gsm

 

Публичен контрол върху
базовите станции на GSM операторите

(тема на месеца)

 

Как действа мобилният телефон?

GSM означава Глобална система за мобилни комуникации и представлява цифрова клетъчна радиомрежа. Когато набирате даден номер или изпращате съобщение, вашият телефон изпраща радиовълни. Тези вълни се приемат от най-близката клетка (базова станция).

Какво представлява базовата станция?

Базовата станция е приемопредавател, действащ чрез радиовълни. Тя свързва мобилния ви апарат с клетъчната мрежа – зоната на покритие на мобилния оператор. Всяка базова станция има покритие в определена област.

От какво зависи броят и локацията на базовите станции?

Една базова станция поддържа определен брой едновременни обаждания в определен момент. Тъй като потреблението на мобилни телефони нараства, е необходимо броят на базовите станции също да се увеличава. От друга страна всяка базова станция има ограничен обхват на действие и е необходимо да се поставя в близост до местата, в които се използват мобилните телефони – включително жилищни и бизнес комплекси.

Какво представляват международните стандарти?

Пределите за безопасно излагане на електромагнитно излъчване са определени от международни организации като Международната комисия за защита от нейонизиращи излъчвания и Световната здравна организация. Силата на радиовълните, излъчвани от мобилни телефони и базови станции, е стриктно следена от независими агенции. Съществува така наречената Специфична степен на поглъщане (Standard Absorption Rate – SAR), която е единицата мярка за количеството енергия, абсорбирана от тялото, докато се използва мобилният телефон. Приети са международни указания за границите на SAR, които се спазват при производството на телефони.

Как мога да проверя Специфична степен на поглъщане (SAR) на моя мобилен телефон?

Мерната единица за облъчването от клетъчните телефони се нарича “специфичен коефициент на поглъщане” и в упътването за ползване на апарата е обозначена като SAR (Specific Absorption Rate). Този коефициент се измерва във ват на килограм – W/kg. Пределно допустимата норма, определена от ЕС, е 2.0 W/kg, а в САЩ изискванията са още по-строги – там пределно допустимото облъчване е 1.6 W/kg. Информацията за нивото на този коефициент може да се намери в упътването на всеки телефон, както и на страницата в ИНТЕРНЕТ на производителя на телефонния апарат, но рядко се обозначава на етикета в магазините. По-неприятното е, че проблемът някак убягва на потребителите, огромната част от които изобщо не са наясно с вредите от облъчването.

Информация за SAR на всеки един мобилен телефон може да бъде намерена чрез FCC ID на апарата. Обикновено FCC ID се намира върху лепенката с данни за телефона, залепена под батерията. След като си видите номера, отидете на Интернет адрес http://www.fcc.gov/oet/ea/. Въведете данните, както са описани и щракнете върху “Start Search”. Данните за SAR на вашия телефон ще бъдат представени.

Какви са стандартите в България за монтиране на базови станции?

В България поставянето на всяка базова станция се предшества от издаването на специално разрешително от Министерството на здравеопазването. Министерството дава разрешението на базата на проведено проучване на станцията и анализи на Лаборатория “Физични фактори” към Националния център за опазване на общественото здраве. Целта на проучването е да се установи дали въпросната базова станция е конструирана според всички технологични стандарти и изисквания за опазване на човешкото здраве.

Какъв е контролът върху монтирането на базовите станции в България?

Според наредбата, контролът на базовите станции в България трябва да се извършва на два етапа. Първият е на базата на подадените документи при заявка за пускане в експлоатация на нова базова станция. На този етап се пресмятат хигиенно-защитните зони около съоръжението, като се взимат предвид размерите и разположението на обекта в околната среда. Вторият етап е по време на пробната експлоатация на станцията и се извършва чрез практическо измерване на стойностите на електромагнитните лъчения и уведомяване на общинските съвети за това, а чрез тях се уведомяват и гражданите, живеещи в описаната зона.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

%d bloggers like this: