65-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

65-то заседание
на Столичен общински съвет
13.05.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-01-437/1/28.04.2010 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник относно опазване на античното архитектурно и културно-историческо наследство при строежа на Втория метродиаметър в района на Централната метростанция – бул. „Мария Луиза”.

2. Питане вх. № 93-01-438/1/28.04.2010 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник относно адаптацията на Централната минерална баня за Музей на София.

3. Питане вх. № 93-01-439/1/28.04.2010 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник относно окончателното решаване на проблемите, свързани със съществуването на ромско гето Баталова воденица в ж.к. „Сердика”, район „Възраждане”.

4. Доклад вх. № 93-00-100/16.04.2010 г. относно осигуряване на средства за честване на юбилейни годишнини на обединени детски заведения и целодневни детски градини.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх. № 93-00-104/20.04.2010 г. относно предложение за осигуряване на допълнителни 5 броя щатни длъжности (експерти и специалисти) по Наредба за предоставен на социалната услуга „Асистент за независим живот”.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх. № 08-17-347/08.03.2010 г. и становище вх. № 08-17-347/12.04.10 г. от М.Бояджийска – зам. кмет на СО относно определяне на оценка за 600/920 ид.ч. от УПИ VIII – 176, кв. № 51, местност в.з. „Милкова кория-разширение”, землище Драгалевци, район „Витоша”.
Докл. Мария Бояджийска

7. Доклад вх. № 08-17-320/23.11.2009 г. относно определяне на оценка за поземлен имот пл. № 957, к.л. № 717, м.”Породин”, в.з. „Симеоново – Драгалевци 2 част”, землище Драгалевци, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
Докл. Мария Бояджийска

8. Доклад вх. № 08-17-265/1/21.11.2009 г. относно определяне на оценка за УПИ III-139, кв.6, в.з. „Милкова курия – разширение”, землище Драгалевци, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
Докл. Мария Бояджийска

9. Доклад вх. № 08-09-215/04.12.2009 г. и становище вх. № 08-17-347/12.04.10 г. от М.Бояджийска – зам. кмет на СО относно определяне на оценка за УПИ IX – 1123, кв. № 53, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, землище Драгалевци.
Докл. Мария Бояджийска

10. Доклад вх. № 26-00-4792/4/10.05.2010 г. относно определяне на мандата на представителите на Столична община в общото събрание на „Интер Експо и Конгресен Център” АД във връзка с насроченото на 18 май 2010 г. редовно общо събрание на акционерите в „ Интер Експо и Конгресен Център” АД.
Докл. Минко Герджиков
Орлин Алексиев

11. Доклад вх. № 66-02-36/27.01.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване на кв.6-А, УПИ І-„за озеленяване”; ІІ-1014; ІІІ-1145; ІV-1150; улица от о.т.13б да о.т.14а; улица от о.т.14а до о.т.14 и улица от о.т.14 до о.т.16а, м. НПЗ”Хаджи Димитър” – Район „Подуяне”.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх. № 66-02-52/29.01.2010 г. относно проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на м.”Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул.”Сливница”, кв.3а, УПИ ІХ и улица от о.т.74а – о.т.74б.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 66-02-187/07.04.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на УПИ ІІ-140010, създаване на улица о.т.628-о.т.633м до о.т.632г, кв.51а, м.”Железница”, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 66-02-188/07.04.2010 г. приемане на проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ ІІ-587, изменение на улица между о.т.98-о.т.24в до о.т.24 и създаване на задънена улица от о.т.24в-о.т.24г до о.т.24г, кв.23а, м. „в.з. Градище”, Район „Панчарево” .
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № 66-02-195/09.04.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план-план-извадка-план за регулация и застрояване на УПИ ХІV-276, създаване на улица от о.т.4-о.т.6 до о.т.16, кв.11, м.в.з. „Бели брег”-гр.Банкя.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 66-02-207/14.04.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XX-2994, XXI-2994, XXII-2996, XXIII-2429, XXIV-1913 и създаване на задънена улица от о.т.161а до о.т.161б, кв.96, м.”с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 66-02-208/14.04.2010 г. относно проект за подробен устройствен план –план за регулация за УПИ II-222034 и нова улица по о.т. 145б – 154в – 154г – 154д – 154е – 154ж, изменение на плана за регулация за УПИ I-1243, 1244 и план за застрояване на УПИ II- 222034, кв.104б, м.с.Чепинци.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 66-02-210/15.04.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ І-585 и ІІ-585; изменение на улична регулация от о.т.78 до о.т.106 за създаване на улица – тупик от о.т.113 до о.т.116, кв.12 /нов/, м.в.з. „Черния кос”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 26-00-5826/6/22.04.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на транформаторен пост с площ от 10 кв.м., в общински имот – УПИ X – за трафопост, квартал 288-А, местност „Еврейски гробища”, район „Красно село”.
Докл. Ралица Стоянова

20. Доклад вх. № 12-00-318/13.04.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

21. Доклад вх. № 93-00-117/10.05.2010 г. относно решения, приети от Експертната комисия за оценка и класиране по Програма „ЕВРОПА” за 2010 г.
Докл. Ирина Йорданова, Ивайло Йонков, Калоян Паргов

22. Доклад вх. № 08-08-3027/20.10.2008 г. относно процедура по прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част, представляваща 7/8 идеални части от УПИ X-за маг., целият с площ от 430 м², кв.83, м.”Изток – Изток”.
Докл. Поля Станчева

23. Доклад вх. № 62-00-40/1/07.04.2010 г. относно определяне като частна общинска собственост характера на собствеността на обект, представляващ спортно съоръжение със специално предназначение – скейтборд площадка, находяща се в УПИ I, кв.90, м.”Студентски град” и предоставяне безвъзмездно право на ползване върху него на Българска скейтборд федерация.
Докл. Иво Тонев

24. Доклад вх. № 08-10-62/20.04.2010 г. относно разкриване на нова детска дневна група в Детска ясла № 35 „Вълшебство”, район „Триадица”
Докл. Евтим Евтимов

25. Доклад вх. № 08-03-32/1/11.03.2010 г. относно преобразуване на 13 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, район „Възраждане”, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 63 в основно училище, във връзка с връщане за ново обсъждане на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА на решение № 183 по протокол № 63 от 15.04.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ева Сеизова

26. Доклад вх. № 08-01-191/17.03.2010 г. за предоставяне под наем на читалище „Св. Климент Охридски” за осъществяване на дейността на читалището на 3 /три/ броя офис-помещения и сервизни помещения в частна общинска собственост /АОС 235/, находящи се на първи етаж над партер, южно крило / в сграда на бул. „Витоша” № 25.
Докл. Маргарита Гутева

27. Доклад вх. № 08-01-58/22.04.2010 г. относно участие на район „Средец” като член – основател в учредяването и дейността на Европейска асоциация „Европейска мрежа „Места на мира”” и определяне на представители на района, които да участват в учредяването на Асоциацията на 28 и 29 май 2010 г. в Евора Монте, Португалия и да представляват района в нея.
Докл. Маргарита Гутева

28. Доклад вх. № 08-04-238/19.01.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ ведомствен бюфет, находящ се в сградата на СО, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, с площ от 73,3м² с нова оценка вх. № 0804-238/3/23.04.2010 г.
Докл. Пенка Арменкова

29. Доклад вх. № 08-06-324/16.04.2010 г. за процедура по § 8 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ I – за жилищно строителство, кв. 6, местност жк „Левски – зона Г”, по плана на гр. София.
Докл. Ева Митова

30. Доклад вх. № 94-Ц-3083/14.04.2010 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I – 1184, кв. 5, м. „Кравеферма д-р Пашов”.
Докл. Ивайло Панев

31. Доклад вх. № 26-00-7295/6/22.04.2010 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за урегулиране на съседни УПИ чрез проект за подробен устройствен план, м.”Малинова долина – Бункера – 3 етап”, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

32. Доклад вх. № 93-00-102/19.04.2010 г. относно разрешение за поставяне на паметни плочи на изявени творци.
Докл. Роберт Янакиев

33. Доклад вх. № 08-08-48/2/16.04.2010 г. относно поставяне на барелеф на възрожденския поет и композитор Добри Чинтулов върху фасадата на сградата на Народно читалище „Добри Чинтулов”, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 55, район „Изгрев”.
Докл. Панайот Бончевновини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: