62-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

62-ро заседание
на Столичен общински съвет
25.03.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-54/09.03.2010 г. от г-жа Таня Найденова – общински съветник относно запазване на зелената система в кв.312, нов 312ж, в м. „Красно село – Плавателен канал”.

2. Питане вх. № 93-00-56/1/09.03.2010 г. от г-н Николай Желев – общински съветник относно актуализацията и изпълнението на План за развитие на Столична община.

3. Доклад вх. № 93-00-72/17.03.2010 г. относно приемане на промени в структурата на столичната общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 93-00-362/28.12.2009 г. относно проект на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Столична община.
Докл. Любомир Христов

5. Доклад вх. № 29-00-28/1/22.02.2010г. относно приключване ликвидацията на „Медико-техническа лаборатория II – София” ЕООД (в ликвидация); освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 29-00-50/1/02.03.2010г. относно приключване ликвидацията на „Дентален център XII – София” ЕООД (в ликвидация); освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 93-01-886/14.10.2009 г. и 93-01-1121/04.03.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд в размер на 160 000 лева за изграждане на 14 броя крайни спирки на масов градски транспорт.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 66-02-652/08.10.2009 г. относно проект за план-извадка – план за регулация и застрояване за УПИ I-1129 „за жилищна сграда, ресторант, магазин, офис, гараж и автомивка”, II – „трафопост, КОО, озеленяване” и улици по о.т.88„а” – 9„б”, по о.т. 99”б” – 99„а”, по о.т. 99”а” – 102 „а” и по о.т. 102 „а” – 88”а”, кв.364В, м.”кв.Васил Левски”.
Докл. Петър Диков

9. Доклад вх. № 66-02-741/05.11.2009 г. относно изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I – за обществени обекти, II – 1513 – за жил.с-во, обсл. Дейности, подземни гаражи и трафопост” и промяна профила на улица по о.т. 381 – 382 – 383 – 384, кв.54а, м.”Витоша – ВЕЦ Симеоново”.
Докл. Петър Диков

10. Доклад вх. № 66-02-71/09.02.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и на план за застрояване на УПИ VIII-1173, 2011, IX-1173, 2011, X-1173, 2011, XI-1173, 2010, 2011, XII-1173, 2010, 2011, XIII-„за озеленяване” и на VI-„за Д.О. ветеринарно дело” и за създаване на задънена улица от о.т. 114а до о.т. 114в, кв.25, м.”Шабадина”, землище на с. Кокаляне, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

11. Доклад вх. № 66-02-110/02.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ XV-227, XVI-229 и XVII-228 и създаване на задънена улица от о.т. 146в до о.т. 146г, кв.40, м.”кв. Изгрев”, гр. Банкя, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх. № 66-02-111/02.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ VI-2723 “за спорт” и VII-2348 „за спорт”; създаване на улица от о.т. 375б до о.т. 374г и задънена улица от о.т. 375г до о.т. 375д, с.Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 66-02-112/02.03.2010 г. относно проект за проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I-341, II-341 и улица от о.т. 400а до о.т. 400б, кв.1, м.”Лозето – Знаме на мира”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 08-06-446/3/09.03.2010 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ III-за жилищно строителство и улица, от кв.39, по плана на м.”ж.к. Левски – Зона Г”, район „Подуяне”.
Докл. Ралица Стоянова

15. Доклад вх. № 93-00-62/08.03.2010 г. относно отмяна на решения на Столичен общински съвет за замяна поради неизпълнение.
Докл. Ралица Стоянова

16. Доклад вх. № 26-00-6646/6/12.03.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ от 8,16 м² в общински имот УПИ VI-за трафопост, кв.117б, м.”кв.Горна баня”, район „Овча купел”.
Докл. Ралица Стоянова

17. Доклад вх. № 08-09-76/8/15.10.2009 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ IV – 1003, 1004, кв.71, м.”Витоша – ВЕЦ – Симеоново”.
Докл. Прошко Прошков

18. Доклад вх. № 08-14-254/1/19.12.2009 г. относно учредяване на „ЛИЯ АУТО” ЕООД възмездно право на пристрояване към съществуваща сграда върху УПИ V, кв.15, м.ж.к.”Дружба – II”.
Докл. Йордан Томов

19. Доклад вх. № 08-06-2/1/08.03.2010 г. относно отмяна на решение № 912 по протокол № 93 от 23.11.2006г. на СОС за извършване на замяна на общински имот, находящ се на ул.”Дряновски манастир” № 47, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова

20. Доклад вх. № 08-06-3/1/08.03.2010 г. относно отмяна на решение № 109 по протокол № 47 от 06.02.2003г. на СОС за извършване на замяна на общински имот, находящ се на ул.”Саранци” № 2, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова

21. Доклад вх. № 08-06-5/1/08.03.2010 г. относно отмяна на решение № 46 по протокол № 16 от 09.10.2000г. на СОС за извършване на замяна на общински имот – помещение в трафопост до бл.98, ул.”Росенска поляна”, ж.к.”Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова

22. Доклад вх. № 08-06-390/4/09.03.2010 г. относно търг за продажба на имот – частна общинска собственост – УПИ XI 868, кв.5, м.”Левски – Зона В”.
Докл. Ева Митова

23. Доклад вх. № 08-13-283/6/08.03.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински поземлен имот № 986, от кв.60 /стар кв.36/, по плана на гр. София, м.”бул. Ломско шосе”.
Докл. Димитър Димов

24. Доклад вх. № 94-Е-3058/14/23.02.2010 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Столична община в УПИ XII-512, 513 от кв.15б, м.”Красно село – Стрелбище”, находящ се в гр. София, район „Красно село”, ул. „Дойран” № 25.
Докл. Пламен Църноречки

25. Доклад вх. № 08-21-3097; 08-21-3114/02.03.2010 г. относно откриване на процедура по провеждане на търг на общински недвижим имот IV – 835, кв.52, с площ от 300 м², находящ се в с. Негован.
Докл. Валентин Котов

26. Доклад вх. № 05-00-14/3/08.03.2010 г. относно разрешение за изграждане на монумент в памет на световноизвестния български археолог Георги Китов.
Докл. Борислав Бориславов

27. Доклад вх. № 70-00-546/1/17.02.2010 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Магдалина Михайлова Станчева.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов, Ралица Стоянова, Малина Едревановини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: