Конституционният съд като съд (по изборните канони)

От понеделник, 11 август 2009 г., изборите за народни представители продължават в конституционния съд на Републиката.
Със свои определения по делата с номера 8, 9, и 10 за 2009 г. КС определя, че и трите дела са допустими и ще ги разглежда:

Накратко:
По дело №8:

…Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска за разглеждане по същество искането на група народни представители от 41-о Народно събрание на Република България, относно оспорване законността на избор за народен представител.
Конституира като заинтересовани страни по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на външните работи, ЦИКИНП, Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство /ГДГРАО/, Гражданска инициатива за свободни и демократични избори /ГИСДИ/ и Съюза на юристите в България.
Преписи от определението и от искането да се изпратят на заинтересованите страни, като им се предоставя възможност в 20 дневен срок да представят писмени становища и доказателства по делото.
В същия срок, освен доказателствата по преценка на заинтересованите страни ГДГРАО към МРРБ да предоставят резултати от проверката за извършено гласуване, повече от един път /в страната, в чужбина, в страната и чужбина/, както и за починали лица към момента на изборите, които са били включени в избирателните списъци по секции в съответния избирателен район.
Изисква от областния управител на Шуменска област:
– заверени копия от протокола на Районната избирателна комисия /РИК/за избран мажоритарен кандидат и заверени копия от секционните протоколи;
– заверен списък на съставите на СИК и на РИК с посочване на представителството на политическите сили в тях, както и на номера на избирателна секция, на населеното място и на общината, на чиято територията се намира съответната секция;
– заверените копия от всички жалби постъпили в изборния ден до РИК и от РИК до ЦИК, относно 30-ти Шуменски мажоритарен избирателен район, както и копия от решенията на РИК по тези жалбите в изборния ден.

След получаване на становищата на страните и представените документи от областния управител, Конституционният съд ще прецени необходимостта от изискване и допускане и на други доказателства.

По дело №9:

…Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска за разглеждане по същество искането на главния прокурор относно оспорване на законността на избор на народен представител.
Конституира като заинтересовани страни по делото: Централната избирателна комисия за избиране на народни представители, Народното събрание, Министерския съвет, Гражданска инициатива за свободни и демократични избори и Съюза на юристите в България.
Изисква от Областния управител на област Русе да представи в Конституционния съд протокол №000241 (Приложение № 51) от секционната избирателна комисия в избирателна секция 19-27-00-121 в град Русе, както и бюлетините, с които е гласувано на парламентарните избори на 5 юли 2009 г. в същата избирателна секция.
Преписи от настоящето определение и от искането на жалбоподателите да се изпратят на конституираните страни, които в 20-дневен срок могат да представят писмени становища и доказателства по делото.
Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателите Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов, представляващи коалиция „Синята коалиция” и жалбоподателят Михаил Рашков Михайлов, които в същия срок могат да представят допълнително писмени аргументи по направеното искане.

По дело №10:

…Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска до разглеждане по същество искането на Яне Георгиев Янев, представляващ политическа партия “Ред, законност и Справедливост” и кандидатите за народни представители от същата партия Красимир Дончев Каракачанов, Борис Янков Ячев и Бойко Иванов Ватев, препратено чрез главния прокурор до Конституционния съд, с което се оспорва законността на изборните резултати от проведените на 5 юли 2009г. избори за 41 Обикновено народно събрание.
Конституира като заинтересовани страни по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на външните работи, Централната избирателна комисия за избор на народни представители /ЦИКИНП/, Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към министерството на регионалното развитие и благоустройство /ГДГРАО/, Гражданска инициатива за свободни и демократични избори /ГИСДИ/ и Съюза на юристите в България.
Преписи от определението и от искането да се изпратят на заинтересованите страни, като им се предоставя възможност в 20-дневен срок да представят становища и допълнителни доказателства по делото.
В същия срок ГДГРАО към МРРБ да представи резултати от проверката за извършено гласуване повече от един път в страната и в Република Турция, както и заверени преписи от избирателните списъци и секционните протоколи за гласуването в избирателните секции в Република Турция.
Подателите на искането да представят в официален заверен препис секционните протоколи на избирателни секции от № 4600111 до № 4600233 включително.

След получаване становищата на страните и изисканите доказателства, Конституционният съд ще прецени необходимостта от изискване и допускане и на други доказателства.
Препис от определението да се изпрати и на вносителите на искането, които в същия срок може да представят и допълнителни съображения по делото.

Съдиите Румен Янков и Благовест Пунев са подписали определенията по 9-то дело и по 10-то дело с особено мнение.

Още по-накратко: С 8-то дело се оспорва получения резултат в 30-ти ЕИР – за кандидата, издигнат от ГЕРБ, са отчетени с 666 ( 🙂 ) гласа по-малко от тези за кандидата, издигнат от ДПС.
9-то дело е (така, както тръгна) ясно – донасят торбата с бюлетините, намират вътре 24-те бюлетини, в които е задраскан номер 19, а не 20, и после – решение по чл. 149, ал. 1, т. 7 от Основния закон на Републиката. (По-подробно – друг път.)
Делото с номер 10, както изглежда, е заявено и допуснато за разглеждане така, че “заинтересовани” от запазването на оповестените резултати да имат максимален шанс да си останат там, където са сега, и след произнасянето на КС (и по този казус ще пиша повече друг път).

Advertisements

2 Responses

  1. […] от 2009 г., най-лесното за решаване, както вече отбелязах някъде тук, приключва с РЕШЕНИЕ № 8 на КС от 7 октомври 2009 г.: … С […]

  2. […] така. Както вече писах тук някъде, това дело беше така заявено и допуснато за […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: