Законът за електронните съобщения – изменен, допълнен, все така противоконституционен и вече действащ!

Вече е в сила приетият на 17 февруари т.г. Закон за изменение и допълнение на ЗЕС.

На 2 март 2010 г. Конституционният съд обяви за противоконституционно съответното събиране на “трафични данни”, според приетия през 2008 г. телекомуникационен закон. И разпореди всички събирани и запазени данни от съответните оператори за граждани да бъдат изтрити. Независимо от “Директива 2006/24/ЕО”… Само че – онзи КС, на Германия!

Забелязано от редактора (и автор на този материал):
В България не се намери правоимащ да “сезира” Конституционния съд на Републиката. При това с ясното съзнание на всички правоимащи (4 дузини депутати, президент, баш прокурор и всякакви “по чл. 150” от Основния закон – чак до републиканския ни омбудсман, комуто отскоро е позволено да занимава 12-те от КС с “установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите”).

Не е поради незнание, а въпреки ясното осъзнаване, че в този закон, още от първото му приемане през 2007 г., са записани конкретни противоконституционни текстове (онези думички, по-рано написани като “глава девета “а” от Наказателния кодекс” – онази глава, която се занимава с правораздаване и определяне на наказания за т. нар. “компютърни престъпления” – престъпления, които все още в нашата Република не са тежки).

След “изменението” на ЗЕС буквокомбинацията “глава девета “а” от Наказателния кодекс” вече не се намира в текста. Но “главата” си е там. Е, за сметка на използването и на цифри в подходящо подреждане. Как става това?

Според стенограмите на парламента – ето така (“СК”, в случая са инициалите на “Синята коалиция”, а членовете с номера от 319а до 319е изчерпват съдържанието на гореспоменатата глава от МК):

ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз няма да се спирам на предложенията, които сме направили с моя колега Мартин Димитров, защото той достатъчно пълно ги обоснова. Но, тъй като виждам, че в крайна сметка комисията е предложила един текст, който ще бъде гласуван в залата, искам поне този текст да бъде изчистен от едно тежко, бих казал, нарушение, а то е нарушаването на основния закон на страната – българската Конституция.
Господин председателю, в съответствие с чл. 74, ал. 4, където е записано, че се гласуват и предложения за отпадане, които са направени по време на обсъждането, и като имам предвид заявеното съгласие от господин заместник-министъра Вучков, правя следното предложение, което моля да подложите на гласуване преди гласуването на окончателния текст, който се предлага от комисията.
Алинея 2 на чл. 250а да гласи следното – няма да добавям текст, всъщност ще се види какво отпада:
„(2) Данните по ал. 1 се съхраняват за нуждите на разкриването и разследването на тежки престъпления и престъпления” – това е вече на предпоследния ред – „по чл. 319а – 319е от Наказателния кодекс, както и за издирване на лица.”
Аз зная, че ако трябва да бъдем напълно прецизни, дори и престъпленията по Глава девета А, това са компютърните престъпления, не би трябвало да фигурират в текста на закона.
Но, като имам предвид, че и в сегашния текст на закона тези престъпления фигурират, моето предложение е да оставим в закона, в ал. 2 единствено това, което разрешава Конституцията, а то е разследването на тежки престъпления и компютърните престъпления по Наказателния кодекс.
Останалият текст, господин председателю, изброяването – като се започне от чл. 122 до чл. 289 и чл. 327, да отпадне.
Реших да прочета текста такъв, какъвто го предлагам, отколкото да прочета отделните членове, изброени в Наказателния кодекс, които отпадат.
Правя предложението в пълно съответствие с Правилника и след изразеното съгласие от страна на господин Вучков апелирам към вас да го подкрепите. Нека все пак защитим буквата и духа на Конституцията. Благодаря ви.

Ами… нека!?новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. Още по-скандално е, че МВР се готви да не спазва новият закон за електронните съобщения (ЗЕС).

    http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=5800&sectionid=2&id=0000401

    Шефовете на шестте главни дирекции в МВР ще могат да изискват от мобилните и интернет оператори разпечатки за по-малко от предвидените в новия ЗЕС 72 часа. Това гласи заповед, разписана от вътрешния министър Цветан Цветанов, обяви неговият заместник Веселин Вучков. Изискването на подобни спешни разпечатки също е обвързано с разрешение от съда, но то ще се чака едва след получаването на информацията от операторите, тоест първо разпечатките и тогава евентуално разрешение от съда.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: