20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

20-то заседание
на Столичен общински съвет
25.09.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. №/17.09.2008 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно реалният брой на чакащите деца в столичните ясли и градини, тенденциите за увеличаване на броя на недостигащите места и действията на Столична община за преодоляване на кризата.

3. Доклад вх. №93-00-3233/18.09.2008 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Илинден”.
Докл. Андрей Иванов

4. Доклад вх. №93-00-3234/18.09.2008 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Владая.
Докл. Андрей Иванов

5. Доклад вх. №93-01-3782/16.07.2008 г. относно членска такса за 2007 и 2008 г. на Столична община за участие в Лисабонската мрежа на регионите.
Докл. Бойко Борисов

6. Доклад вх. №21-00-3185(1)/05.06.2008 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на СУ „Климент Охридски” върху търговски обект, намиращ се в подлез „Ректората”.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. №66-00-4010(2)24.07.2008 г. относно предоставяне на гараж – частна общинска собственост на собственицата на отчужден имот по реда на ЗТСУ (отм.) Драгана Павлова Атанасова.
Докл. Бойко Борисов

8. Доклад вх. №93-01-3802/21.07.2008 г. относно изразяване на съгласие за подписване на меморандум за тристранно сътрудничество между УНИЦЕФ, Агенцията за социално подпомагане и Столична община по проект „Създаване на социални услуги в среда близка до семейната – за децата и младежите от Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Петка”, с. Могилино, община Две могили”.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. №15-00-3101(1)/15.07.2008 г. относно поставяне на паметна плоча на Дмитрий Лихачов.
Докл. Йорданка Фандъкова

10. Доклад вх. №93-00-3236/18.09.2008 г. относно Решение №433 по Протокол №17 / 24.07.2008 г. на СОС.
Докл. Данаил Кирилов

11. Доклад вх. №93-00-3238/18.09.2008 г. относно партньорство между Столична община и Българска федерация по спортни танци за организиране и провеждане на Европейска купа по стандартни танци.
Докл. Орлин Иванов

12. Доклад вх. №93-00-3235/18.09.2008 г. относно кандидатстване с проектно предложение пред програма „Култура” на Европейската комисия.
Докл. Роберт Янакиев

13. Доклад вх. №08-18-3051(4)16.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІХ-955 и УПИ Х-956, кв. 30 А, местност „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков

14. Доклад вх. №26-00-4397(2)/17.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ПР от ЗУТ, за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ VI – 461, кв. 9, м. „Дървеница”, район „Студентски” и прекратяване на съсобствеността в имота чрез продажба на общинската част.
Докл. Росен Желязков

15. Доклад вх. №26-00-3967(2)/23.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-1269, кв. 44, м. ”Малинова долина”.
Докл. Росен Желязков

16. Доклад вх. №08-09-3032(4)/30.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

17. Доклад вх. №93-00-3209/29.07.2008 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на ФОНДАЦИЯ „ШЕСТИ МАЙ” върху общински нежилищен имот, представляващ офис №4, находящ се в гр.София, ж. к. „Зона Б-5-3”, бл. 24, ет. 3.
Докл. Росен Желязков

18. Доклад вх. №26-00-4172(3)/22.08.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

19. Доклад вх. №08-18-3100(3)/22.08.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

20. Доклад вх. №26-00-4243(2)22.08.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

21. Доклад вх. №93-00-3213/25.08.2008 г. относно пазарна оценка на незастроено дворно място, УПИ XVI-14, кв. 136, м. „Зона Б-3”, по регулационния план на гр. София, ул. „Кирил и Методий” №123, район „Възраждане”.
Докл. Росен Желязков

22. Доклад вх. №54-00-3013(5)/28.08.2008 г. относно Изменение на Решение №563 по Протокол №111/14.06.2007 г. на СОС за сключване на предварителен договор за замяна по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на ПУП.
Докл. Росен Желязков

23. Доклад вх. №2600-3614(5)/18.09.2008 г. относно продажба на общински имот, находящ се в район „Възраждане”, върху който заявителят притежава право на строеж за изграждане на предвиденото по ПУП застрояване.
Докл. Росен Желязков

24. Доклад вх. №94-Б-3038/18.09.2008 г. относно процедура по чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС.
Докл. Пламен Църноречки

25. Доклад вх. №04-13-3010(3)/19.06.2008г. относно учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 години върху имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна сграда /бивш куклен театър/, намираща се на ул. „Одрин” №91, на Министерство на здравеопазването за нуждите на Национални център по наркомании и Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.
Докл. Ева Сеизова

26. Доклад вх. №26-00-4781(3)/16.07.2008 г. относно прекратяване на съсобственост и прилагане на ПУП за недвижими имоти, намиращи се в гр. София, район „Подуяне”, м. „Суха река – Ботевградско шосе”, кв. 12-А.
Докл. Ева Митова

27. Доклад вх. №93-00-44/11.02.2008 г. и №08-13-3012/2008 г. относно промяна на характера на общинска собственост от публична в частна на общински имот с площ от 210 кв. м., район „Надежда”– сграда на бивша детска градина в двора на 141 СОУ „Народни будители”.
Докл. Димитър Димов

28. Доклад вх. №94-В-3088(5)/14.07.2008 г. относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от имот, намиращ се в район „Надежда”, ул. „Дравски бой” №35 А, съставляващ УПИ V-702, кв. 67, местност „Ломско шосе”.
Докл. Димитър Димов

29. Доклад вх. №08-14-3108(2)/16.06.2008 г. относно отмяна на Решение №805 по Протокол №91/26.10.2006 г. на СОС и предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности” за разкриване на Бюро за социални услуги, район „Искър”, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо се в ж.к. „Дружба” 2, в подблоковото пространство на бл. 227, представляващо магазин №2 А.
Докл. Йордан Томов

30. Доклад вх. №08-16-3038(2)/10.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Димитър Дилчев

31. Доклад вх. №08-19-3217/01.07.2008 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещения, намиращи се на територията на район „Люлин”.
Докл. Венетка Серафимова

32. Доклад вх. №08-23-3223/01.07.2008г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения, части от обекти – публична общинска собственост, намиращи се в сградите на кметствата в с. Казичене и с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Станимир Пеев

33. Доклад вх. №08-23-3102/02.07.2008г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински УПИ II, отреден за „къмпинг” от кв. №54, м. „Зона за отдих” по плана на с. Панчарево, район „Панчарево”.
Докл. Станимир Пеев

34. Доклад вх. №08-24-3082/09.06.2008 г. относно разкриване на раздавателен пункт към КДХ с БМК, район „Илинден”, за детска преходна храна в гр. Банкя в сградата на ОДЗ – 25, считано от 01.07.2008 г. и предоставяне безвъзмездно за срок от 5 г. на помещение с площ от 15 кв. м., 4 кв. м. WC и 4 кв. м. коридор от сградата на ОДЗ – 25, гр. Банкя, находяща се на ул. „П.Д.Петков” №15, публична общинска собственост.
Докл. Рангел Марков

35. Доклад вх. №93-00-3232/16.09.2008 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на член на семейството на общински служител.
Докл. Малина Едрева, Орлин Иванов, Владимир Кисьов

36. Доклад вх. №62-00-3116/1/02.07.2008 г. относно поставяне на паметна плоча на Георги Голов от ОСДРВС.
Докл. Людмил Леонидов

37. Доклад вх. №93-00-3222/10.09.2008 г. относно наименуване на безименни улици на територията на районите „Студентски”, „Лозенец”, „Банкя”, „Искър”, „Кремиковци”, „ Овча купел” и „Панчарево”.
Докл. Мита Георгиева, Роберт Янакиев, Стоян Маджаров

38. Доклад вх. №08-17-3125/12.05.2008 г. относно предложение за наименуване на улици в кв. „Драгалевци” – местност „Драгалевци разширение – север”, кв. Княжево – ж.к. „Гърдова глава” и с. Мърчаево.
Докл. Любен Петров

39. Доклад вх. №08-24-3054/12.05.2008 г. относно наименуване на улица в район „Банкя” с името „Караджата”.
Докл. Рангел Марков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. 19-ти номер от заседанията на СОС беше тържествената сесия послучай нашия имен ден. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: