Няма такава поправка

Вчера Красимир Стоянов, главен секретар на президента на Републиката, изпрати писмо до Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание на Републиката. Текстът на писмото беше публикуван на страницата на президента. Ето го:


“Уважаема г-жо Председател,

В Конституцията на Република България е определен начинът, по който се приемат и обнародват законите.
В “Държавен вестник”, бр. 22 от 19 март 2010 г. е публикуван Указ № 53 на президента на Републиката, с който е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приет от Народното събрание на 05.03.2010 г.
В “Държавен вестник”, бр. 23 от 23 март 2010 г., в края на официалния раздел (стр. 81) е публикувана поправка, според която в § 90, т. 6 в новосъздадената точка 30 “Непряка реклама” думите “име и/или изображение, представляващо или наподобяващо” да се четат “наименование на посочено в закона”.
Много Ви моля да обясните какви са били мотивите за тази поправка без указ, защото става дума за неприятен прецедент. Важно е да се разбере дали промяната е от технически характер или отразява определени бизнес интереси.”

Днес, вместо отговор на писмото, е публикувано:

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

28 март 2010 г.

По повод обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и последвалата поправка в текст на обнародвания закон, Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” е упълномощена да разпространи следното съобщение:

Законът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е приет окончателно на 5 март 2010 г. и обнародван с указ №53 на президента на Републиката в брой 22 на Държавен вестник от 19 март 2010 г. С това е изпълнена конституционно установената процедура за обнародване на приетите от Народното събрание закони.

Предоставеният за обнародване закон е изготвен въз основа на стенографския протокол от пленарното заседание и е удостоверен с подписа на председателя на Народното събрание. Текстът на параграф 90 е гласуван от народните представители по доклада на водещата комисия, което е видно от стенографския прокол. По отношение на него няма постъпили искания за поправка по реда на Правилника за организацията и дейността на НС (ПОДНС).

Няма подписано разпореждане на председателя на Народното събрание за публикуване на поправка на този текст в Държавен вестник.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева разпореди издаването на извънреден брой на Държавен вестник, в който поправката ще бъде анулирана.

От служителите, допуснали обнародването на поправката, са изискани писмени обяснения. Виновните длъжности лица ще бъдат наказани.

Твърденията за обнародван «нелегален закон в ДВ» са несъстоятелни.

Председателят на Народното събрание ще информира своевременно президента на Република България г-н Георги Първанов относно предприетите мерки за недопускане на подобни случаи.

Мдааа.
Да се самоинформират също и всички, които своевременно са нанесли “поправката” на съответното място в закона.

А иначе, изглежда, че и на адресанта, и на адресата им е известно по какъв начин “се приемат и обнародват законите”. 🙂

Ето, за да знаем и ние, останалите (пак от “закони” на lex.bg, но от ЗНА, с последно “обнародвано” изменение през 2007 г.):

Чл. 34. Текстът на нормативния акт, както и приемането му по надлежния ред се удостоверяват:

1. при закон – от председателя на Народното събрание;
2. при постановление – от министър-председателя;
3. при другите нормативни актове – от органа, който ги е издал, а когато той е колективен – от неговия председател.
Чл. 35. Удостоверяването се извършва върху документа, който съдържа текста на нормативния акт, непосредствено след текста.
Чл. 36. (1) Удостовереният текст на нормативния акт е оригинален. Всички други текстове са преписи.
(2) Удостовереният текст се съхранява от органа, който е издал акта.
(3) Несъответствието между удостоверения и приетия текст на нормативния акт се поправя от органа, който го е удостоверил.

Чл. 39. (1) Обнародването се извършва, както следва:

1. законите за изменение и допълнение на Конституцията – от председателя на Народното събрание с разпореждане;
2. законите – от президента с указ;
3. нормативните актове на Министерския съвет – от министър-председателя;
4. другите нормативни актове – от органа, който ги е издал, а когато той е колективен – от неговия председател.
(2) Към нареждането за обнародване се прилага заверен препис от оригинала на нормативния акт.

Чл. 42. (1) Несъответствието между обнародвания текст и изпратения за обнародване препис се поправя по реда на обнародването.
(2) Несъответствието между изпратения за обнародване и обнародван текст и удостоверения или приетия се установява от органа, който го е удостоверил, и се поправя по реда на обнародването.
Чл. 43. (1) Поправката се извършва незабавно, след като бъде установено несъответствието.
(2) Текстът на поправката трябва да бъде формулиран така, че да сочи ясно и точно несъответствието, както и правилния текст.

Та, така: Няма такава поправка, но тя ще бъде анулирана!

{{\emptyset}=0}

Малеее! 🙂новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. […] чл. 42, ал. 2 в ЗНА се срещат и други членове – например такива: […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: