49-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

49-то заседание
на Столичен общински съвет
15.10.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 9301-807/1/18.09.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно предприетите действия по изпълнение на решение № 392 от 11.06.2009 г. на СОС за „Публичния контрол върху базовите станции на GSM – оператори”.

2. Питане вх. № 93-01-810/1/06.10.2009 г. от г-н Кирил Арсов – общински съветник относно политизация на служителите в Столичния инспекторат.

3. Питане вх. № 93-01-866/1/07.10.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник относно съвместна дейност на Столична община с ромската фондация „Романи Бах”.

4. Доклад вх. № 93-00-258/15.09.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 26-00-5602/2/29.09.2009 г. относно даване на съгласие за възстановяване на 50% от преведения от „Общинска банка” АД дивидент за 2008г.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 26-00-6260/2/07.10.2009 г. относно определяне на представители на Столична община в общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД и определяне на техния мандат във връзка с насроченото на 23 октомври 2009 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

7. Доклад вх. № 93-00-132/1/06.10.2009 г. относно финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти на Столична община с кредит от Европейската инвестиционна банка.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 29-00-226/1/23.09.2009 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Медицински център XXXI – Нови Искър” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 29-00-227/1/23.09.2009 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Медицински център XVI – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 66-00-3136(4)/23.09.2009г. относно участие и осигуряване на собствения финансов принос на Столична община в проект Еуфония 2009 по програма „Култура 2007 – 2013”.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 26-00-3272/5/17.08.2009 г. относно одобряване на стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София.
Докл. Мария Бояджийска

12. Доклад вх. № 93-00-265/26.09.2009 г. относно предложение за отпускане на десет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № 93-01-843/29.09.2009 г. относно преобразуване на ЦДГ № 14 „Светулка”, находяща се в с. Световрачене, район „Нови Искър”, в ОДЗ № 114 „Светулка” с адрес с. Световрачене, район „Нови Искър”.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 12-00-918/17.09.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

15. Доклад вх. № 12-00-961/01.10.2009 г. относно предоставяне за управление на район „Надежда”, откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

16. Доклад вх. № 26-00-2488/14.09.2009 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на КТП с площ от 30 м² в общински имот – ПИ 36, част от УПИ XIII – за озеленяване и ТП, кв.79, м.”Промишлена зона Север”, с. Казичене, район „Панчарево”.
Докл. Ралица Стоянова

17. Доклад вх. № 93-00-272/08.10.2009 г. относно избор на нов управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова

18. Доклад вх. №66-02-641/06.10.2009 г. относно проект за изменение на плана за улична регулация за кв.73, м.”Манастирски ливади – запад”.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 66-02-644/07.10.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – ИПР за УПИ I – „за гробищен парк” и УПИ II – „за обслужващи обекти към гробищен парк и озеленяване”, кв.9, м.”Гробищен парк – Малашевци”.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 26-00-12073/8/15.07.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в подземен паркинг – гараж, находящ се под ул.”Найчо Цанов”, до ул. „Трапезица”, до Метростанция 7, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова

21. Доклад, вх. № 08-03-3077/12/07.09.2009 г., относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ- 5, кв. 335б, м. „Пробив бул. Пенчо Славейков”, район „Възраждане.
Докл. Ева Сеизова

22. Доклад вх. № 08-06-373/1/15.09.2009 г. относно поправка на явна фактическа грешка в решение № 118 по протокол № 33 от 26.02.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ева Митова

23. Доклад вх. № 26-00-7683/11/21.07.2009г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Овча купел”,съставляващ УПИ III-4, с площ от 647 м², кв.29, м.”Горна баня”, чрез изкупуване на ½ идеална част – частна общинска собственост, от съсобственика „ВИ БИ ЕЛ КОНСУЛТИНГ” ЕООД.
Докл. Пламен Йорданов

24. Доклад вх. № 26-00-2559/4/06.07.2009г. относно откриване на процедура за публично оповестен конкурс за продажба на общински имот, УПИ IV – КОО, кв.22, м. ”Красна поляна”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров

25. Доклад вх. № 0824-3250/5/09.09.2009г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за срок от 5 години, находящ се на територията на район „Банкя”, в сградата на с. Иваняне.
Докл. Рангел Марков

26. Доклад, вх. № 94-А-3113/15/09.09.2009 г., относно прекратяване на съсобственост между СО и „Ста Билд” ЕООД, чрез изкупуване от дружеството дела на СО, представляващ 1/6 ид. част от 570/730 ид. части УПИ ІІ- 8, кв. 60, м. „ГГЦ- Зона- В- 15” по плана на гр. София, заедно с построеното в имота полуразрушено жилище, находящи се в район „Сердика”, ул. „Клокотница” № 6.
Докл. Тодор Кръстев

27. Доклад, вх. № 26-00-5351/9/07.09.2009 г. относно прекратяване на съсобственост между СО и наследниците на отчуждени собственици, обезщетени с апартаменти №№ 23 и 20, находящи се в жк. „Надежда”, бл. 171, чрез изкупуване на общинските идеални части.
Докл. Димитър Димов

28. Доклад вх. № 08-17-3117/8/12.01.2009г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ XXXVII-815, 816, кв.103а, м.”ж.к.”Карпузица”, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

29. Доклад вх. № 08-22-155/20.07.2009 г. относно преобразуване на ЦДГ № 58, кв. Челопечене, район „Кремиковци” в ОДЗ № 58, кв. Челопечене.
Докл. Ивайло Панев

30. Доклад вх. № 0822-173/1/09.09.2009г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: