24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

24-то заседание
на Столичен общински съвет
13.11.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. №93-01-4175/21.10.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно отражението на световната финансова криза върху лихвите по кредитите на Столична община.

3. Питане вх. №93-00-3261/27.10.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно неизпълнен ангажимент по внасяне на обобщен доклад за моментното състояние и осигуряване проходимост на аварийните изходи в училищата и детските заведения на територията на Столична община.

4. Питане вх. №93-01-4214/28.10.2008 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно възможност за облекчаване на трафика на кръстовището на бул. „Никола Вапцаров” при Семинарията.

5. Питане вх. №93-01-4213/28.10.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно статута на обект, общинска собственост, отдаден под наем за автопаркинг, който възпрепятства достъпа на миряните до храм „Св. Вмчк. Мина”, кв. „Модерно предградие”, район „Връбница”.

6. Питане вх. №93-00-3265/03.11.2008 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно проведени конкурсни процедури за транспортно обслужване.

7. Доклад вх. №93-00-3254/16.10.2008 г. относно определяне предназначението на общински жилища за продажба чрез търг.
Докл. Бойко Борисов

8. Доклад вх. №93-01-4191/23.10.2008 г. относно отчисляване на два броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.
Докл. Бойко Борисов

9. Връщане за ново обсъждане на Решение №605 по Протокол №22 от 9 октомври 2008 г. на Столичния общински съвет, върнато със Заповед №РД-15-190/21.10.2008 г. на Областния управител на Област София.

10. Доклад вх. №93-01-3682/02.07.2008 г. относно изменение на чл. 56 от Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община относно принудителното преместване на ППС, паркирани в „Синя зона”.
Докл. Вили Лилков

11. Доклад вх. №94-С-3338(1)/24.09.2008 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Анета Георгиева

12. Доклад вх. №93-01-3856/06.08.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.
Докл. Минко Герджиков

13. Доклад вх. №12-00-3908/15.10.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

14. Доклад вх. №12-00-3945/21.10.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

15. Доклад вх. №12-00-3972/28.10.2008 г. относно отмяна на Решение №206 по Протокол №11 от 24.04.2008 г. и промяна на Решение №104 по Протокол №7 от 28.02.2008 г.
Докл. Данаил Кирилов

16. Доклад вх. №12-00-3973/28.10.2008 г. относно изменение и допълнение на Решение №78 по Протокол №54 от 16.06.2003 г. на СОС с което се открива процедура по приватизация и се определя метод за приватизация на обект: Двуетажна сграда, находяща се на ул. ”Кораб планина” №6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Лозенец” със съответното му право на строеж.
Докл. Данаил Кирилов

17. Доклад вх. №93-01-3335(2)/03.11.2008 г. относно пренасочване на средства в Програмата, финансирана от СОПФ за 2008 г. за ремонт на помещения за разкриване на нови групи в детски заведения, ремонт на плувни басейни и неотложни ремонти в учебни и детски заведения, на основание допусната явна фактическа грешка.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

18. Доклад вх. №18-00-3095(3)/03.11.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта и оборудване на Театър „Възраждане”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

19. Доклад вх. №93-01-4147(1)/03.11.2008 г. относно отпускане на средства от СОПФ за закупуване на 20 броя нови газови соло (несъчленени) автобуси за нуждите на столичния транспорт и 1 брой пътнически автобус за Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” – Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

20. Доклад вх. №93-00-3229/16.09.2008 г. относно създаване на публичен регистър за изпълнението на обществени поръчки, провеждани от Столична община, районните администрации, търговските дружества с общинско участие и други второстепенни разпоредители с бюджетни средства.
Докл. Владимир Кисьов, Стефан Иванов, Николай Желев, Иван Нейков, Борислав Бориславов

21. Доклад вх. №62-00-3143(1)/16.09.2008 г. относно отстъпване безвъзмездно право на ползване за срок от пет години на Сдружение „Съюз на зъботехниците в България”, върху общински недвижим имот – частна общинска собственост.
Докл. Людмил Леонидов

22. Доклад вх. №7000-3414(1)/08.08.2008 г. относно приемане на Правилник за организация и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Столичната община.
Докл. Йорданка Фандъкова

23. Доклад вх. №93-01-4150/16.10.2008 г. относно финансиране на съвместна проява – концертния сезон 2008/2009 година на Нов симфоничен оркестър от бюджета на Дирекция „Култура” на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

24. Доклад вх. №93-01-4085/02.10.2008 г. относно корекция на бюджета за дейности на Съвета по безопасност на движението на децата в София 2008 г.
Докл. Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова, Атанас Черешаров, Мита Георгиева

25. Доклад вх. №62-00-3208(1)/06.10.2008 г. относно партньорство между Столична община и Българската федерация по канадска борба за организацията и провеждането на Европейското първенство по канадска борба за мъже, жени, юноши, хора с увреждания и ветерани през месец юни 2009 г. в гр. София.
Докл. Иво Тонев, Йорданка Фандъкова

26. Доклад вх. №93-00-3258/20.10.2008 г. относно предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

27. Доклад вх. №93-01-4186/22.10.2008 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ №2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

28. Доклад вх. №26-00-9635(1)/20.10.2008 г. относно закупуване на допълнителна строителна техника, необходима за дейността по рециклиране на строителни отпадъци от страна на „Софинвест” ЕООД .
Докл. Мария Бояджийска

29. Доклад вх. №6602-3991/17.10.2008 г. относно допускане на изработване на ПУП за територия, отредена съгласно ОУП на СО за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

30. Доклад вх. №66-02-4025/29.10.2008 г. относно проект за изменение на действащ ПУП – ИПРЗ на м. ж. к. „Хаджи Димитър”, кв. 5, УПИ ХХІІІ и улица по о.т. 187 Б -187 В.
Докл. Петър Диков

31. Доклад вх. №26-00-8266(2)/10.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

32. Доклад вх. №08-18-3175(5)/10.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

33. Доклад вх. №26-00-6967(2) /17.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с прилагане на влязъл в сила ПУП
Докл. Росен Желязков

34. Доклад вх. №26-00-3998(5)/13.10.2008 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и Георги Василев Лазаров и прилагане на ПУП за ПИ 101, кв. 23 А., м. бул. „Станке Димитров”.
Докл. Росен Желязков

35. Доклад вх. №08-15-3159(1)/20.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

36. Доклад вх. №08-18-3119(3)/20.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

37. Доклад вх. №08-18-3135(1)/21.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

38. Доклад вх. №08-06-3200(3)/28.10.2008 г. относно процедура по §6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ X – 308 от кв. №272 в м. „Левски – булевард „Ботевградско шосе” – рамка” по плана на град София, находящ се в град София, район „Подуяне”, собственост на „КОНВЕНТОТ” ЕООД
Докл. Росен Желязков

39. Доклад вх. №08-02-3154(7)/11.07.2008 г. относно процедура по §6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ ІІ – 53, отреден за „офиси, търговия, склад, КО, подземни гаражи” от квартал №56, местност „Лагера” по плана на гр. София, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки

40. Доклад вх. №08-03-3167(2)/24.07.2008г. относно промяна на предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, находящо се в ж.к. „Зона Б-5”, бл. 2, вх. Г, ет. 1, СО – район „Възраждане”, в жилищен .
Докл. Ева Сеизова

41. Доклад вх. №08-07-3052/12.05.2008 г. относно отмяна на Решение №282 по Протокол №105 от 12.04.2007 г. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Център за приобщаващо образование” и Фондация „Институт за социални услуги в общността”.
Докл. Антоанета Апостолова

42. Доклад вх. №26-00-5687(4) 28.10.2008 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от поземлен имот 27, кв. 257, местност „Центъра” от съсобственика „Артекс Инженеринг” АД.
Докл. Евтим Евтимов

43. Доклад вх. №08-15-191(07г.)/17.03.2008 г. относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Докл. Петко Дюлгеров

44. Доклад вх. №08-17-3066(3)/18.09.2008 г. относно процедура по §6, във връзка с §8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ – 1015, кв. 48, м. „Манастирски ливади – запад”.
Докл. Любен Петров

45. Доклад вх. №08-19-3242(3)/30.09.2008 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Оборотен” и включването му във фонд „Резервен” за настаняване деветчленното домакинство на Веселка Цанкова Кръстева.
Докл. Венетка Серафимова

46. Доклад вх. №08-20-74/14.03.2008г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 61 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”.
Докл. Младен Младенов

47. Доклад вх. №08-20-76/14.03.2008г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 70 ОУ „Климент Охридски”.
Докл. Младен Младенов

48. Доклад вх. №08-20-77/14.03.2008г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 140 СОУ „Иван Богоров”.
Докл. Младен Младенов

49. Доклад вх. №08-21-3044(3)/14.07.2008 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и Красимир Тодорчев Костадинов и съпругата му Николина Борисова Костадинова, чрез изкупуване от последните дела Столична община, представляващ ½ идеална част от нива находяща се в местност „Герено”, село Славовци, район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов

50. Доклад вх. №08-22-3026/08.04.2008г. и 22.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ IV-199, 204, кв. 65, м. „кв. Враждебна”, район „Кремиковци”
Докл. Ивайло Панев

51. Доклад вх. №08-24-3181/24.09.2008 г. относно кандидатстване на НПО „Регионален център за развитие, интеграция и Евросътрудничество” по Националната програма ФАР 2006 г. Програма BG 2006/018-343.01.01 – „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи ” (ФАЗА 3), Бюджетна линия: BG 2006/018-343.01.01 с проект „Да подадем ръка” по Компонент І – Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца.
Докл. Рангел Марков

52. Доклад вх. №08-24-3182/24.09.2008 г. относно кандидатстване на СО, район „Банкя” по Национална програма ФАР 2006, Програма BG 2006/018-343.01.01 – „Деинституализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” (ФАЗА 3), Бюджетна линия: BG 2006/018-343.01.01 с проект „Алтернативна грижа за нашите родители” по Компонент II – Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора.
Докл. Рангел Марков

53. Доклад вх. №39-00-3055(1)/16.10.2008 относно награждаване на г-жа Елисавета Първанова със „Значка на София”.
Докл. Бойко Борисов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: