Няма такава поправка! Ама е в сила…

Вече има и писмо от председателя на Народното събрание на Републиката до президента на Републиката. Ето го:

«По повод обнародваната в бр. 23 на Държавен вестник поправка на § 90 т. 30 на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, с оглед компетентността Ви по чл. 98 т. 4 от Конституцията, Ви уведомявам:

Поправката е извършена в нарушение на чл. 42 ал. 2 от Закона за нормативните актове. Процедура по чл. 65 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за поправка на фактическа грешка в приетите вече актове от парламента, не е провеждана. Единствената подписана от мен стенограма е изпратената до Вас за издаване Указ за обнародване.

Тъй като т.н. поправка е влязла в сила, смятам за единствено юридически възможно коректният текст на разпоредбата да бъде възстановен като народните представители гласуват и приемат законопроект за изменение на закона. За целта упражних правото си на законодателна инициатива като народен представител и внесох ЗИД на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (№ 054-01-27/29.3.2010 г.).

Наред с това съм длъжна да споделя с Вас още един момент, който заслужава внимание. В хода на проверката установих, че действията на служителите на Народното събрание и редакцията на Държавен вестник при обнародване на поправката се основат на установена практика през годините, която не е нормативно регламентирана, обратното – считам, че е в противоречие на чл. 42 ал. 2 от Закона за нормативните актове. От изисканата и предоставената ми справка за извършване на подобни поправки в закони за периода 2000-2010 г. се оказа, че са обнародвани като поправки 11 промени в закони без за това да е издаван указ на президента на Република България.

Като споделям разбирането за необходимостта от нормативна прозрачност и недопускане занапред на подобни случаи, лично се ангажирам да инициирам действия за усъвършенстване на Закона за нормативните актове, на Закона за «Държавен вестник», а при необходимост и за допълнение в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.»

Така. Засега цитираният ЗИД… (054-01-27/29.3.2010 г.) не се среща сред параментарната “база данни” със законопроекти.
Ще се появи. Ще трябват и мотиви (какво ли ще пише в мотивите?! :)! Че и поне 14 дни след публикуването на проекта…

Щото…, за чл. 42, ал. 2 от ЗНА – добре, но в Закона за нормативните актове се срещат и други членове – например такива:

Чл. 26. (1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Чл. 28. (1) Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган.
(2) Мотивите, съответно докладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
(3) Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган.

Е, в предишното Народното събрание (с 40-ти номер) не се стараеха много-много да се придържат към по-горния член (26), но вече не е така.
Което, в частност, може и да означава, че законната дефиниция на понятието “непряка реклама” в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите няма да се намира в никакъв закон в продължение на много дни (между 7 и {\infty}). Защото на нейното място пише някакъв набор от думи, появили се някъде (в Държавен вестник) под заглавието “поправка”!

Малеееее!новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: