ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ


дсб триадица docs

Резюме от доклади до Столичен общински съвет
от общинският съветник от ДСБ Вили Лилков

 

1. Доклад N 93-00-425/12.10.2004 относно изменение и допълнение на Правилник за организация на дейността на Столичния общински съвет и взаимодействието му с администрацията на Столична община.

Докл.: Вили Лилков


2. Доклад № 93-00-288/01.11.2004 относно изпълнение на т. 2 от решение № 224 от протокол № 24/22.07.2004 г. на Столичния общински съвет и Доклад № 93-00-461/26.10.2004 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Столична община.

Докл.: Стефан Софиянски, Вили Лилков


3. Доклад № 93-00-446/20.10.2004 относно предприемане на действия за намаляване капитала на общинските търговски дружества с имоти, които по своето предназначение са: публична общинска собственост, зелени площи или са предвидени за озеленяване и имоти, които могат да послужат за обезщетяване на възстановени собственици в паркови територии.

Докл.: Вили Лилков


4. Доклад № 93-00-54/04.02.2005 относно извършване на подготвителни действия за създаване на публични регистри на публичната и частната общинска собственост в СО.

Докл.: Борислав Борисов, Милена Стефанов, Вили Лилков, Радомир Чолаков, Петко Горанов, Владимир Каролев


5. Доклад № 93-00-178/27.04.2005 относно изработване на Програма на СО за закрила на детето и мерки за насърчаване на творческите заложби и потребностите на децата с изявени дарби.

Докл.: Вили Лилков


6. Доклад № 21-00-7/03.06.2004 относно предоставяне под наем за срок от 3 години общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в район “Изгрев”, ул. “Юрий Гагарин” № 14, представляващ сграда – корпус № 3 от ОДЗ № 70 на Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация “Хелиос – 2000”.

Докл.: Иван Нейков, Вили Лилков, Мичо Райковски


7. Доклад № 08-10-31/08.06.2005 относно продължаване на договор за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ, бр. 101/2004 г.).

Докл. Вили Лилков


8. Доклад № 93-00-320/10.08.2005 относно задължаване на съветите на директорите на общинските еднолични дружества да внесат в СОС информация относно: годишните финансови отчети за 2004 г. на смесените търговски дружества с тяхно участие; разпределението н балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2004 г. на смесените дружества с общинско участие и отчисляване на дължимия дивидент.

Докл. Вили Лилков


9. Доклад № 93-00-107/21.03.2005 относно увеличаване числеността на Постоянните комисии на СОС по Обществен ред и сигурност, Европейска интеграция и връзки с гражданското общество, Образование, наука, култура и вероизповедания, Финанси и бюджет и избор на нови членове в тях.

Докл. Вили Лилков


10. Доклад вх. № 93-00-8/10.01.2006 относно преименуване на улици с дублирани имена в гр. София.

Докл. Вили Лилков


11. Доклад № 93-00-52/08.02.2006 относно възлагане на кмета на СО да предложи за приемане от СОС ново градоустройствено решение за част от Зона Б-2-3, м. „Център”, включваща „Женския пазар” в столицата.

Докл. Вили Лилков, Иван Николов, Борислав Борисов, Радослав Кацаров, Орлин Иванов, Борислав Богданов


12. Доклад № 93-00-199/25.05.2006 относно приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община за периода 2006-2010 г.

Докл. Стефан Ботев, Вили Лилков


13. Доклад № 93-00-203/26.05.2006 относно спортните бази и съоръжения на територията на СО.

Докл. Вили Лилков


14. Доклад № 93-00-219/07.06.2006 относно създаване на комисия за преглед на имотите, включени в капитала или предоставени за управление на търговските дружества на СО, които са обявени за приватизация.

Докл. Вили Лилков


15. Доклад № 93-00-363/01.08.2006 относно приемане на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

Докл. Вили Лилков


16. Доклад № 93-00-253/06.07.2006 относно поставяне на бронзов барелеф на Луи Айер на сграда, находяща се на едноименната улица в район „Триадица, кв. Гоце Делчев.

Докл. Вили Лилков


17. Доклад № 93-00-267/13.07.2006 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.

Докл. Борислав Борисов, Владимир Каролев, Вили Лилков, Милена Стефанова, Петко Горанов, Георги Стоименов, Петър Атанасов

Решение № 615 по точка 3


18. Доклад № 94-Н-216/05г./19.07.2006 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещение в сградата на 55-то СОУ „Петко Каравелов”, район „Студентски” за откриване на книжарница за детски и учебна литература в голямата сграда на І-ви етаж, централен коридор с площ 17 кв.м.

Докл. Вили Лилков

Решение № 648 по точка 37


19. Доклад № 15-00-123/05г./19.07.2006 г. относно отмяна на Решение № 309 по Протокол № 76 от 27.04.2006 г. на СОС и предоставяне на асоциацията на демократичните синдикати за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 21.

Докл. Вили Лилков, Стефан Иванов, Иван Нейков


20. Доклад № 17-00-453/11.12.2006 г. относно обявяване на двуетажна сграда, находяща се в жк „Света Троица”, бул. „Сливница” № 45 (бивше Военно окръжие) от публична в частна общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Регионална занаятчийска камара.

Докл. Иван Нейков, Вили Лилков

Решение № 1080 по точка 58

Доклад до СОС за предоставяне на подходяща сграда на Регионалната занаятчийска камара за превръщането й в занаятчийски изложбен, административен и образователен център. Регионалната занаятчийска камара обединява около 6 000 занаятчии от камарите на три области – София-град, Софийска област и Пернишка област. Тя не разполага със собствен имот, което силно затруднява дейността й.


21. Доклад № 93-00-429/11.12.2006 г. относно продължаване на договор за наем на Център за хора с физически увреждания ”Благовещение” към район „Триадица”.

Докл. Вили Лилков

Решение № 1084 по точка 62

В район Триадица през 2000 г. е изграден съвместно от Кметството на района и Национална католическа федерация “Каритас-България” Център за хора с физически увреждания “Благовещение”. НКФ “Каритас-България” извърши всички необходими подобрения в предоставените помещения и достави необходимата апаратура и обзавеждането за дейността на Центъра, който ежедневно се посещава от 35 души, от които 23 деца, с които се занимават специалисти. Дейността изцяло се спонсорира от Каритас-Германия и е безплатна за посетителите на Центъра. Предлагат се шест вида услуги от специалисти: социален терапевт; кинезитерапевт; рехабилитатор; логопед; арт-терапевт и трудотерапевт. В Центъра са организирани четири целеви групи: две групи за деца от 6 до 15 г., младежи от 16 до 30 г. и възрастни над 30 г., като предимство се дава на заболяванията Синдром на Даун, ДЦП, прогресивна мускулна дистрофия, множествена склероза и сколиоза. На посетителите се осигурява транспорт от дома до Центъра и обратно, екскурзии, летни лагери, посещения в други центрове, в музеи, кина, театрш, изложби и концерти.


22. Доклад № 93-00-432/11.12.2006 г. относно изграждане на паметник на летците – изтребители, загинали при отбраната на България през 1943-1944 г.

Докл. Вили Лилков

Решение № 57 по точка 27

Предложение на Клуба на летците “Капитан Димитър Списаревски” към Съюза на Възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и родолюбивото запасно войнство и гражданство. Идеята бе съгласувана и подкрепена от кмета на район Триадица инж. Емил Милев и Министерство на отбраната, което оказа частична финансова подкрепа за реализация на проекта. Останалите средства са събрани от дарения. Зам. кметът Тодор Стефанов организира цялостен ремонт на градинката – оформяне на зелените площи и алеи, възстановяване на осветлението, детската площадка и градинската мебел в нея. Паметникът е изработен от черен мрамор и включва орел – един от символите на авиацията, орденът за храброст, вграден в мраморния постамент и имената на шестнадесетте летци-изтребители, загинали при изпълнение на бойни задачи през 1943-1944 г. Скулптор Николай Зиков.


23. Доклад № 93-00-33/07.02.2007г. относно приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

Докл. Владимир Кисьов, Вили Лилков, Петър Атанасов

Решение № 155 по точка 13

Столичният общински съвет не разполагаше с Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и работеше на базата на натрупания през годините опит и с методика, разработена през 90-те години, когато започва масово преименуване и връщане на старите имена на улици и площади. В нея не бе застъпен и редът за вземане на решения относно паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

С приетата Наредбата се приемат ясни правила и ред за именуване и преименуване на общински обекти, за да бъде възстановен и доразвит традиционният модел на именната структура на софийските улици, площади, паркове, квартали, сгради за култура и образование с общоградско значение, при спазване на точни процедури. Тя въвежда и определен ред при вземане на решения за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци на територията на столицата.


24. Доклад № 93-00-58/23.02.2007 г. за въвеждане на система за контрол на концесиите, предоставени от Столична община.

Докл. Вили Лилков

Решение № 158 по точка 16

Решението на СОС е във връзка с неизпълненото законово задължение на кмета на Столична община да създаде специална комисия, която целогодишно по определен ред, постановен от закона за концесиите да контролира изпълнението на концесионните договори. С решението се възлага на кмета да изгради такава постоянно действаща комисия, която ежегодно да внася в СОС доклад за състоянието на всяка общинска концесия.


25. Доклад № 93-00-48 / 16.02.2007г. относно поставяне на паметна плоча на сградата на бул. „Христо Ботев” № 53 на Петър Георгиев Дървингов.

Докл. Вили Лилков

Решение № 182 по точка 47


26. Доклад № 93-00-148/07.05.2007г. относно изграждане на бюст-паметник на Христо Г. Данов.

Докл. Вили Лилков

Решение № 500 по точка 48

С решението се дава съгласие да се реализира инициативата на директора на 47-мо ОУ за поставяне на паметник на Христо Г. Данов пред училището в кв. Иван Вазов, район Триадица във връзка с годишнина от основаването на училището и кръгла годишнина от рождението на Хр. Г. Данов.


27. Доклад № 93-00-213/05.07.2007г. относно Програма за закрила на детето на Столичната община за 2007 г. и мерки за насърчаване на талантливи деца и техните семейства.

Докл.Бойко Борисов, Вили Лилков, Цветанка Георгиева

Решение № 749 по точка 10


28. Доклад № 08-09-163/12.07.2007г. относно отмяна на план за застрояване на УПИ VII – „за ЖС”, кв. 154, м. „Лозенец II част” и изграждане на детска площадка между ул. „Св. Св. Седмочисленици” и ул. „Резньовете”.

Докл. Вили Лилков

Решение № 782 по точка 43

С решението се отменя план за застрояване в кв. Лозенец (между улиците “Резньовете” и “Св. Седмочисленици”) и се възлага на кмета на район Лозенец да изгради детска площадка и да извърши озеленяване на мястото. Докладът е свързан с остра реакция на жителите на Лозенец срещу евентуалното застрояване на общински терен, които живеят между двете улици. Отправена бе подписка до кмета на района с искане за отмяна на плана за застрояване.


29. Доклад № 15-00-173/18.07.2007г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост за създаване на Център за подпомагане на самотни майки „Рождество Христово” към НКФ „Каритас-България”.

Докл. Вили Лилков
Решение № 789 по точка 50

С решението се предоставя безвъзмездно право на ползване върху двуетажна къща в кв. “Гоце Делчев” за изграждане на център за самотни майки от Национална католическа фондация “Каритас-България”. Докладът в свързан с дългогодишното партньорство между район Триадица и НКФ “Каритас-България”.


30. Доклад № 93-00-238/18.07.2007г. относно поставяне на паметна плоча на Светослав Лучников на фасадата на дома, в който е живял в гр. София, ул. „Янтра” № 6.

Докл. Вили Лилков

Решение № 790 по точка 51


31. Доклад за награждаване със званието Почетен гражданин на софия на Митко Димитров – заслужил треньор по волейбол, ветеран от Втората световна война, носител на ордени за храброст.

Докл. Вили Лилков и група общински съветници


32. Доклад до СОС за награждаване с Почетния знак на Столична община на Сава Гроздев – дългогодишен преподавател по математика в Софийската математическа гимназия и ръководител на отборите по математика на България, спечелили редица световни и европейски първенства.


33. Доклад до Петко Иванов и Ивайло Николов – студенти от ТУ-София, за спечелването от тях на Мининобелова награда по физика, присъдена от Шведското посолство и водещи шведски фирми.


34. Доклад N 93-01- 877/24.08.2007 г. относно приемане на “Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни имоти и спортни съоръжения – общинска собственост”.

За първи път Столичния общински съвет приема подобна наредба. С нея се поставя началото на регламентирано отдаване под наем и за ползване на спортни имоти и спортни съоръжения; създава се ред за учредяване на право на строеж върху тях; създават се условия за развитие на спортното строителсство в столицата. Въвежда се категоризация на спортните обекти и се въвеждат правила за финансово подпомагане на спортните клубове, които стопанисват спортни имоти и спортни съоръжения – общинска собственост.

Докл. Вили Лилков и група общински съветници


35. Доклад относно “Учредяване на право на строеж на православен храм “Свети Първомъченик и Архидякон Стефан” в София, район Триадица, кв. Гоце Делчев, м. Южен парк – III част.

С решението е учредено право на строеж за изграждане на православен храм “Свети Първомъченик и Архидякон Стефан” в район Триадица, кв. Гоце Делчев, м. Южен парк – III част, който е предвиден да бъде със застроена площ от 900 кв.м. и разгъната площ от 2 700 кв.м.. Храмът ще обслужва района на кварталите “Иван Вазов”, “Стрелбище”, “Кръстова вада”, “Манастирски ливади”, “Гоце Делчев”. Изграждането му се осъществява от църковно настоятелство по инициатива на кмета на район Триадица.

Докл. Вили Лилков


36. Доклад до СОС относно задължаване на кмета на Столична община да изпълнени решение N 61 на СОС по Протокол N 52 на Столичния общински съвет”.

С решението е разрешен дългогодишен имуществен проблем на столичанин, проявил добросъвестност по отношение на общината при защита на нейните интереси, но дълги години впоследствие е възпрепятстван от администрацията при решаване на неговия проблем.

Докл. Вили Лилков


37. Доклад за “Задължаване на съветите на директорите на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества да внесат в СОС информация относно:

– Годишните финансови отчети за 2006 г. на смесените търговски дружества с тяхно участие.
– Разпределението на балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2006 г. на смесените търговски дружества с общинско участие и отчисляване на дължимия дивидент”.

Докл. Вили Лилков


38. Доклад № 93-01-878/27.08.2007г. относно преименуване на улици с цифрови дублиращи се имена в район Студентски, кв. Малинова долина, на името на Константин Муравиев, Станимир Станимиров, Георги Кьосеиванов и Евгений Силянов.

Докл. Вили Лилков


39. Доклад с приет проект на решение за поставяне на паметна плоча на генерал Иван Колев – легендарният водач на българската конница, на фасадата на дома му на ул. Узунджовска N 13 в район Триадица.

Докл. Вили Лилков


40. Доклад с приет проект на решение за поставяне на паметна плоча на Борис Василев – Боркиша, основател и кръстник на ФК “Левски” през 1914 г.,на фасадата на дома му на ул. “Цар Асен” в район Триадица.

Докл. Вили Лилков


41. Доклад с приет проект на решение за поставяне на мемориален знак в памет на основателите на ФК “Левски” през 1914 г., в градинката пред 22-ро СОУ (Втора мъжка гимназия), район Триадица.

Докл. Вили Лилков


42. Доклад до Постоянната комисия по образование, култура, наука и вероизповедания към СОС за поставяне на паметна плоча в Мадарската градина на Герхард Венгел – германски летец, загинал на 10.01.1944 г. при защитата на София. СОС е взел решение и паметната плоча е поставена.

Докл. Вили Лилков


Доклад вх. № 93-00-316/27.11.2007г. относно Наредба за символиката и отличията на Столична община.

Докл. Вили Лилков

 

 


дсб триадица docs


новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

%d bloggers like this: