60-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

60-то заседание
на Столичен общински съвет
11.03.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-44/18.02.2010 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2010 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-53/01.03.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

3. Доклад вх. № 95-00-1/1/26.02.2010 г. относно отпускане на средства за изграждане на храмове за извършване на църковни обреди и ритуали в гробищните паркове „Малашевци” и „Бакърена фабрика”.
Докл. Минко Герджиков

4. Доклад вх. № 93-01-102/03.02.2010 г. относно даване на съгласие „Чистота – Искър” ЕООД да закупи със собствени средства специализирана техника в изпълнение на задълженията си по договор № РД-55-486/07.07.2009 г. за „изграждане и експлоатация на I-ви етап на депо „Суходол” за депониране на битови отпадъци”.
Докл. Мария Бояджийска

5. Доклад вх. № 93-00-50/1/04.03.2010 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2009 г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 93-00-55/1/04.03.2010 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2010 г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 93-01-172/1/04.03.2010 г. относно изменение на т.2 от решение № 615 по протокол № 48 от 01.10.2009 г. на Столичен общински съвет за заемообразно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд бюджета на Столична община за 2009 г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 93-01-886/1/04.03.2010 г. и 93-01-1121/1/04.03.2010 г. относно отпускане на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на 14 броя крайни спирки на масовия градски транспорт.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 93-00-52/25.02.2010 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) и изпълнението на бюджета за 2009 г.
Докл. Ирина Йорданова

10. Доклад вх. № 93-00-51/25.02.2010 г. относно Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) и проект на бюджета за 2010 г.
Докл. Ирина Йорданова

11. Доклад вх. № 93-00-57/02.03.2010 г. относно утвърждаване на Отчет за изпълнение на Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” за 2009 г. и Приоритетни области за 2010 г. на Програмата.
Докл. Ирина Йорданова, Ивайло Йонков, Калоян Паргов

12. Доклад вх. № 66-02-700/26.10.2009 г. относно проект за изменение на плана за регулация и план за застрояване за УПИ VII -915 за офиси, адм., общ. обсл., жилища. тп и пг, кв. 82б, м.”Манастирски ливади – изток – обслужващи обекти на Околовръстен път”.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 66-02-753/11.11.2009 г. относно проект за план за регулация и застрояване за кв.131 и кв.132, м.”Драгалевци – разширение – север”.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 66-02-634/01.10.2009 г. относно изменение на плана за регулация за УПИ I – „за озеленяване” и II – 315, кв.283 А, м.”Лозенец – I част”.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № 66-02-642/06.10.2009 г. относно проект за изменение на плана за регулация и застрояване и РУП за кв.34 и кв.34а /нов/, УПИ I, II, III; улица по о.т. 30б – 31ж – 31е – 31д – 31г – 31б – 31а, м.”Манастирски ливади – изток”.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 66-02-72/10.02.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на присъединителен газопровод от ГРС” Кремиковци” до ГКС в поземлен имот 28010, м.”Лашор”, землище на с. „Горни Богров”, ЕКАТТЕ 16448, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 12-00-203/18.02.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект: сгради с терен, находящи се в гр. София, ул.”Първа българска армия” №18, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика”.
Докл. Валя Чилова

18. Доклад вх. № 08-03-3086/11.01.2009 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот, находящ се на ул.”Камен Андреев” № 15, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова

19. Доклад вх. № 94-Е-148/25.09.2009 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията за изменение на плана за регулация и застрояване за общинския поземлен имот, с номер 2275 и частния УПИ II-2018, отреден за „бензиностанция, автомивка, ресторант, КОО и озеленяване” и двата от кв. № 15, м.ж.к. „Обеля – 2” по плана на гр. София, находящи се в гр. София, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов

20. Доклад вх. № 26-00-4437/11/03.02.2010 г. относно изкупуване на поземлен имот № 1369, кв.81А, по плана на гр. Банкя, отреден за спортен терен, във връзка с възстановяване на градския стадион.
Докл. Рангел Марков

21. Доклад вх. № 26-00-4437/12/03.02.2010 г. относно изкупуване на поземлен имот № 1132, кв.81А, по плана на гр. Банкя, отреден за спортен терен, във връзка с възстановяване на градския стадион.
Докл. Рангел Марков

22. Доклад вх. № 08-24-3229/6/03.02.2010 г. относно изкупуване на поземлен имот № 869, кв.81А, по плана на гр. Банкя, отреден за спортен терен, във връзка с възстановяване на градския стадион.
Докл. Рангел Марков

23. Доклад вх. № 08-24-3066/6/03.02.2010 г. относно изкупуване на поземлен имот № 851, кв.81А, по плана на гр. Банкя, отреден за спортен терен, във връзка с възстановяване на градския стадион.
Докл. Рангел Марков

24. Доклад вх. № 94-С-3010/6/03.02.2010 г. относно изкупуване на 1/3 идеална част от поземлен имот № 1367, кв.81А, по плана на гр. Банкя, отреден за спортен терен, във връзка с възстановяване на градския стадион.
Докл. Рангел Марков

25. Доклад вх. № 26-00-188/1/23.02.2010 г. относно изменение и поправка на явна техническа грешка в решение № 790 по протокол № 54 от 17.12.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев

26. Доклад вх. № 08-04-213/4/25.02.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на Христо Калчев.
Докл. Роберт Янакиев

27. Доклад вх. № 26-00-748/2/01.03.2010 г. относно наименуване на безименна улица в район „Младост” с името „Илия Минев”.
Докл. Данчо Хаджиевновини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: