Решения от 49-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

49-то заседание
на Столичен общински съвет
15.10.2009 г.

49-то заседание на СОС започна с половин час закъснение поради проточилото се съвместно заседание на Финансова и Стопанска комисии по повод т. 7 от дневния ред – относно финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти на Столична община с кредит от Европейската инвестиционна банка, дебатите по която се пренесоха и в заседателната зала. Основните опасения по тази точка бяха изказани от общинските съветници от ДСБ и СДС, които поискаха повече разяснения и гаранции, че сумите, договорени с изпълнителите, няма да нарастнат впоследствие по време на изпълнението, какъвто беше случаят при изграждането на Околовръстно шосе.

Димитър Бъчваров попита, защо Транспортната комисия не е излязла със становище по доклада, след като изграждането на инфраструктурните съоръжения на шестте пътни възела в София (на алея „Яворов; на бул. „България” и ул. „Акад. Ив. Гешов и на бул. „Андрей Ляпчев и бул. „Андрей Сахаров”) са от нейната компетентност.

Вили Лилков настоя при вземането на решение за изтегляне на заема от 45 млн. евро общинските съветници да се съобразят с императивните разпоредби на Закона за общинския дълг. Той отбеляза, че две от задължителните условия по него – за точни разчети и за публично обсъждане на заема, не са спазени. Освен това той подчерта, че с вземане на решението за изграждане на тези кръстовища, ако не се развие цялата пътна инфраструктура в районите около тях, това ще е безсмислено упражнение, защото облекчаването на движението в пътния възел на бул. „Вапцаров” и ул. „Ст. Михайловски” (до Физическия факултет на СУ и Семинарията) ще вкара целия поток или към ул. „Св. Наум” (с три пътни ленти), или към Кошарите, където тапата е сигурна. Затова трябва едновременно с това да се работи и по пробива на бул. „Т. Каблешков” и по директната връка на бул. „Вапцаров” с „Т. Каблешков”, както и по връзката между кръстовището на Телевизионната кула с ул. „Св. Наум”. Така стои въпросът и с другите кръстовища, поради което се получава така, че цялата инвестиционна програма за 2010-2012 г. на Столична община трябва да се насочи в районите около тези пътни възли. Има ли проектна готовност за това, приключили ли са отчуждителните процедури, има ли изпълнителски ресурс и най-важното, как ще се отрази на трафика затварянето на тези кръстовища едновременно. Кога ще се ремонтира ул. „Бяла черква”, след като тя бе в програмата за 2008 г. с готови проекти и осигурено финансиране? Отговор не бе получен.

Ивайло Йонков поиска обосновка дали има смисъл да се започва именно с тези кръстовища и колко средства ще бъдат спестени с изграждането им. А Мартин Заимов възмутено заяви, че СО има транспортна стратегия само на хартия.

Отзиви предизвика и питането по т. 1 от Вили Лилков относно предприетите действия по изпълнение на решение № 392 от 11.06.2009 г. на СОС за „Публичния контрол върху базовите станции на GSM – оператори”. Той окачестви получения отговор, като пестелив и изрази недоволоство, че мобилните оператори не зачитат СО, което те потвърдиха чрез непредоставянето на изисканата информация за разрешителните, издадени за поставяне на базовите станции. Според данните на Лилков са издадени само 625 разрешителни за поставяне на такива станции, а на територията на София те са повече от 2000, което прави повече от 1400 незаконни станции. Общинският съветник от ДСБ обеща да внесе доклад, с който да се забрани поставянето на нови станции до получаване на пълен отчет от мобилните оператори и до демонтирането на базовите станции от покривите на училища и детски градини.

Разнородни реакции предизвика и питането на Кирил Арсов относно политизация на служителите в Столичния инспекторат. Според общинския съветник от НДСВ съществуват сериозни ограничения на свободата на словото сред работещите в общинските администрации, които по негови думи, се чувствали задължени да показват принадлежност към ГЕРБ, за да не загубят работата си.

По повод т.11 от дневния ред, относно одобряване на стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София, Мартин Заимов постави под съмнение достоверността и пълнотата на предоставената информация като даде за пример нивата на шум, на които са подложени гражданите на София, живущи в близост до летище София. Това принуди зам. кметът Мария Бояджийска да обясни, че в доклада е включена цялата налична информация, с която СО разполага и пое ангажимента да месец юни да има пълни сведения по въпроса.
По предложение на Вили Лилков СОС даде шестмесечен срок на кмета да подготви План за действие по разработените шумови карти, с цел ограничаване на шума в столицата, като в бъдеще този план да бъде неразделна част от Общия устройствен план на София.

На заседанието бяха обсъдени и приети още доклади:

  • относно даване на съгласие за възстановяване на 50% от преведения от „Общинска банка” АД дивидент за 2008 г. и определяне на представители на Столична община в общото събрание на акционерите и определяне на техния мандат;
  • относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Медицински център XXXI – Нови Искър” ЕООД;
  • относно участие и осигуряване на собствения финансов принос на Столична община в проект Еуфония 2009 по програма „Култура 2007 – 2013”;
  • относно преобразуване на ЦДГ № 14 „Светулка”, находяща се в с. Световрачене, район „Нови Искър”, в ОДЗ № 114 „Светулка” с адрес с. Световрачене, район „Нови Искър”;
  • относно избор на нов управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: