gsm-bs-regulation

 

Публичен контрол върху
базовите станции на GSM операторите

(тема на месеца)

 

Какво казват Наредбите?

С Наредба № 21 от 11 май 2007 г. за Правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения, издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и МРРБ се определят правилата за проектиране, изграждане, реконструкция и основен ремонт на мобилните далекосъобщителни мрежи и на съоръженията към тях, включително изискванията за тяхната безопасност. В чл. 4 от Наредбата е указано, че тези мрежи и съоръжения, наричани за краткост „строежи”, се проектират и изграждат при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Наредбата допуска монтирането на базови станции във, до или върху съществуващи сгради (включително при фасадно монтиране на антените), както и разполагането им върху стълбове. Наредбата не допуска използването на стълбовете на въздушните електропроводни линии, на градския електротранспорт и на електрифицираните железопътни линии. Допуска се изграждането на станции, разположени на стълбове, предназначени за улично осветление, в случай че захранващите проводници са монтирани вътре в стълба, като условията за това се договарят със собственика или ползвателя на стълба.

В глава трета от Наредбата е посочено, че строежите се изграждат при спазване на одобрените инвестиционни проекти, на издадените разрешения за строеж и на изискванията на нормативните актове, приложимите български стандарти и други технически спецификации за извършване, контрол и приемане на СМР при условията на чл. 169 ЗУТ.

Приемателно-предавателната документация на тези обекти трябва да съдържа освен актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, и протоколи за измерване на нивата на електромагнитните полета и оценка за съответствието им с изискванията на Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, съгласно която:

  • при проектиране на нови обекти-излъчватели на електромагнитна енергия, се извършват разчети и се определят границите на хигиенно-защитните зони;

  • след изграждането и въвеждането в действие на обектите инвеститорът, съвместно с контролните органи извършва измервания в контролните пунктове на населената територия;

  • контролните измервания на стойностите на ЕМП се извършват най-малко в 3 пункта от населената територия, там където според предварителните изчисления се очакват най-високи стойности на полето, на места с продължително пребиваване на хора. Те се извършват по утвърдени методики и при най-неблагоприятния за населението режим на експлоатация на обекта ( мощност, директория, модулация и др.);

  • когато измерените стойности в някои от контролните пунктове превишават пределно допустимите нива, стопанинът на излъчващият обект взема мерки за намаляването им под допустимите норми или спира експлоатацията на обекта;

  • задължение на стопанина на излъчващия обект е да уведоми съответните общински съвети за резултатите от измерванията и за предприетите допълнителни мерки, а общинският съвет информира гражданите.

За станции с изходна мощност до 10 оценката на хигиенно-защитните зони се извършва чрез измерване на стойностите на електромагнитното поле за съответствие с пределно допустимите нива. За станции с изходна мощност над 10 границите на хигиенно-защитните зони се изчисляват на етапа на инвестиционното проектиране. Стойностите на електромагнитното поле се измерват за съответствие с пределно допустимите нива след въвеждане на строежа в експлоатация.

Съгласно чл. 186 от Закона за устройство на територията изменение на съществуващи общи инсталации или прокарване на нови инсталации в съсобствени сгради или в сгради – етажна собственост, се извършва с изрично писмено съгласие на всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост.

Наредбата за техническите изисквания за работа на мобилните наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях от 2007 г. също постановява, че тези мрежи и съоръжения трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

%d bloggers like this: