Бюджет София 2010: публично обсъждане

На страницата на столичния виртуален пресцентър е публикувано съобщение за публично обсъждане на проекта за софийски бюджет 2010:

На 7 януари в 10.00 ч. в зала 5 на Столична община ще се проведе обществено обсъждане на проекто-бюджета на Столична община за 2010 г. Бюджетът на Столична община е в размер на 1 милиард 213 милиона лв. Проектът за бюджет е публикуван на страницата на Столична община.

Публикуван е ето така:

Бюджетът на общината е финансовият инструмент за провеждане на политиката на кмета (и неговата администрация).

Проектът за бюджет на Столична община за 2009 г. предвижда приходи и разходи в размер на над 1 млрд. лв.

В проекта се предвижда да постъпят приходи от около 1 213 969 340 лв., в това число:

 • от собствени данъчни приходи – 221 600 000 лв.;
 • от собствени неданъчни приходи – 308 181 000 лв.;
 • от преотстъпени държавни приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности – 239 185 160 лв.;
 • от изравнителна субсидия – 12 036 300 лв.;
 • от целева (за капиталови разходи) субсидия – 2 827 200 лв.;
 • от “остатъци” по сметки (от минали години) – 0 лв. (засега);

За разходи са предвидени 1 213 969 340 лв., като:

 • за делегирани държавни дейности са “разчетени” 239 185 160 лв.;
 • за общинските дейности – общо 965 641 069 лв.;
 • за дофинансиране на държавни дейности – 9 143 111 лв.

И още – и в приходната, и в разходната част са “разчетени” средства:

 • по европейски програми (приход/разход) 240 053 712 лв.;
 • СОПФ – с инвестиционно предназначение (приход/разход) 45 603 680 лв.;

Забележки: 1. Приложенията по бюджета на Столична община за 2010 г. по приходната и разходната част /№ 1 и № 2/ са разработени по Единната бюджетна класификация /ЕБК/ за страната, в сила за 2009 година. След предоставяне от МФ на форма “БО” за общините и актуализиран програмен продукт, разчетът ще бъде приведен в съответствие с ЕБК за 2010 г.
2. Тъй като към момента на внасяне на проекта за бюджет на Столична община в Столичен общински съвет не е прието постановлението на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБългария за 2010г., промените, произтичащи от разпоредбите на постановлението и касаещи бюджета на Столична община за 2010 г. ще бъдат внесени в Столичен общински съвет с допълнителен доклад.

И една формална забележка от мен:

Според разпоредбите на Глава пета от Закона за общинските бюджети

Кметът на общината изготвя и представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.

Редът, “определен от” СОС, е записан в Наредбата по член 9а от закона. В член 46, ал. 2 на тази наредба пише:

Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по ред, определен от Столичния общински съвет.

Днес е 2 януари. Публичното обсъждане на проекта е предвидено за 7 януари. След 4 дни (и 5 нощи).
В публикуваните досега данни не срещнах никакво число, свързано с бюджета на София за периода след 30 септември 2009 г. Няма публикуван годишен отчет. А ще има обсъждане?!


Ето и обяснителната записка по столичния бюджет:
за гледане – оттам и като документ (проект към 21.12.2009 г.) – тук:

БЮДЖЕТ НА Столична община за 2010 г. – обяснителна запискановини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

 1. […] Само това закононарушение като че ли е достатъчно, но има и друго, традиционно. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: