Доклад от В. Лилков за преименуване на улица в София

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2 от „Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община” приложено Ви предоставям за разглеждане на заседание на СОС доклад относно:

“Именуване на улица в район Слатина и поставяне на барелеф в памет на академик Ростислав Каишев”

Към доклада са приложени:

 1. проект за решение;
 2. писмо от ГИС изх. № 07-00-1542/14.04.2010 г.;
 3. предложение за именуване на улица на името на академик Каишев от Директора на ИФХ на БАН изх. № 173/15.04.2010 г.;
 4. предложение за поставяне на барелеф на академик Каишев от Директора на ИФХ на БАН изх. № 194/27.04.2010 г.;
 5. протокол № 47 от заседанието на общото събрание на учените на ИФХ на БАН от 13.04.2010 г.;
 6. подписка в подкрепа на предложението;
 7. писмо на Председателя на БАН;
 8. писма от Институти на БАН, подкрепящи предложението;
 9. схема на улицата;
 10. биографична справка.

Вносител
Вили Лилков


ДОКЛАД

от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: “Именуване на улица в район Слатина и поставяне на барелеф в памет на академик Ростислав Каишев”

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В Столичния общински съвет постъпи предложение от Директора на Института по физикохимия на БАН проф. дхн Иван Кръстев за именуване на улица и поставяне на барелеф на академик Ростислав Каишев – основател на Института по физикохимия и негов директор повече от 30 години. Предложението е подкрепено от Президиума на БАН, от учени и научни съвети на няколко институти на БАН. Академик Каишев е бил зам-председател на БАН, член на няколко чуждестранни Академии на науките, зам.-председател на Международния съюз по чиста и приложна физика. За своите заслуги той е награждаван с множество национални и международни награди, между които орден «Кирил и Методий» I степен, доктор хонориус кауза на БАН, почетен знак на БАН „Марин Дринов”, почетен знак на Софийския университет, Златен медал „Котениус” на Германската Академия на естествоизпитателите „Леополдина”, Златен почетен знак за заслуги към Република Австрия и др. Блестящ учен и изключителен общественик.

С настоящия доклад предлагам да се именува на името на академик Ростислав Каишев улица в непосредствена близост до Института по физикохимия на БАН. Считам, че редом с имената на проф. Атанас Иширков, академик Никола Обрешков, Александър фон Хумболт, академик Стефан Ангелов и академик Георги Бончев, на които са именувани съседни улици, съвсем естествено и заслужено ще застане и името на академик Ростислав Каишев, който е създател заедно с проф. Странски на българската физико-химическа школа, известна в целия свят, като школата на Странски-Каишев. Предлагам за целта да се преименува улица „Яна Лъскова”, което име не се вписва в именната структура на улиците на територията на комплекса на БАН и няма никакво отношение към нашия град.

Във връзка с изложеното по-горе и въз основа на приложените към доклада материали, предлагам на уважавания общински съвет да вземе решение за преименуване на улица “Яна Лъскова”, находяща се в район Слатина, с името „академик Ростислав Каишев”, както и бъде разрешено поставяне на барелеф на академик Каишев на фасадата на Института по физикохимия на БАН.

Прилагам:

 1. проект за решение;
 2. писмо от ГИС изх. № 07-00-1542/14.04.2010 г.;
 3. предложение за именуване на улица на името на академик Каишев от Директора на ИФХ на БАН изх. № 173/15.04.2010 г.;
 4. предложение за поставяне на барелеф на академик Каишев от Директора на ИФХ на БАН изх. № 194/27.04.2010 г.;
 5. протокол № 47 от заседанието на общото събрание на учените на ИФХ на БАН от 13.04.2010 г.;
 6. подписка в подкрепа на предложението;
 7. писмо на Председателя на БАН;
 8. писма от Институти на БАН, подкрепящи предложението;
 9. схема на улицата;
 10. биографична справка.

С уважение
Вили Лилков


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … … 2010 година

ЗА: “Именуване на улица в район “Слатина” и поставяне на барелеф в памет на академик Ростислав Каишев”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 3 и чл. 13 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

 1. Преименува ул. “Яна Лъскова”, находяща се на територията на район Слатина (комплекс на БАН), от бул. „Цариградско шосе” до ул. “Александър фон Хумболт” с името „Академик Ростислав Каишев”.
 2. Дава съгласие да бъде поставен барелеф на академик Ростислав Каишев, върху фасадата на Института по физикохимия на БАН, до неговия вход, като средствата за целта се осигурят от дарения.
 3. Възлага на кмета на Столична община да информира гражданите на Столична община за взетото решение, съгласно Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

 1. […] Доклад вх. № 93-00-120/12.05.2010 г. относно именуване на улица в район „Слатина” и […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: