64-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

64-то заседание
на Столичен общински съвет
29.04.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва по чл. 32, ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация от г-н Васил Любомиров Станчев – избран за кмет на кметство Лозен, след проведени частични избори на 17.04.2010 г.

2. Питане вх. № 93-01-361/1/13.04.2010 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник относно цената на квадратен метър за запълване на дупки по столичните улици и булеварди.

3. Питане вх. № 93-00-105/22.04.2010 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник относно неизпълнение на решение № 783 по протокол № 116 от 26.07.2007 г. на Столичен общински съвет.

4. Доклад вх. № 08-13-3070/7/25.03.2010 г. относно одобрение на конкурсна документация за обявяване на конкурс за учредяване на право на строеж за срок от 20 години за изграждане на спортен комплекс с РЗП около 805 м² върху част от УПИ I – за озеленяване и спорт, от кв.833, м. „ж.к. Триъгълника”, район „Надежда”.
Докл. Йорданка Фандъкова

5. Доклад вх. № 93-00-92/01.04.2010 г. относно молба за обезщетяване с двустайно жилище от оборотния фонд на СО при условията на §9, ал.1 от ПР на ЗУТ.
Докл. Йорданка Фандъкова

6. Доклад вх. № 93-00-72/17.03.2010 г. относно приемане на промени в структурата на столичната общинска администрация, във връзка със заповед № РД-15-076/16.04.2010 г. на областния управител на Област София за връщане за ново обсъждане на решение № 132 по протокол № 62 от 25.03.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова

7. Доклад вх. № 21-00-134/1/21.04.2010 г. относно отпускане на временен безлихвен заем за Втора АЕГ „Томас Джеферсън”, район „Илинден” във връзка с изпълняван проект „Училището – инвестиция в бъдещето” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх. № 04-04-20/16.04.2010 г. относно партньорство и съфинансиране на проект на тема „Превенция и борба срещу насилието върху деца в училищата на територията на гр. София”.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. № 93-00-99/15.04.2010 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх. № 95-00-1/26.02.2010 г. относно отпускане на средства за изграждане на храмове за извършване на църковни обреди и ритуали в гробищните паркове „Малашевци” и „Бакърена фабрика”.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 93-00-91/31.03.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 66-00-4120/1/25.01.2010 г. относно увеличаване [на] капитала на „Областен диспансер за онкологични заболявания София – град” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

13. Доклад вх. № 29-00-79/1/01.04.2010 г. относно приключване на ликвидацията на „Дентален център XIII – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.
Докл. Минко Герджиков

14. Доклад вх. № 93-01-199/05.03.2010 г. относно приключване ликвидацията на „Дентален център V – София” ЕООД – в ликвидация, освобождавне от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.
Докл. Минко Герджиков

15. Доклад вх. № 26-00-215/14.01.2010 г. относно предложение за инсталиране на водомер и осъществяване на мониторинг на изпомпваната вода в помпена станция в „Зона Б-5”.
Докл. Ирина Савина

16. Доклад вх. № 93-00-84/25.03.2010 г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2010 г.
Докл. Ирина Савина

17. Доклад вх. № 93-00-23/22.04.2010 г. относно отпускане на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за неотложни ремонти в сградите на общинските учебни и детски заведения през 2010 г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

18. Доклад вх. № 66-02-146/16.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на м. „ж.к.Факултета”, кв.125, УПИ I-1185 – за ел. подстанция и резервоари; V-1141, 1149, 1199-за магазин и трафопост; VI-1120, 1122-за жс и обществено обслужване; VII-1137-общ. Обслужване; улици от о.т.93а до о.т. 101 и от о.т.93а до о.т. 95; м. „Юбилейна гора”, кв.107б, УПИ IV-385, 386- за офиси и КОО; V-383-за офиси и КОО; VI-384, 1069-за офиси и КОО и улица от о.т. 4а – о.т.91в до о.т.93а.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 66-02-152/19.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация, план за застрояване и план – схеми на техническата инфрструктура за квартали: кв.21, УПИ I-3022, II-3022, III-3022, IV-3022, V-3022, VI-3022, VII-3016, 3022, VIII-3017, IX-3018, X-3019 и XI-3022; кв.26, УПИ I-3008 и кв.27, УПИ I-3015, II-3015, III-3015, IV-3015, V-3015, VI-3015, VII-3015, VIII-3032, IX-3014, X-3013 и XI-3021; създаване на улица от о.т.100б до о.т.100а и задънена улица от о.т. 100в – о.т.100б до о.т.г, м.”Бели брег”, гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 66-02-156/23.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ V-икжс, IX-277, X-276, XI-278 и улица по о.т.172а – 172б, кв.18, м.”Долни Богров”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № 66-02-168/25.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на м.”Горна баня”, кв. 90а, УПИ XIV-4161, 28 и улица от о.т.309б – о.т. 309д.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 66-02-169/25.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II-261, 2565; III-1145 и IV-1145 и за създаване на задънена улица от о.т. 213в до о.т. 213г, кв.43-А, м.”в.з. Бистрица – разширение”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 66-02-173/25.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура – трасета на тласкател, събирателен колектор и съпътстващите ги съоръжения, минаващи по полски пътища в землищата на Бенковски, Кубратово, Световрачене и Негован.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № 26-00-4810/06.04.2010 г. за учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на транформаторен пост с площ от 12 кв.м., в общински имот – УПИ XVII – за детска градина, квартал 16, местност НПЗ „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 1, район „Илинден”.
Докл. Ралица Стоянова

25. Доклад вх. № 12-00-291/30.03.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

26. Доклад вх. № 93-00-106/22.04.2010 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „IV МБАЛ – София”
Докл. Лилянда Еленкова

27. Доклад вх. № 26-00-3998/2/07.04.2010 г. относно завишаване бюджета на Дирекция „Култура” за реализиране на проект за създаване на документален филм.
Докл. Робърт Янакиев

28. Доклад вх. № 08-03-3077/12/07.09.2009 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ- 5, кв. 335б, м. „Пробив бул. „Пенчо Славейков”, район „Възраждане, във връзка със заповед № РД-15-059/16.03.2010 г. на Областния управител на Област София за връщане за ново обсъждане на решение № 64 по протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ева Сеизова

29. Доклад вх. № 26-00-3596/20/28.01.2010 г. относно прекратяване на съсобственост и процедура по чл.15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка със заповед №
РД-15-062/24.03.2010 г. на Областния управител на Област София за връщане за ново обсъждане на решение № 98 по протокол № 59 от 25.02.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Любен Петров

30. Доклад вх. № 94-А-226/9/30.03.2010 г. относно промяна характера на собствеността от частна в публична на общински недвижим имот и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Паисий Хилендарски”, район „Слатина”.
Докл. Антоанета Апостолова

31. Доклад вх. № 08-07-3284/31.03.2010 г. за процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ XIII – 589 Б от квартал № 119 в местност „Христо Смирненски – Слатина” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район Слатина.
Докл. Антоанета Апостолова

32. Доклад вх. № 08-12-3190/24.03.2010 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова

33. Доклад вх. № 08-23-23711/17.03.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ сутеренно помещение с площ 36,92 м², находящо се в триетажната сграда на читалище, с. Бистрица.
Докл. Светослав Митрев

34. Доклад вх. № 08-13-43/10/26.01.2010 г. за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ VIII – общ., с площ от 1190 кв.м., кв. 18а, м. „Бул. Ломско шосе”, район Надежда.
Докл. Димитър Димов

35. Доклад вх. № 08-10-288/3/17.03.2010 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ и включването му във фонд „Резервен“ за настаняване на тричленното домакинство на Диана Горсова.
Докл. Евтим Евтимов

36. Доклад вх. № 08-11-245/5/08.04.2010 г. за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от имот, находящ се на ул. „Иван Гарванов” /бивша „Воронеж”/, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров

37. Доклад вх. № 08-22-251/1/08.04.2010 г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на територията на район Кремиковци.
Докл. Ивайло Паневновини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: