Решения 251 и 252 на ЦИК

Октомври е. Обявяването на резултатите от изборите на 5 юли т.г. продължава – ето така:

Р Е Ш Е Н И Е
№ НС-251
София, 12 октомври 2009 г.

ОТНОСНО: изпълнение на Решение № 8 от 7 октомври 2009 г.
на Конституционния съд на Република България
по конституционно дело № 9 от 2009 г.

В изпълнение на Решение № 8 от 7 октомври 2009 г. на Конституционния съд на Република България, влязло в сила на 7 октомври 2009 г., по конституционно дело № 9 от 2009 г. и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1, 17 и 18, чл. 6, чл. 107, ал. 1, т. 2, чл. 111 и чл. 113, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ИЗМЕНЯ, като ОПРЕДЕЛЯ изборния резултат в СИК 19-27-00-121 в 19. МИР – Русенски, като към резултата на коалиция “Синята коалиция” под № 19 в интегралната бюлетина се добавят 24 действителни гласа и от резултата на коалиция “За Родината – ДГИ-НЛ” под № 20 в интегралната бюлетина се изваждат 24 действителни гласа.

2. ИЗМЕНЯ, като ОПРЕДЕЛЯ изборния резултат в 19. РИК в 19. МИР – Русенски, като към резултата на коалиция “Синята коалиция” под № 19 в интегралната бюлетина се добавят 24 действителни гласа и от резултата на коалиция “За Родината – ДГИ-НЛ” под № 20 в интегралната бюлетина се изваждат 24 действителни гласа.

3. ИЗМЕНЯ Решение № НС-222 от 7 юли 2009 г. на Централната избирателна комисия в частта му за обявяване резултатите от изборите за 41-во Народно събрание, произведени на 5 юли 2009 г., съобразно получените гласове от страната и от чужбина на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите по пропорционалната система, както следва:

– в т. 1 (в таблица № 1) под № 19 за коалиция “Синята коалиция” в брой действителни гласове да се запише “285 686”;
– в т. 1 (в таблица № 1) под № 20 за коалиция “За Родината – ДГИ-НЛ” в брой действителни гласове да се запише “11 500”;
– в т. 3 (в таблица № 1) под № 19 за коалиция “Синята коалиция” в брой действителни гласове да се запише “285 686”;
– в т. 4 (в таблица № 1) под № 19 за коалиция “Синята коалиция” в брой действителни гласове да се запише “285 686”;
– в т. 5 след изпълнение на стъпките от Методиката за определяне на изборните резултати от гласуването, приета с решения на ЦИК и обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 34 от 8 май 2009 г. и бр. 38 от 22 май 2009 г., както следва:

    – в т. 8 на ред 8 в 8. МИР – Добрички, на политическа партия “Движение за права и свободи” под № 4 в интегралната бюлетина да запишат 2 (два) мандата, на коалиция “Синята коалиция” под № 19 в интегралната бюлетина да се запише 0 (нула) мандата, и на ред 19 в 19. МИР – Русенски, на политическа партия “Движение за права и свободи” под № 4 в интегралната бюлетина да се запише 1 (един) мандат, на коалиция “Синята коалиция” под № 19 в интегралната бюлетина да се запише 1 (един) мандат.

4. ИЗМЕНЯ Решение № НС-224 от 7 юли 2009 г. на Централната избирателна комисия в частите, в които са обявени за избрани за народни представители в 41-вото Народно събрание в 8. МИР – Добрички, Бюрхан Илиязов Абазов Венцислав Василев Върбанов (б.р.: поправено с решение 252 на ЦИК) и в 19. МИР – Русенски, Венцислав Василев Върбанов Бюрхан Илиязов Абазов (б.р.: поправено с решение 252 на ЦИК), поради обявяване на избора им за незаконосъобразен на основание Решение № 8 от 7 октомври 2009 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 9 от 2009 г., като:
ОБЯВЯВА за избран за народен представител в 8 (осми) многомандатен избирателен район – Добрички, Рушен Мехмед Риза, ЕГН …, от листата на политическа партия “Движение за права и свободи” и му издава удостоверение.

ОБЯВЯВА за избран за народен представител в 19 (деветнадесети) многомандатен избирателен район – Русенски, Михаил Рашков Михайлов, ЕГН …, от листата на коалиция “Синята коалиция” и му издава удостоверение.

АНУЛИРА удостоверение за избран народен представител (Приложение № 56 от изборните книжа) № 51 от 9 юли 2009 г. на Бюрхан Илиязов Абазов.

АНУЛИРА удостоверение за избран народен представител (Приложение № 56 от изборните книжа) № 60 от 9 юли 2009 г. на Венцислав Василев Върбанов.

За решението да се уведомят Бюрхан Илиязов Абазов, Венцислав Василев Върбанов, Рушен Мехмед Риза, Михаил Рашков Михайлов, коалиция “Синята коалиция”, коалиция “За Родината – ДГИ-НЛ” и политическа партия “Движение за права и свободи”.

Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.

Горният цитат е от 251-то решение на ЦИК, коригирано с поправка на допуснатата в него техничека грешка. За да приключи изпълнението на Решение № 9 от 7 октомври 2009 г. на Конституционния съд, остава ЦИК да приеме (с ново решение) още една поправка в 222-то си решение – на последния ред в онази таблица (таблица № 1 към т. 4) да се запише новото число 3893310, вместо 3893286, тъй като, нали, все още: “ако прибавим към едно от събираемите в дадена сума числото 24, то и цялата сума се увеличава с 24”… 🙂

… пък, ако забележат, че и в някоя от по-горните таблици пише неверни числа (като дяловите разпределения на ДПС и ГЕРБ, в %), може и други поправки в Решение 222 да има… 🙂

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

2 Responses

  1. […] както и на съответното Решение на КС. По друго време. По средата на 10-ия месец от миналата година. Не в началото на […]

  2. […] измененията в Решение 222 пак не са достатъчни, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: