Доклад: Център за градско развитие на София

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приложено Ви предоставяме за разглеждане на заседание на СОС доклад и проект на решение относно:

“Проучване на международния опит и изработване на концепция за организацията и дейността на Urban Institute
(Център за градско развитие на Столична община)”

Вносители

Вили Лилков
Иван Нейков

 


ДОКЛАД

от Вили Лилков и Иван Нейков –
общински съветници в Столичен общински съвет

Относно: “Проучване на международния опит и изработване на концепция за организацията и дейността на Urban Institute (Център за градско развитие на Столична община)”

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Всички големи европейски и американски градове и столици развиват и поддържат свои центрове за градско развитие, които:

 • Систематично и целенасочено събират данни за състоянието и развитието на градските системи;
 • Привличат експертен и научен потенциал за решаване на най-важните текущи и дългосрочни проблеми на развитието на града и нуждите на местните общности;
 • Дават ефективни предложения за разрешаване на кризисни ситуации в града и градските системи;
 • Дават научнообосновани прогнози за състоянието и развитието на градските системи в краткосрочен и дългосрочен план;
 • Събират данни и анализират провежданите общински политики и стратегии за развитие на общината и за нуждите на заинтересовани лица от местната общност;
 • Популяризират политиките за градско развитие, обучават местните общности и ги привличат за съвместното им изпълнение.

Такива структури обслужват Атина (The City of Athens Development Agency – Агенция за развитие на град Атина), Белград (Centar za Planiranje Urbanog Razvoja – Център за планиране на градското развитие), Виена (Das Institut für Stadt- und Regionalforschung – Институт за градско и регионално планиране), Берлин (Deutsches Institut für Urbanistik – Difu – Германски институт за урбанистика), Франция (Le centre d’étudies sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques – CERTU – Център за изучаване на градското планиране, транспорт и публични услуги), Лондон (London Development Agency – Агенция за развитие на Лондон), САЩ (Urban Institute (Washington) – Американски ърбан институт) и други. В някои от случаите центровете обслужват само градовете, към които са създадени, а в други те обслужват градовете и общините от цялата страна и/или градове и общини от целия свят – Urban Institute (Washington).

Характерно за всички тях е, че се занимават задължително със събиране, анализ, оценка на данни и обучение за целите на градското развитие и проучвания в областта на градския транспорт, здравеопазването, образователната система, околната среда, устройството на територията, обществената сигурност, общинската бюджетна политика – трансфери, местни данъци и такси и други.
Тези структури имат разнообразна организационна форма – сдружения, фондации, търговски дружества и друг вид компании според местното законодателство. Собственици и организатори на дейността са отделните градове или общини, самостоятелно или в сдружение с други градове или общини, сдружения на местни власти, научни институти, учебни заведения, неправителствени организации, частни компании и лица. Често, като съдружник при структурирането и осъществяването на дейността им, се привлича и централната държавна власт, отговорна за градското развитие. В европейски и световен мащаб тези структури работят в мрежа – осъществяват международно сътрудничество и реализация на съвместни проекти. Съществуват международно признати добри практики на отделните градове и техните организации, които се споделят на международни форуми. Един от най-големите форуми в това отношение е Европейският форум във Виена, провеждан периодично под егидата на Виенската община.

София не разполага със структура от типа на Urban Institute и затова среща трудности при събирането и анализирането на данни за градското развитие, при оценката на ефективността на планираните и провежданите общински политики, при привличането и използването на експертиза от научни институти и центрове, висши учебни заведения, неправителствени организации, частни компании и лица. Сериозен проблем е и липсата на звено, което систематизира информацията и контролира изпълнението на стратегическите документи на столицата (Общ устройствен план, Общински план за развитие, Стратегии за развитие на градските системи, Програми за изпълнение на стратегиите и др.). Не се извършва периодичен анализ на нуждите на отделни групи от населението и не се прави оценка на политиките на общината, провеждани за тяхното задоволяване. Липсата на структура, която координира и обвързва усилията на Столична община и всички страни, заинтересовани от нейното развитие (в т.ч. и държавата), пречи на провеждането на общественоприета и устойчива градска политика. Не се използва ефективно сериозния експертен и научен капацитет на научните и образователни структури в София.
Градът ни се развива откъснато от съседни общини, върху които той оказва силно влияние (Перник, Самоков, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Божурище, Сливница и др.) и с които споделя общи транспортни, икономически, екологични, демографски и пр. проблеми. Задължително е да съществува такава структура за да се проучват тези проблеми и да се предлагат решения, които да водят към интегрирано и устойчиво развитие на града ни.
Липсата на подобна структура лишава столицата и от възможности за обмяна на международен опит и добри практики, както и за привличане на средства и реализация на съвместни проекти. Затруднен е процесът на адаптиране и прилагане в София на водещи европейски модели за градско развитие.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ

Необходимо е да се възложи, от страна на кмета на град София на подходящ Изпълнител, проучване на международния опит, свързан със структурирането (организацията) и осъществяването на дейността на структури от типа Urban institute (Център за градско развитие). На база на проучването на международния опит от Изпълнителя следва да се изработи концепция за структурирането и бъдещата дейност на Urban Institute – Център за градско развитие на Столична община. Концепцията следва да съдържа мотивирани предложения относно:

 • Мисията на Центъра за градско развитие;
 • Основните стратегически цели и задачи на дейността му;
 • Обхватът на дейността, съобразно различните сфери на общинската политика, които планира и провежда Столична община;
 • Формата на собственост;
 • Правноорганизационната форма и организационна структура;
 • Взаимоотношенията със Столичен общински съвет, Столична общинска администрация, Държавата и външни за Общината институции, организации и лица;
 • Планирането и финансирането на дейността.

Резултатите от изследването и концепцията следва да бъдат обобщени в работен доклад който да даде възможност на СОС да подготви и разгледа Проект на решение за създаване на структура от типа Център за градско развитие на Столична община, за неговата организация и дейност.

Предлагаме на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Столичният общински съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ

 1. Възлага на кмета на Столична община в тримесечен срок от датата на вземане на настоящото решение да организира проучване на международния опит и изработването на концепция за организацията и дейността на Urban Institute (Център за градско развитие на Столична община);
 2. Концепцията да съдържа мотивирани предложения относно:
  – Мисията на Центъра за градско развитие;
  – Основните стратегически цели и задачи на дейността му;
  – Обхватът на дейността, съобразно различните сфери на общинската политика, които планира и провежда Столична община;
  – Формата на собственост;
  – Правноорганизационната форма и организационна структура;
  – Взаимоотношенията със Столичен общински съвет, Столична общинска администрация, Държавата и външни за Общината институции, организации и лица;
  – Планирането и финансирането на дейността.
 3. Контролът по изпълнение на решението се възлага на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба на СОС.

Вносители

Вили Лилков
Владимир Кисьов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: