Конституционният съд ще тълкува чл. 73 от Конституцията

С определение от вчера КС на Републиката е допуснал за разглеждане по същество 5-то си дело за 2010 г., заведено по искане на 51 народни представители.
Така, след има-няма 19 години, ще се отговори на един въпрос:
Онзи Правилник (ПОДНС) правилник ли е или е нещо друго – по смисъла на чл. 86 от основия закон (там са изредени: “закони, решения, декларации и обръщения” 🙂 )?


По изложените съображения и на основание на чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от ЗКС, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

1. Допуска за разглеждане по същество искането на 51 народни представители от 41-то Народно събрание да даде задължително тълкуване на чл. 73, във връзка с чл. 86, ал. 2 от Конституцията, относно правната характеристика и задължителната сила на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание /обн., ДВ, бр. 58 от 27.07.2009 г., изм., ДВ, бр. 60 от 30.07 2009 г./. Има ли правилникът „силата на закон” по смисъла на чл. 86, ал. 2 от Конституцията?
2. Конституира като заинтересовани страни по делото Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието и главния прокурор.
Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането и на заинтересованите страни, като им се предостави възможност в 20-дневен срок да представят писмени становища по делото.

Съдиите Владислав Славов, Благовест Пунев и Румен Ненков са подписали определението с особено мнение по допустимостта на искането.новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: