Конституционният съд обяви решението си по дело №9 от 2009 г.

Днес Конституционният съд на Републиката обяви решението си по едно от трите заведени дела за оспорване на законноста на избора на народни представители. Дело №9 от 2009 г., най-лесното за решаване, както вече отбелязах някъде тук, приключва с РЕШЕНИЕ № 8 на КС от 7 октомври 2009 г.:


С Определение от 11 август 2009 г. Конституционният съд е изискал от Областния управител на област Русе протокол № 000241 (Приложение № 51) от секционната избирателна комисия в избирателна секция 19-27-00-121 в 19 МИР – гр. Русе, както и бюлетините, с които е гласувано на парламентарните избори на 5 юли 2009 г. в същата избирателна секция.
След получаване на исканите материали в закрито заседание на 29 септември 2009 г. конституционните съдии прегледаха изборните книжа от секция 19-27-00-124 19-27-00-121 (поправка) в 19 МИР – гр. Русе за кандидатските листи, групирани по политически партии и коалиции.
Конституционният съд с Определение от 29 септември 2009 г. констатира, че в избирателна секция 19-27-00-121 – гр. Русе от 19 МИР на парламентарните избори, проведени на 5 юли 2009 г. „Синята коалиция” е получила 24 действителни бюлетини, а коалиция „За родината-ДГИ-НЛ” – нито една бюлетина, като тези факти са отразени невярно в протокол № 000241 (Приложение 51) на същата секционна избирателна комисия в 19 МИР – гр. Русе.

Та, така Конституционният съд

РЕШИ:

ОБЯВЯВА за незаконoсъобразен избора на народните представители Бюрхан Илиязов Абазов, избран за народен представител в 19 МИР – гр.Русе от листата на ПП „Движение за права и свободи” и Венцислав Василев Върбанов, избран за народен представител в 8 МИР – гр. Добрич от листата на коалиция „Синята коалиция” поради констатацията, съдържаща се в Определението на Конституционния съд от 29 септември 2009 г., че в 19 МИР – гр. Русе, в избирателна секция 19-27-00-121 коалиция „Синята коалиция” е получила 24 действителни гласа, а коалиция „За родината-ДГИ-НЛ” – нито един глас, които невярно са отразени в протокол № 000141 000241 (поправка) от изборните книжа (ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г.)
ВЪЗЛАГА на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители да определи изборния резултат на основата на настоящето решение на Конституционния съд, като добави към изборния резултат на „Синята коалиция” в 19 МИР – Русенски 24 действителни гласа.
На основание чл. 14, ал. 4 от Закона за Конституционен съд решението влиза в сила от датата на постановяването му.
На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за Конституционен съд решението да се изпрати на Народното събрание, Централната избирателна комисия, Мартин Димитров Димитров, Иван Йорданов Костов, Михаил Рашков Михайлов.

За ЦИК остава да анулира 2 удостоверения за избрани депутати и да издаде други две (едното – на д-р М. Михайлов), засега…

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

2 Responses

  1. […] изпълнение на Решение № 8 от 7 октомври 2009 г. на Конституционния съд на Република България, влязло в сила на 7 октомври 2009 […]

  2. Поправка. Конституционният съд прави следните поправки на допуснати технически грешки в обнародваното Решение № 8 от 7 октомври 2009 г. по конституционно дело № 9 от 2009 г. (ДВ, бр. 81 от 2009 г.):

    1. На стр. 5, лява колона, четвърти абзац, четвърти ред “изборните книжа от секция 19-27-00-124” да се чете “изборните книжа от секция 19-27-00-121”.

    2. На стр. 6, лява колона, втори обзац, 15 ред “протокол № 000141” да се чете “протокол № 000241 (приложение № 51)”.

    (Обн. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009 г.)

    Поправяме и горе. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: