40-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

40-то заседание
на Столичен общински съвет
21.05.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-01-303/26.03.2009 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на ръководството на ОП „Гробищни паркове” при разрушаването на надгробната плоча и извършеното препогребение в гроба на поета Никола Вапцаров.

3. Питане вх. № 93-00-110/08.04.2009 г. от г-н Петър Курумбашев и г-н Калоян Паргов – общински съветници, относно спазване на процедури по ЗОП в дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на общинското дружество „Чистота – Искър” ЕАД.

4. Питане вх. № 93-01-433/07.05.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно преобразуване в детска градина на сграда в капитала на „Спортна София 2000” ЕАД.

5. Питане вх. № 93-01-454/12.05.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно преместване на спирка на Масовия градски транспорт.

6. Питане вх. № 93-01-4389(4)/13.05.2009 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно изпълнението на Заповед № РД-09-3185/23.04.2008 г. за ежедневен контрол на състоянието на уличната мрежа и елементите на зелената система.

7. Доклад вх. № 93-00-154/13.05.2009 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Балша, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Докл. Татяна Георгиева, Данаил Кирилов

8. Доклад вх. № 93-01-326/02.04.2009 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, общински ателиета и гаражи за отдаване под наем.
Докл. Бойко Борисов

9. Доклад вх. № 93-00-148/08.05.2009 г. относно утвърждаване на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост за продажба.
Докл. Бойко Борисов

10. Доклад вх. № 0800-3006(8)/24.04.2009 г. за даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища в с. Бусманци, район „Искър” за отглеждане на животни в съответствие с Условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
Докл. Бойко Борисов

11. Доклад вх. № 93-00-98/02.04.2009 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 93-00-128/23.04.2009 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговските дружества в частта на Раздел ІХ – Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролни органи в едноличните търговски дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков

13. Доклад вх. № 93-00-143/29.04.2009 г. относно изпълнение на Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г. на СОС за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредба за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Александър Цветков

14. Доклад вх. № 26-00-2453(1)/23.04.2009 г. за отписване от баланса на „Оборище” ЕООД в ликвидация на вземания на стойност 24 504,68 лева.
Докл. Минко Герджиков

15. Доклад вх. № 2900-3193(2)/21.01.2009 г. относно удължаване срока на ликвидацията на „Дентален център ХІІ – София” ЕООД – в ликвидация и определяне на възнаграждение на ликвидатора на дружеството.
Докл. Минко Герджиков

16. Доклад вх. № 26-00-3320(1)/14.05.2009 г. относно избор на одитор на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

17. Доклад вх. № 93-00-101/03.04.2009 г. за едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2009 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

18. Доклад вх. № 26-00-2467(1)/06.04.2009 г. относно предложение за включване на улици в режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”.
Докл. Александър Цветков

19. Доклад вх. № 1200-460/15.04.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

20. Доклад вх. № 1200-461/15.04.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

21. Доклад вх. № 1200-462/15.04.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

22. Доклад вх. № 1200-532/13.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

23. Доклад вх. № 1200-533/13.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

24. Доклад вх. № 1200-534/13.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

25. Доклад вх. № 08-17-85(3)/22.04.2009 г. за процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно урегулирани поземлени имоти ХХХІV-1380 и ХХХV-1380, кв. 126 в, м. кв. ”Драгалевци-разширение – север”, район „Витоша”.
Докл. Росен Желязков

26. Доклад вх. № 66-02-242/16.04.2009 г. относно проект за изменение на план за регулация за УПИ І-2703, 1031-за хипермаркет и тп, кв. 16, м. „Люлин – 6 мр”.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № 66-02-266/23.04.2009 г. относно парцеларен план за трасе на битов и дъждовен канал, водопровод и ел.захранване средно напрежение с трасе по полски път от землището на м. Бенковски и Плана за застрояване за поземлен имот № 526, м. ”Турска ливада”, по КВС на с. Бенковски.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. № 66-02-270/24.04.2009 г. относно план-извадка – ПРЗ за кв. 34, УПИ III и IV, улица по о. т. 114-115-116-117-118, м. с. Локорско.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. № 66-02-274/27.04.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ І-2563, кв. 15-А и улица от о. т. 642 до о. т. 642 г., с. Бистрица.
Докл. Петър Диков

30. Доклад вх. № 21-00-239(3)12.05.2009 г. относно провеждане на процедура за избор на изпълнители за: провеждане на обучение на възрастни в курсове за ограмотяване, извършване на професионално обучение по професия „помощник в строителството” специалност „основни довършителни работи”; провеждане на квалификационен курс по програма за начално професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия „шивач” за жителите на кв. Филиповци, район „Люлин”.
Докл. Мита Георгиева, Кирил Арсов

31. Доклад вх. № 6600-689(1)/14.05.2009 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за първа сесия на Програмата – април 2009 г.
Докл. Константин Тилев, Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев

32. Доклад вх. № 08-12-25/09.02.2009 г. за предложение за откриване на процедура за отдаване под наем на част от обект – публична общинска собственост /сградата на 110 ОУ ”Проф. Г. Кацаров” кв. Захарна фабрика/.
Докл. Желязко Пишманов, Петър Гюзелев

33. Доклад вх. № 94-М-3018(5)/15.10.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в общински нежилищен имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане”, съставляващ УПИ ІV-4, с площ от 247,50 кв.м., кв.274, м. „Зона Б – 19”, бул. Димитър Петков № 113а, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобствениците Мариана Ангелова Симеонова, Теодора Ангелова Симеонова и Алина Владимирова Барминцева.
Докл. Ева Сеизова

34. Доклад вх. № 26-00-3662(3)/23.03.2009 г. относно уреждане взаимоотношенията между Георги Милков Каменов, инвестирал и изградил мезонетно жилище с РПЗ от 95,42 кв. м., находящо се на ул. „Бесарабия” № 80 и СО – собственик на основание чл. 92 от Закона за собствеността.
Докл. Ева Митова

35. Доклад вх. № 08-05-22(3)/01.04.2009 г. относно процедура по § 8 от ПР от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХХХІV, кв.27а, м.”Орландовци-Малашевци”, по плана на гр.София – район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев

36. Доклад вх. № 08-05-34/11.02.2009 г. и 27.04.2009 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
Докл. Тодор Кръстев

37. Доклад вх. № 08-05-93/13.03.2009 г. и 27.04.2009 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
Докл. Тодор Кръстев

38. Доклад вх. № 08-15-141/26.03.2009 г. за изменение на т. I от Решение № 147 по Протокол № 33 от 26.02.2009 г. на Столичния общински съвет за предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Младост, на имот – частна общинска собственост, представляващ част от сградата на бившето 29-то ОДЗ, находящо се в ж.к. „Младост 1”, УПИ ІІ, кв. 17.
Докл. Петко Дюлгеров

39. Доклад вх. № 08-13-120/25.03.2009 г. относно конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ V-149 и УПИ ІІІ – „за ЖС”, кв. 85, м. „бул. Станке Димитров”.
Докл. Димитър Димов

40. Доклад вх. № 26-00-6813(8)27.04.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, намиращ се в гр. София, район „Красно село”, съставляващ УПИ V-751, с площ от 349 кв. м., м. „Лагера”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 112 чрез изкупуване на 150/349 идеални части – частна общинска собственост от съсобствениците Георги Георгиев Лисичев и Кирил Крумов Стоев.
Докл. Пламен Църноречки

41. Доклад вх. № 08-23-157/09.04.2009 г. относно именуване на жилищен комплекс на територията на район „Панчарево” с името Жилищен комплекс „СОФИЯ – ВИЛИДЖ”.
Докл. Станимир Пеев

42. Доклад вх. № 08-17-150/24.04.2009 г. относно наименуване на улици в кв. „Драгалевци” – м. в.з. „Драгалевци – Стадиона”, кв. Драгалевци – м. в.з. „Симеоново – Драгалевци – II част” и преименуване на улици с дублирани имена в кв. Павлово-Бъкстон – м. „Манастирски ливади – запад”.
Докл. Любен Петров

43. Доклад вх. № 93-00-138/27.04.2009 г. относно именуване на безименна улица с името ул. „проф. д-р Богдан Филов”.
Докл. Борислав Бориславов

44. Доклад вх. № 1300-3(1)/15.04.2009 г. относно поставяне на барелеф на проф. д-р Богдан Филов.
Докл. Борислав Бориславов

45. Доклад вх. № 94-01-55(3)/11.05.2009 г. относно поставяне на паметна плоча-релеф „1200г. от превземането на Сердика от кан Крум – София 1200 г. в българската държава”.
Докл. Малина Едрева

46. Доклад вх. № 15-00-190(2)/21.04.2009 г. относно поставяне на паметна плоча на писателя Цветан Стоянов.
Докл. Йорданка Фандъкова

47. Доклад вх. № 93-01-3244(4)/23.04.2009 г. относно удостояване арх. Магда Карлова със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. група общински съветници

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: