63-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

63-то заседание
на Столичен общински съвет
15.04.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-56/1/09.03.2010 г. от г-н Николай Желев – общински съветник относно актуализацията и изпълнението на План за развитие на Столична община.

2. Доклад вх. № 93-00-79/24.03.2010 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, за резервен фонд, общински ателиета и гаражи за настаняване под наем.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-00-80/02.03.2010 г. относно определяне предназначението на общински жилища за продажба на настанените в тях по административен ред наематели, въз основа на предложения на районните кметове.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 93-00-86/26.03.2010 г. относно отпускане на временен безлихвен заем за Столичен център за работа с деца, във връзка с изпълняван проект „Училище за свободно време” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Йорданка Фандъкова

5. Доклад вх. № 93-00-90/31.03.2010 г. относно приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2010 г.
Докл. Андрей Иванов

6. Доклад вх. № 93-00-73/17.03.2010 г. относно членска такса за 2010 г. на Столична община в Европейската социална мрежа.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх. № 93-00-88/29.03.2010 г. относно едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2010 г.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх. № 93-00-89/29.03.2010 г. относно едногодишен план за оптимизиране на училищната мрежа на столичните общински учебни заведения за учебната 2010/2011г.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. № 08-05-210/3/26.03.2010 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 51 „Сарагоса”, находяща се на ул. „Струга” № 15А, район „Сердика”, в Обединено детско заведение № 99 „Сарагоса” с адрес ул. „Струга” № 15А, район „Сердика”.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх. № 26-00-5421/4/09.03.2010 г. относно даване на съгласие за частично разрушаване на проходим инсталационен колектор.
Докл. Ирина Савина

11. Доклад вх. № 2600-866/1/09.03.2010 г. относно отписване на продаден ДМА (акции от „ОЗК” АД) от „Център за градска мобилност” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 94-С-525/12/09.03.2010 г. относно отписване на недвижим имот от списъка на ДМА на „Водоснабдяване и канализация – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

13. Доклад вх. № 6600-4095/2009 г. относно отписване на част от недвижим имот от списъка на ДМА на „Пазари Запад” .
Докл. Минко Герджиков

14. Доклад вх. № 26-00-656/2010 г. относно закупуване на терен, находящ се на територията на гр. Ахтопол, собственост на Община Царево.
Докл. Любомир Христов, Николай Стойнев

15. Доклад вх. № 66-02-113/02.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XXIII-636, XXIV-738 и създаване на задънена улица от о.т. 33и до о.т. 33з, кв.19Б, м.с.”Иваняне”, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 66-02-114/02.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване на м. „НПЗ ХАджи ДИмитър”, кв.8, УПИ VI-1185 – за безвредно производство, ксладове и офиси и улица по о.т. 36и – 36к.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 66-02-147/16.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация, план за регуалция и застрояване на м.”Требич – Стопански двор”, кв.25, 25а, 25б.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 66-02-129/1/23.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м.”Требич – Стопански двор”, кв.50, УПИ XVII – 742 „за производство, търговия, складове и офиси”, XIV-587 „за производствена дейност” и кв.51, УПИ IV-586 „за производство, търговия, складове и офиси” и улица от о.т.144а – о.т.153а до о.т.151.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 12-00-285/25.03.2010 г. относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на СОАП във връзка с приети изменения на Закона за приватизация и следприватизационенконтрол, в сила от 05.03.2010 г.
Докл. Валя Чилова

20. Доклад вх. № 93-00-75/23.03.2010 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
Докл. Ралица Стоянова

21. Доклад вх. № 26-00-4448/6/29.03.2010 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Ралица Стоянова

22. Доклад вх. № 08-07-352/5/08.03.2010 г.относно погасяване по давност по реда на чл.6, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с чл.67 от ЗС на правото на строеж върху общински УПИ.
Докл. Антоанета Апостолова

23. Доклад вх. № 08-24-335/4/31.03.2010 г. относно даване на съгласие за безвъзмездно придобиване от Столична община на правото на собственост върху следния държавен имот – голяма балнеолечебница на два етажа със застроена площ 1590 м², находяща се в УПИ I – за парк, кв. 82, кв.84, по плана на гр. Банкя, от Министерството на здравеопазването.
Докл. Рангел Марков

24. Доклад вх. № 08-02-277/5/12.03.2010 г. относно определяне предназначението на общинско жилище за продажба чрез търг.
Докл. Пламен Църноречки

25. Доклад вх. № 08-03-32/1/11.03.2010 г. относно преобразуване на 13 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, район „Възраждане”, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 63 в основно училище.
Докл. Ева Сеизова

26. Доклад вх. № 08-10-288/3/17.03.2010 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ и включването му във фонд „Резервен“ за настаняване на тричленното домакинство на Диана Горсова.
Докл. Евтим Евтимов

27. Доклад вх. № 66-00-717/2/23.03.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на Надежда Дженева на бул. „Витоша” № 59.
Докл. Минко Герджиков

28. Доклад вх. № 06-00-70/4/11.03.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на акад. Ангел Балевски пред централната сграда на Института по металознание.
Докл. Таня Димитрова

29. Доклад вх. № 93-00-82/25.03.2010 г. относно определяне членовете на Творческия съвет на Столична програма „Култура” за 2010 г.
Докл. Таня Димитрова

30. Доклад вх. № 93-01-227/10.03.2010 г. относно изграждане на паметник на видния български юрист, демократ и общественик Светослав Лучников.
Докл. Вили Лилков, Владимир Кисьов, Стефан Иванов, Димитър Бъчваров
Ивайло Йонков, Христо Ангеличин, Иван Нейков

31. Доклад вх. № 93-00-3239/5/16.03.2010 г. относно отмяна на решение № 101 по протокол № 31 от 12.02.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петко Дюлгеровновини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. Ще има и допълнение в дневния ред.
    Според публикация на Мартина Бозукова в МЕДИАПУЛ:

    Кметът на София Йорданка Фандъкова официално обяви в петък новите попълнения в екипа си – общинският съветник от ДСБ Христо Ангеличин, който ще поеме ресора образование и Иван Сотиров от СДС, който ще стане зам.-кмет по сигурността.

    Така, през останалата част от мандата на столичния общински съвет броят на общинските съветници, членове на ДСБ – Триадица, ще бъде два пъти по-малък от досегашния. 🙂
    Своето място в групата на ДСБ в СОС трябва да заеме следващият в листата на АС.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: