mh-annual-report-2008

 

Публичен контрол върху
базовите станции на GSM операторите

(тема на месеца)

 

Извадка от Годишния доклад за 2008 г. на Министерството на здравеопазването

ЗДРАВЕТО – ПЪРВОСТЕПЕННА ИНВЕСТИЦИЯ
В БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА

Раздел Нейонизиращи лъчения

Хармонизацията на стандартите по въздействие на различни нейонизиращи лъчения (НЙЛ) с тези на Европейския съюз е в период на дискусия със страните-членки. Препоръката на Европейската комисия за защита на населението от въздействие с ЕМП е в период на въвеждане в много страни-членки при условие, че се прилага превантивния подход на СЗО при нормирането, което позволява намаляване на страховете в населението от облъчване и на съответни здравни неблагополучия.

У нас са разработени нормативни актове за защита на работещите и населението от вредното действие на шума, вибрациите, електромагнитните лъчения, микроклимата в работна среда, оптичните и лазерните лъчения.

В страната се извършва планирана и насочена оценка на експозицията и риска за работещите и населението от въвеждането на нови технологии (мобилни системи, компютърни и интернет технологии, енергийни системи, нови алтернативни източници на енергия и др.), нови уреди и продукти, като мобилни телефони, интернет WI-FI системи, лазерни източници, източници на оптични лъчения за козметични цели и др. Проблеми съществуват с оценката на естественото ултравиолетово лъчение (УВ); на експозицията на работещите и населението от изкуствени източници на УВ радиация.

При изследване на въздействието на физичните фактори е прилаган епидемиологичният подход, провеждани са и „провокативни” изследвания с доброволци в експериментални условия. Изследвано е влиянието на електромагнитните полета в различни отрасли на стопанството, като работещите във физиотерапии, радио и телевизионни станции, открити и закрити разпределителни устройства в енергийните системи, операторите, които обслужват базовите станции за мобилна комуникация. Установена е висока степен на риск за персонала, обслужващ системите за мобилна комуникация; за работещите във физиотерапиите; както и умерен риск за инженерно-техническия персонал, обслужващ системите за електроразпределение.

Изследването на симптоми за „чувствителност” при облъчване на доброволци с нискоинтензивни ЕМП, подобни на тези от облъчване с ЕМП от базови станции и мобилни телефони показват, че в настоящия момент не може да се говори реално за съществуването на подобен феномен, както и че няма ясна диагностика за описание на подобно „заболяване”.

В областта на оценката на риска от въздействието на УВ-лъчение върху човека се набират данни за източниците, използвани в медицината – дерматология, физиотерапия, за козметични цели, както и в индустрията. Тези данни ще бъдат използвани като основа за епидемиологични изследвания в страната с цел оценка на риска от въздействието на УВ-лъчение върху работещите с изкуствени източници на УВ-лъчение.

В страната са създадени условия за осигуряване на контрол на качеството и на добра лабораторна практика, като е развито “референтно звено” на МЗ в рамките на НЦООЗ. С помощта на това звено може да бъде разработена мрежа от лаборатории към МЗ, които да спазват европейските изисквания за контрол на физичните фактори на средата. Въведени са и дозиметричните подходи при експозиционната оценка на физически фактори, което е изискване на ЕС при прилагане на новите гранични стойности.

Усъвършенства се и контролът на ЕМП в национален мащаб чрез осигуряване на апаратура, методи, обучение и създаване на национални бази данни. Събирането и поддържането на бази данни за източници на вредни физически фактори на средата от цялата страна, с цел оценка и управление на риска, е една основна дейност, която у нас е разработена на достатъчно ниво за мултиплициране в контролните органите на МЗ.

Разработена е и се прилага Национална програма по комуникация и управление на риска от въздействието на нейонизиращи лъчения, която се разширява и към останалите физически фактори на средата. Явлението “свръхчувствителност” към електромагнитно въздействие, и по-специално симптомите, синдромите, разпространението, методите за изследване и третиране, се проучва върху части от населението.

Разработва се национална политика за намаляване на риска от свръхнискочестотни и УВ лъчения и превенция на злокачествените новообразувания на кожата, левкемии и други онкологични заболявания сред децата, свързани с това въздействие. Същата ще бъде прилагана в рамката на Националния план за действие по детско здраве и околна среда. Въвеждат се превантивният принцип и система за комуникация и управление на риска от въздействието на нейонизиращите лъчения върху децата и техните майки в периода на бременността и при кърмене.

В областта на здравното нормиране все още няма хармонизирани гранични стойности за работещи и население, облъчвани с различни нейонизиращи лъчения – ЕМП, оптични (УВ) лъчения и др. Не се работи достатъчно по проблема за връзката между различните НЙЛ (свръхнискочестотни полета и УВ лъчения) и раковите заболявания. Тук основно значение има оценката на риска от въздействието на нейонизиращи лъчения върху деца и подрастващи и особено между въздействието с нискочестотни електромагнитни полета и левкемии при деца и подрастващи.

Националната програма по комуникация и управление на риска, която е свързана с въвеждането на „превантивния подход”, не може да бъде прилагана в пълния й вид поради липса на средства. Освен това страната не разполага с достатъчно на брой техническите средства за извършване на контрол на голяма част от физическите фактори – нейонизиращи лъчения, вибрации, оптични лъчения.

Подготовката на кадрите от здравната мрежа е на ниско ниво, поради липсата на специалисти с подходящо образование за извършване на контрол на физическите фактори, а именно физици, инженери с насоченост в областта на измерванията и контрола. Липсва адекватна компютърна система в рамките на НЦООЗ, със съответни характеристики, за да поеме изцяло базата данни за източниците на вредни физически фактори, с цел прилагането й в здравната политика.

Не се планират средства за експериментални и епидемиологични изследвания на въздействието на факторите на средата върху човека, а те са необходими за оценката на риска.

При въвеждането на Европейските здравни норми, ще се наложи определянето на основни ограничения, за които у нас липсват както компютърни системи, софтуер, така и кадри в здравната мрежа, които да ги прилагат.

Недостатъчно внимание на физическите фактори, емитирани от източници на нови технологии, въпреки че част от тях се считат за приоритет на СЗО и на ЕС.

За решаване на проблемите, свързани с въздействието на тези фактори върху човека, е необходимо те да бъдат поставени като приоритет в държавата. За целта СЗО и ЕС препоръчват да се приеме Закон за защита на човека от нейонизиращи лъчения, по подобие на Закона за защита от шума.

Докладът е разработен от Националния център
по опазване на общественото здраве

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

%d bloggers like this: