ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ


дсб триадица docs

Наредби на Столична община

 

 1. Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община
 2. Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община
 3. Наредба за организация на движението на територията на Столична община
 4. Наредба за концесиите
 5. Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
 6. Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община
 7. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община
 8. Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община
 9. Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община
 10. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 11. ОТМЕНЕНА !!! Наредба за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на Столичната община
 12. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг
 13. НАРЕДБА за пазарите на територията на Столична община
 14. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества
 15. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 16. Наредба за гробищни паркове и погребално – обредната дейност на територията на Столична община
 17. Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община
 18. Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Столична община
 19. Наредба за използването на таксиметрови апарати на територията на Столичната голяма община
 20. Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Столична община
 21. ОТМЕНЕНА!!! Наредба за гробищните паркове на територията на Столична община
 22. Наредба за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
 23. Наредба за управлението на едноличните търговски дружества с общинско имущество
 24. Наредба на Столичен общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София
 25. Наредба на Столичния общински съвет по принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост за общински нужди
 26. Наредба от 26.01.1998 г. за базисните пазарни цени на недвижими имоти на Столична община
 27. Наредба за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столичната община и взаимоотношенията с местните органи на изпълнителната власт
 28. Наредба за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична община
 29. Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община
 30. Наредба за приватизация на група предприятия чрез посредници

източник: www.sofiacouncil.bg


дсб триадица docs

Правилници на Столична община

 

 1. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община
 2. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Съвета за безопасно движение на децата в София
 3. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета по наркотичните вещества към Столична община
 4. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община
 5. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществен съвет по достъпност и интеграция на хора с увреждания към Столичния общински съвет
 6. ПРАВИЛНИК за отличията на Столичния общински съвет
 7. ПРАВИЛНИК за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация
 8. ПРАВИЛНИК за организация и работа на специализирания общински приватизационен фонд
 9. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 10. Правилник за организацията и дейността на Столичния инспекторат към Столична община

източник: www.sofiacouncil.bg


дсб триадица docs

Столична община – други

 

 1. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 2. Европейска харта за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.)

източник: www.sofiacouncil.bg


дсб триадица docs


новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: