Няма такава поправка! Имало било друга?

Мая Манолова, народен представител от КБ, е поискала (и получила) аудиозапис от онова заседание на Народното събрание, на което е приключило второто четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

В статията “Скандалът с фалшивия закон се задълбочава” на Елена Старидолска, публикувана преди няколко часа във в. КАПИТАЛ, е предадена подробна информация за заявеното от г-жа Манолова на пресконференция на ИБ на БСП.

Към статията е прикачен (за слушане) и файл, съдържащ аудиозапис… от второто четене на посочения закон…
Това, което се чува, би трябвало да бъде това, което е записано в стенограмата, като прочетено от “ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН ЦЕКОВ”:

… и/или разпространение.
30. „Непряка реклама” е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.
31.

Малеее!
Какво беше онова клише: Гледам и не вярвам на ушите си!
Или: Слушам и не вярвам на очите си!
Или и трите!

И така:

ПРОЕКТ!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


§ 1. В § 1 от Допълнителната разпоредба, т. 30 се изменя така: „30. „Непряка реклама” е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.”
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
ВНОСИТЕЛИ: Цецка Цачева, Лъчезар Иванов


МОТИВИ:

В ДВ, бр. 22 от 19.03.2010 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
В ДВ, бр. 23 от 19.03.2010 г., е публикувана поправка, с която е поправен текста на т. 30 от § 1 от Допълнителната разпоредба.
За тази поправка председателя на Народното събрание не е издавал разпореждане или искане за поправка по реда на чл. 10, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Закона за „Държавен вестник”. Въпреки това, поправката е произвела правно действие и поради това анулирането на нейното действие трябва да се направи чрез приемане на съответен закон за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
В пленарна зала на заседанието проведено на 05.03.2010 г., на гласуване е бил подложен § 90 по предложението на Комисията по здравеопазване, съобразно внесения от нея доклад за второ гласуване на ЗИД на ЗКВНВП с вх. № 053-10-17 от 24.02.2010 г.
Видно от доклада на комисията, тя предлага редакцията на т. 30 от Допълнителната разпоредба на ЗКВНВП, да е в следния вид:
„30. „Непряка реклама” е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.”
Волята на гласувалите „за” 105 народни представители, е била в подкрепа на предложения от комисията текст.
Така е била подписана от председателя на Народното събрание и стенограмата от заседанието, така е бил изпратен за обнародване и приетия ЗИД на ЗКВНВП. Впоследствие е издаден Указ № 52 от 09.03.2010 г. на Президента на републиката, с който закона е обнародван в този вид в ДВ, бр. 22 от 19.03.2010 г.новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. […] на второ четене (преди това – и на първото такова) на внесения преди 3 дни Закон за изменение на … Закона за контрол на … […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: