Питане от Вили Лилков – за базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София


 

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Контрола върху монтирането на базовите станции на телекомуникационните оператори в София и информираността на гражданите за нивото на тяхното излъчване

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящото питане е свързано с масовото разполагане върху покривите на сгради в столицата на клетъчни телефонни централи на телекомуникационните оператори в София, които са сериозен източник на електромагнитно излъчване. Такива централи, или още наречени базови станции са разположени дори върху покривите на болници, в непосредствена близост до училища, до детски ясли и градини. Има случаи, когато те са на разстояние 10 – 15 m от прозорците на жилищни сгради. Всеки от трите мобилни оператора изгражда самостоятелна мрежа в града и по неофициална информация броят на базовите станции е надхвърлил хиляда.

Съгласно „Наредба №21 от 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения” базовите станции се изграждат, като строежи в смисъла на ЗУТ, което предполага задължителен контрол от страна на Столична община при тяхното изграждане.
„Наредба №9 от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващите обекти” изисква техните собственици да уведомяват общинските съвети за резултатите от измерванията и за хигиенно-защитни зони около станциите, както и за предприетите допълнителни мерки. От своя страна общината е длъжна да информира гражданите за електромагнитните полета около тях.

Получените от мен сигнали от граждани показват, че в много случаи те не са информирани за поставянето на базови станции върху техните сгради, а Столична община не информира гражданите, живеещи в хигиенно-защитната зона, за нивата на електромагнитното излъчване.

Във връзка с изложеното по-горе, както и във връзка със значимостта на проблема, моля да ми бъде предоставена конкретна информация за:

  1. Базовите станции, които са законно изградени в София, след получаване на съответните разрешителни от Столична община.
  2. Проверките, които Столичен инспекторат самостоятелно или заедно с РИОКОЗ е извършил по отношение разполагането на базови станции на мобилните оператори и нивата на електромагнитното излъчване.
  3. Колко пъти и как е била уведомена Столична община от собствениците на излъчващите обекти за резултатите от измерванията и за хигиенно-защитни зони около тях.
  4. Как се информират гражданите от страна на Столична община за електромагнитните полета около станциите.
  5. Какви са възмездните отношения между мобилните оператори и Столична община при изграждането на базовите станции и тяхната експлоатация?

Моля отговорите на поставените въпроси да получа в писмен вид на заседание на СОС.

С уважение
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

4 Responses

  1. […] Питане вх. №93-00-3/06.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

  2. […] Питане вх. №93-00-3/06.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

  3. […] Питането на Вили Лилков към кмета на София бе свързано с контрола върху монтирането на базови станции на телекомуникационните оператори в София и информираността на гражданите за нивото на тяхното излъчване. На въпросите: […]

  4. […] контрола върху монтирането на базовите станции на GSM –… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: