Доклад за публичен контрол върху базовите станции на мобилните оператори

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

ДОКЛАД

от Вили Лилков – общински съветник от Демократи за силна България в Столичен общински съвет

Относно: “Публичният контрол върху базовите станции на GSM-операторите”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад е свързан с необходимостта от прилагане на „Наредба №9 на МЗ за пределно допустимите нива на електромагнитните полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитните зони около излъчващи обекти” (ДВ. бр.35 от 3 май 1991 г., попр. ДВ. бр. 38 от 14 май 1991 г., изм. ДВ. бр. 8 от 22 януари 2002 г.), както и на нормите на ЗУТ.
Известно е, че основният източник на електромагнитно излъчване в населените места са клетъчните телефонни централи (базови станции), които обикновено са монтирани по високите етажи, покривите и калканите на сградите в градовете, както и върху стълбовете за уличното осветление. Често те се изграждат и като индивидуални строежи в поземлени имоти. В България има три мобилни оператора и всеки от тях изгражда самостоятелна мрежа. Националната мрежа се състои от няколко хиляди базови станции, в големите градове те са стотици, а в София никой не може да каже колко е техния брой. Ситуацията в момента е такава, че те се разполагат навсякъде, дори върху покривите на болници, в непосредствена близост и върху покривите на училища, детски ясли и градини. Има случаи, когато те са на разстояние 10 – 15 m от прозорците на жилищни сгради. Например на територия от по-малко от един квадратен километър в съседните квартали ж.к. “Младост” 3 и ж.к. “Младост” 2 има разположени по покривите на високите сгради 57 броя вертикални антени-излъчватели. Нормално е обществото да бъде информирано, както за законността на изградените станции, така и за потенциалната опасност от тяхното излъчване. За да бъде предпазено населението от такава опасност в България действа Наредба №9 на МЗ, съгласно която:

Контролът върху обектите – източници на електромагнитни лъчения в населените места, се извършва на два етапа, предварителен – при проектиране на тези устройства и текущ контрол.

Предварителният контрол се извършва чрез оценка и съгласуване на проектната документация, в т. ч. на местоположението на обекта и неговата хигиеннозащитна зона. Хигиеннозащитните зони около излъчващите съоръжения се съобразяват с излъчващата мощност и разположението на обекта, с техническите, ситуационните и монтажните им характеристики и се определя за предварителната максимална мощност на излъчване на съответния източник. При оценката на зоната се вземат предвид сградите и местата в периметъра на излъчване, където е възможен престой на хора.

След изграждането и преди въвеждане в действие на базова станция инвеститорът, съвместно с контролните органи извършва измервания в контролните пунктове на населената територия по утвърдена методика и при най-неблагоприятен за населението режим на експлоатация. Стойностите на електромагнитните лъчения около съоръженията се сравняват с хигиенните норми, посочени в Наредба №9. За получените резултати от измерванията трябва да бъде уведомен съответния общински съвет, а той от своя страна уведомява гражданите, които живеят в близост до базовата станция.
Задължение за извършване на текущ контрол на въведените вече в експлоатация и функциониращи обекти-източници на електромагнитни полета имат, както техните собственици, така и органите на държавния здравен контрол. РИОКОЗ под методичното ръководство на специалистите от Националния център по опазване на общественото здраве е длъжен да осъществява контрол върху тях.

От 2009 г. към Столичния инспекторат е създаден сектор, който е длъжен да следи за състоянието на компонентите и факторите на околната среда в т.ч. и електромагнитните полета. Той е длъжен да осъществява превантивна, контролна и административно-наказателна дейност, в рамките на статута и правомощията на кмета на Столична община. За съжаление по отношение на електромагнитните полета секторът не е успял за краткото време на съществуването си да развие собствен капацитет, както кадрови, така и технически и също така не е създал работни взаимоотношения с органите на МЗ и РИОКОЗ във връзка с контрола върху ЕМП.

В последните години рязко нарастна броят на жалби на граждани срещу изграждането на базови станции на GSM-операторите, независимо, че почти всички са получили оценка за вредното си въздействие от държавната лаборатория “Физични фактори” към Националния център за опазване на общественото здраве (НЦООЗ). Основанията за протестите на гражданите са, че:

 • Част от станциите са поставени без съгласуване от общинската администрация на съответната документация за изграждане.
 • Масово се заобикалят членовете на Етажната собственост в жилищните блокове, като не се получава тяхното изрично съгласие.
 • Собствениците на базови станции (операторите на мобилни телефонни услуги) не информират СОС за интензитета на електромагнитното поле в хигиенно-защитната зона и СОС не информира гражданите, както изисква Наредба N 9 на МЗ.
 • В процеса на експлоатация на базовите станции отсъства текущ контрол. Едната причина за това е, че няма достатъчно технически устройства за контрол, а втората причина е липсата на отговорност в администрацията, която трябва да извършва този крайно належащ контрол.
 • Масово върху стълбовете за уличното осветление се разполагат подобни клетки, чиито захранващи кабели не са скрити, както изисква Наредба 21 от 2007 г. за правилата а изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения.
 • Не се води разяснителна кампания за вредата или безопасността от електромагнитните лъчения, което засилва страховете на хората от облъчване.

Столична община не разполага със систематизирана информация по райони за изградените базови станции, както и за това кои от тях са монтирани в съответствие с правилата, наредбите и ЗУТ и не притежава карти за хигиеннозащитните зони, получени от конкретни измервания около базовите станции и не информира гражданите за техните полета.

Изложеното по-горе означава нарушаване на изискванията на разпоредби наНаредба N 9 на МЗ от 1991 г., на Закона за устройство на територията (ЗУТ), на Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост (ПУРНЕС), на Наредба 21 от 2007 г. за правилата а изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и МРРБ (ДВ. бр.41 от 22 май 2007 г.), въз основа на което и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам СОС да вземе следното

РЕШЕНИЕ

 1. Възлага на кмета на Столична община в едноседмичен срок от датата на вземане на настоящото решение да изиска официално от всички GSM-оператори, работещи на територията на гр. София, да предоставят в Столична община:
  1.1. Списък на притежаваните от тях базови станции, изградени законно върху обекти – частна и общинска собственост на територията на Столична община.
  1.2. Пълни данни за хигиенно-защитната зона около всяка базова станция, получени на основата на изчисления и преки замервания на място от оторизираните държавни органи.
 2. Възлага на кмета въз основа на получената информация по т. 1 да предприеме действия по разработване на публичен регистър на законно поставените базови станции и на хигиенно-защитната зона около тях.
 3. Възлага на кмета да предприеме мерки за демонтиране на всички базови станции, които не притежават необходимата документация и/или са поставени в нарушение на правилата за изграждане по смисъла на Закона за устройство на територията.
 4. До момента на предоставяне от страна на GSM-операторите на данните по т. 1 и т. 2 от настоящото решение, се прекратява издаването на разрешителни за изгражадне на базови станции на територията на Столична община.
 5. Възлага на кмета на Столична община да предприеме необходимите действия за изграждане на технически и експертен потенциал на Столичен инспекторат за осъществяване на текущ контрол върху нивата на електромагнитните полета на територията на Столична община.
 6. За предприетите действия по т. 5 кметът да информира СОС в двумесечен срок от датата на вземане на настоящото решение.

Вносител
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

3 Responses

 1. […] Доклад вх. № 93-00-118/14. 04. 2009 г. относно публичния контрол върху базовите станции на […]

 2. […] заседанието беше приет и доклада на Вили Лилков, въз основа на който Столичната община ще изиска от […]

 3. Аз съм напълно против клетки на мобилни оператори да бъдат поставяни на покриви и сгради, в които живеят или работят хора. Всички се изкушаваме от парите, които може да взимаме като наем за предоставянето на място за клетъчната антена, но не е ли здравето ни по-важно. Могат да се измислят и други места и начини антените да бъдат монтирани, така че да осигуряват покритие…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: