Решения от 30-то заседание на Столичен общински съвет

30-то заседание
на Столичен общински съвет
29.01.2009 г.

Тридесетото заседание на Столичния общински съвет от 29.01.2009 г. бе внимателно проследено от медиите и гражданите на София тъй като на това заседание бяха определени размерите на местните данъци и такси и цените на услуги за софиянци през 2009 г., от които се формира в значителна степен приходната част от общинския бюджет.

Заседанието започна с традиционния отчет на кмета на Столична община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци. По доклада на кмета (приложен тук, по-долу) се разгоря дискусия единствено във връзка с оскъдната информация, която бе представена за обществената поръчка за събиране и транспортиране на битови отпадъци, лятно и зимно улично почистване в районите Люлин, Овча Купел, Витоша, Триадица, Младост. В момента процедурата е спряна и се очаква решение на Върховния административен съд по жалбата на „Волф 96″ и решение на Комисия за защита на конкуренцията по жалбата на „Титан Чистота” София. Общинските съветници Жельо Бойчев от БСП и Вили Лилков от ДСБ предупредиха за задаваща се поредна криза със сметосъбирането в посочените райони, тъй като австрийската фирма „Заубермахер”, която спечели обществената поръчка, би трябвало да заработи от 1.03.2009 г., когато изтича ангажиментът на действащия концесионер по чистотата, но реално нито може да извърши подготовка в мобилизационния срок, който тече в момента, нито може да бъде сигурна в положителния изход от решенията на ВАС и КЗК. Тогава ще се наложи Столична община, по познатия начин, да бъде притискана от концесионерите по чистотата, от които софиянци нямат никакво основание да бъдат доволни.

Възникнаха въпроси, отправени от Георги Кадиев и Петър Курумбашев (БСП) във връзка с цените, на които е спечелена обществената поръчка, които не получиха отговор.

Вили Лилков напомни, че кметът повече от две години не изпълнява решението на СОС от 2006 г. да назначи Комисия за контрол на концесията за чистотата, която да представя ежегодно пълен отчет за хода на изпълнението на концесията, в който и зададените от БСП въпроси трябва да намерят отговор.

Питането към кмета, отправено от Николай Желев от СДС, за усвояването на средства в размер на 1 200 000 лв., отпуснати за възстановяване и развитие на Северния и Западния парк, ккакто и на 1 000 000 лв за програма „Зелена София”, получи мъгляв отговор, от който стана ясно, че нищо не е извършено през 2008 г., въпреки гласуваните от СОС финансови средства.

По същия начин – неясно и незадълбочено, бе отговорено и на Христо Ангеличин, общински съветник от ДСБ, относно конкурса за предоставяне на площи, представляващи външната част на превозните средства на „Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама за срок от 2 (две) години.

И двамата общински съветници изразиха недоволството си от формалните отговори на кмета, без поемане на ангажименти за решаване на проблемите.

Питането на Вили Лилков към кмета на София бе свързано с контрола върху монтирането на базови станции на телекомуникационните оператори в София и информираността на гражданите за нивото на тяхното излъчване. На въпросите:

  • колко са законно монтираните и изградени базови станции в София на операторите на мобилни услуги;
  • колко проверки съвместно с РИКОЗ е извършил Столичния инспекторат;
  • в колко случаи съгласно Наредба 9 от 1991 г. собствениците на базови станции и на съоръженията, излъчващи електромагнитни полета в София, са информирали Столична община за хигиенната зона около тях и нивата на интензитета на електромагнитното поле;
  • в колко случаи съгласно същата Наредба СОС е информирал гражданите за съществуващите полета?

не бе получен нито един отговор, а само обстоен правен анализ на съществуващата в Република България нормативна уредба по въпроса. В София липсва какъвто и да било контрол от общината, а гражданите нямат никаква информация, какво се случва дори в собствените им жилищни кооперации. Вили Лилков поиска от кмета и председателя на СОС да изискват от мобилните оператори информация по тези въпроси, както и да не се издават разрешения за поставяне на нови станции, докато общината не получи съответните отговори, а също така – при поставяне на такива съоръжения върху жилищните блокове да се изисква освен съгласуването на документацията с общината (както е по закон и се изпълнява в много малко случаи), да се представя и договор за разполагане или изграждане със съответната етажна собственост.

Кметът Бойко Борисов се съгласи с това, че проблемът е сериозен и че е необходимо с решение на СОС някои от тези проблеми да се уредят.

Общинските съветници от ДСБ и СДС аргументирано се противопоставиха на увеличението на размера на някои от местните данъци (с 50%!), но с гласовете на общинските съветници от управляващото мнозинство бяха приети предложените от администрацията размери на местните данъци в Столична община (които ще бъдат представени и тук – в специална тема).

Същото мнозинство прие и по-високата (с 20%) такса за битови отпадъци през 2009 г. Не бе прието предложението на общинските съветници от ДСБ дори и за 5% отстъпка при предплащане на цялата такса в срок до 30 април – както беше през миналата година.

Столичният общински съвет гласува разширение на Синята зона за паркиране с още 679 места, разположени основно в зоната между бул. Витоша и бул. Прага (ул. Тунджа, ул. Бузлуджа, ул. Цар Петър, ул. Свиленица, ул. Хр. Станчев, ул. Шандор Петьофи и т.н.), както и в зоната около бул. Мария Луиза, бул. Сливница и Женския пазар.

Изменен и допълнен бе Правилникът за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столичната община. Той вече предвижда мандатът на омбудсмана на София да бъде 5 години, а заместникът му да се избира с явно гласуване по предложение на вече избрания с тайно гласуване омбудсман.

Гласувани бяха от СОС три милиона лева (средства от СОПФ) за строително-ремонтни работи за възстановяване на уличното осветление, хоризонтална и вертикална маркировка и осветителните тела в район „Студентски”.

Изключително бурна дискусия предизвика темата на т. 37 от дневния ред, която предвиждаше одобряване на пазарните оценки за уравняване на два дяла при прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на съсобствен УПИ ІІ (стар), кв. 9 ж.к. „Яворов”, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план. Гражданските сдружения и гражданите от ж.к. Яворов категорично се противопоставиха на мераците за високо строителство на мястото на хотел Ропотамо. Те получиха подкрепа и от общинските съветници на ДСБ, СДС и БСП, но с гласовете на ГЕРБ и Атака, след прегласуване, бе взето решение, което ще даде възможност да се сбъдне най-неприятния сценарий за района, ако не се измени устройствения план на този район.

В 17 часа, след като изтече и удълженото с три часа време, заседанието на СОС бе прекратено, тъй като Правилникът на СОС не допуска по-дълги заседания. Останалите над двадесет точки от дневния ред (без допълнителните 🙂 ) ще бъдат разгледани на следващо заседание.

Вижте и това приложение:

  • Отчет във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци за периода 18.12.2008 г.–15.01.2009 г – Доклад от Бойко Борисов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: