Доклад относно принудителното преместване на ППС

До Столичен общински съвет

ДОКЛАД
от Вили Лилков – общински съветник от Демократи за силна България в Столичен общински съвет

Относно: “Изменение на чл. 56 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община относно принудителното преместване на ППС, паркирани в “Синя зона”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Наредба за организация на движението на територията на Столична община е определен режимът на платено паркиране на пътни превозни средства в “Синя зона” в столицата. Чл. 55 ал. 1 от раздел 6 на Наредбата е предвидил в съответствие със Закона за движение по пътищата, че когато не е заплатена цената за правото на паркиране в “Синя зона”, на колелото на паркираното ППС се поставя „скоба”. Чл. 56 от същия раздел предвижда, когато блокираното ППС престои време по-дълго от указаното на пътния знак, същото да бъде отстранено принудително с “автомобил-паяк”, като водачът или собственикът му, освен разноските по принудителното задържане, заплаща и разноските по принудителното преместване, транспортирането и паркирането. В Наредбата е указано, че това се извършва “по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата”.

Наистина чл. 55 ал. 1 от Наредбата следва от Закона за движение по пътищата, но чл. 56 е в противоречие с него, защото ЗДП предвижда, че: “Чл. 167 (2) Службите за контрол, определени от кметовете на общините: … т. 2. използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата такса за кратковременно паркиране по чл. 99, ал. 3, до заплащане на таксата и на разходите по прилагане на техническото средство”. От това следва, че ППС, което е паркирано в “Синя зона”, не може да бъде принудително премествано, защото Законът за движение по пътищата предвижда то да престои блокирано със скоба до заплащане на дължимата такса и на разходите по нейното поставяне. Освен това чл. 56 се позовава на чл. 54 от Наредбата, който не може да се приложи в конкретния случай, защото последният третира принудителното преместване на паркирано ППС, като почти дословно повтаря чл. 171 т. 5 от глава “Принудителни административни мерки на ЗДП”, а именно: “… Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е: а) паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; … или б) паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението;…”.

От този член на ЗДП следва, че ППС, паркирано в Синя зона, за което собственикът не е заплатил дължимата такса, не се смята за неправилно паркирано и принудително преместване към него не се прилага, освен ако “обстоятелствата не налагат това”. В този смисъл, считам, че чл. 56 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община противоречи на Закона за движение по пътищата и предлагам той да бъде отменен и да се замени с текст, адекватен на чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДП.

Във връзка с това предлагам СОС да вземе решение за изменение на чл. 56 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Вносител
Вили Лилков

 

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №_____
на Столичния общински съвет
от_________2008 година

ЗА: “Изменение на чл. 56 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община относно принудителното преместване на ППС, паркирани в “Синя зона”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка със Закона за движение по пътищата

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Изменя чл. 56 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, като текста

“При престояване на блокирано с техническо средство („скоба”) ППС, паркирано в „Синя зона” за време по-дълго от указаното на пътния знак, същото може да бъде отстранено принудително по реда на чл. 54, като водачът или собственикът на ППС, освен разноските по принудителното задържане, заплаща и разноските по принудителното преместване, транспортирането и паркирането”,

се заменя с текста:

“При престояване на блокирано с техническо средство („скоба”) ППС, паркирано в „Синя зона” за време по-дълго от указаното на пътния знак, водачът или собственикът му заплаща таксата за разрешения престой, разходите по прилагане на техническото средство, както и глоба, съответстваща на времето, над разрешения престой в Синята зона”.

Настоящото решение е прието на ___заседание на Столичния общински съвет, проведено на 2008 г., Протокол №______ от_______2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог

ДСБ Триадица

4 Responses

  1. Браво на Лилков за предложението!
    И искрено се надявам останалите съветници да го подкрепят.
    Колите, паркирани в “синя зона”, за разлика от тези, паркирани по тротоари, кръстовища, спирки на ГТ и т.н. не пречат! Нито на пешеходците, нито на движението.
    И шофьорите им не заслужават тройното наказание (плюс акта).

  2. […] на Столичния общински съвет вече се разглежда “юлския” Доклад (вх. №9301-3682/02.07.2008 г.) на общинския съветник от ДСБ Вили […]

  3. […] Доклад вх. №93-01-3682/02.07.2008 г. относно изменение на чл. 56 от Наредбата за организация […]

  4. […] Докладът на Вили Лилков за изменение на чл. 56 от Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община относно принудителното преместване на ППС, паркирани в „Синя зона”, бе отложен за ново разглеждане от СОС, тъй като становищата на водещата комисия по местно самоуправление и на комисията по транспорт бяха противоположни. Съветниците приеха на следващата си сесия СОС да вземе окончателно решение по доклада. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: