40-то заседание на Столичен общински съвет – допълнение в дневния ред

40-то заседание
на Столичен общински съвет
21.05.2009 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 08-11-104(1)/11.05.2009 г. относно участие на Столична община, район „Красна поляна” като партньор в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Минко Герджиков

2. Доклад вх. № 93-00-161/15.05.2009 г. относно намаляване капитала на „Софийски имоти” ЕАД, с цел опезпечаване на обществения интерес, чрез осигуряването на терени, за изграждане на детски градини на територията на Столичната община.
Докл. Йорданка Фандъкова, Данаил Кирилов

3. Доклад вх. № 66-02-297/16.05.2009 г. относно одобряване на проект на План за регулация и застрояване на м. „Северен парк – гробищен парк „Бакърена фабрика”” .
Докл. Петър Диков

4. Доклад вх. № 66-00-1692(2)/16.05.2009 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ размер 82 860 лв.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 93-00-162/16.05.2009 г. относно преговори с Европейската инвестиционна банка за финансиране на метростанции, участъци и обекти, свързани с изграждането на Софийското метро.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 08-13-181(1)/18.05.2009 г. относно участие на Столична община – район „Надежда” като партньор в проект „Стъпка към независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 93-00-165/18.05.2009 г. относно допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Докл. Николай Стойнев, Малина Едрева

8. Доклад вх. № 93-00-167/18.05.2009 г. относно определяне на представители на Столична община в общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, както и определяне на техния мандат във връзка с насроченото на 29 май 2009 г. редовно годишно общо събрание на банката.
Докл. Данаил Кирилов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: