изток” ЕАД на част от недвижим имот.

Докл. Бойко Борисов

16.Доклад вх. № 08-09-271/17.12.2007г. относно съфинансиране на проект „Красива България” в ОДЗ № 92 „Лозичка”, район „Лозенец”.

Докл. Бойко Борисов

17.Доклад вх. № 66-02-1438/29.12.2007г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м.„Орландовци-Малашевци” – Парк „Братска могила” – кв.160 /стар/, квартали 15а, 15б, 15в, 16б, 105, 106, 108, 160, 196/нови/.

Докл. Бойко Борисов

18.Доклад вх. № 93-00-6/10.01.2008г. относно промени в съставите на съвета на директорите на общински фирми.

Докл. Данаил Кирилов

19.Доклад вх. № 93-00-5/10.01.2008г. относно смяна на ликвидаторите на „СМХ” ЕАД – в ликвидация.

Докл. Стоян Маджаров

20.Доклад вх. 93-00-352/04.12.2007г. относно решения приети от УС на Меценатска програма „Култура” на Столична община.

Докл. Кирил Арсов

21.Доклад вх. № 08-06-336/20.12.2007г. относно кандидатстване на Народно читалище „Стефан Караджа”, по схема за безвъзмездна финансова помощ.

Докл. Ева Митова

22.Доклад вх. № 08-06-337/20.12.2007г. относно кандидатстване на Народно читалище „Иван Вазов – 1912”, по схема за безвъзмездна финансова помощ.

Докл. Ева Митова

23.Доклад вх. № 26-00-2259/07г./03.01.2008г. относно процедура по чл.15 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХІV-1208, 1248, 1250, кв. 236, м.”Гео Милев – Подуяне – Редута”.

Докл. Антоанета Апостолова

24.Доклад вх. № 08-23-346/19.12.2007г. относно разрешение за съществуване на маломерни паралелки в училищата в район „Панчарево”.

Докл. Станимир Пеев

25.Доклад вх. № 08-23-361/27.12.2007г. относно продължаване срока на договор за наем на общински имот по АОС № 0075/1997г., представляващ помещение с площ 38 кв.м, находящо се в с.Герман.

Докл. Станимир Пеев

26.Доклад вх. № 08-23-362/27.12.2007г. относно продължаване срока на договор от 02.08.1999г. за наем на общински имот по АОС № 1268/23.03.99г., представляващ помещение с площ 42 кв.м, намиращо се в с.Кривина-центъра, отдадено на ЕТ „Кавиад – Катя Милева” за ползване като магазин за хранителни стоки.

Докл. Станимир Пеев

27.Доклад вх. № 08-23-363/27.12.2007г. относно продължаване срока на договор № 01-14/17.06.2004г. за наем на общински имот по АОС № 2417/27.05.04г, представляващ навес с площ 30 кв.м., намиращ се в с.Панчарево.

Докл. Станимир Пеев

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: