Решение 256 на ЦИК

С 256-то Решение на ЦИК още веднъж се променят отчетените на 5-ти юли 2009 г. резултати от изборите за НС, както и някои от съответните (но не всички съответни!) части от Решения 222, 224 и 251 (на ЦИК).

Законът за избиране на народни представители все още е в сила, по принцип.
Според неговите клаузи ЦИК е задължена (дори има и право!) да поддържа собствена “страница в Интернет, в която публикува решения” и други неща. Така е според чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗИНП.
За да няма недоразумение законодателят е записал и специално изречение в същия член на закона, като ал. 2:

(2) (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Решенията на Централната избирателна комисия се съобщават чрез публикуване в бюлетин на Българската телеграфна агенция и в Интернет страницата на Централната избирателна комисия.

И“, не “или” или нещо друго.

През последните няколко месеца обаче на онази страница не се публикуват решения. Последното оттам е известното 252-ро решение, което поправя сбъркания словоред на част от горецитираното Решение 251.
Няма го нито Решение 253, с което се прекратява, по негово желание, мандата като депутат на Евгений Узунов, нито следващото, с което (пак по нейно желание, в определен смисъл) се прекратяват пълномощията като народен представител на Йорданка Фандъкова. Няма го и 255-то решение, с което се обяснява на КС какво би се случило със законността на избирането на народни представители, ако КС реши да отпише от изборните резултати действителните гласове, отчетени в 23 от избирателните секции в 32-ри безмандатен ИР, нито становището към него на петима от членовете на комисията (според което “… преизчисляването на изборните резултати заради административни нарушения би подменило резултата от упражняването на конституционното право на глас на гласувалите избиратели…”).

Тези решения, както и последното (с номер 256) са публикувани само на страницата izbori2009.bta.bg, която би трябвало да изпълнява ролята на “бюлетин” по смисъла на цитираната по-горе алинея, но не и на страницата на ЦИК!

Водят ли се за “съобщени” по смисъла на чл. 23 от ЗИНП тези решения? 🙂

Та, така.
Следва цялото Решение 256 на ЦИК (по бта):

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
номер НС-256
София, 19 февруари 2010 г.

ОТНОСНО: изпълнение на Решение номер 2 от 16 февруари 2010 г. на
Конституционния съд на Република България по конституционно дело номер 10 от 2009 г.

В изпълнение на Решение номер 2 от 16 февруари 2010 г. на Конституционния съд на Република България, влязло в сила на 16 февруари 2010 г., по конституционно дело номер 10 от 2009 г.
и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1, 17 и 18, чл. 107, ал. 1, т. 2, чл. 111 и чл. 113, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители
Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАМАЛЯВА по партии и коалиции подадените за тях действителни гласове с тези от следните 23 избирателни секции в Република Турция, а именно:
секции номер 324600113, 324600115, 324600127, 324600129, 324600130, 324600133, 324600136, 324600137, 324600138, 324600140, 324600143, 324600146, 324600169, 324600173, 324600174, 324600190, 324600192, 324600211, 324600212, 324600213, 324600214, 324600215, 324600232, както следва:
за ПП “Ред, законност и справедливост” с 12 гласа,
за ПП “ЛИДЕР” с 5 гласа,
за ПП “ГЕРБ” с 58 гласа,
за ПП “Движение за права и свободи” с 18 140 гласа,
за ПП “АТАКА” с 26 гласа,
за КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ с 33 гласа,
за Съюз на патриотичните сили “Защита” с 4 гласа,
за ПП “НДСВ” с 27 гласа,
за “Българска лява коалиция” с 10 гласа,
за ПП “ПЛАМ” с 2 гласа,
за ПП “Зелените” с 4 гласа,
за ПП “Социалдемократи” с 8 гласа,
за ПП “Другата България” с 3 гласа,
за ПП “ОБП” с 3 гласа,
за ПП “НДСО” с 1 глас,
за партия “БНС – НД” с 5 гласа,
за “Синята коалиция” с 15 гласа,
за “За Родината ДГИ – НЛ” с 2 гласа.

2. ИЗМЕНЯ Решение номер НС-222 от 7 юли 2009 г. и Решение номер НС-251 от 12 октомври 2009 г. на Централната избирателна комисия
в частите им за обявяване резултатите от изборите за 41-во Народно събрание, произведени на 5 юли 2009 г., съобразно получените гласове от страната и от чужбина на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите по пропорционалната система, както следва:
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 1 за ПП “Ред, законност и справедливост” в брой действителни гласове да се запише “174 570”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 2 за ПП “ЛИДЕР” в брой действителни гласове да се запише “137 790”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 3 за ПП “ГЕРБ” в брой действителни гласове да се запише “1 678 583”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 4 за ПП “Движение за права и свободи” в брой действителни гласове да се запише “592 381”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 5 за ПП “АТАКА” в брой действителни гласове да се запише “395 707”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 6 за КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в брой действителни гласове да се запише “748 114”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 7 за ПП “Съюз на патриотичните сили “Защита” в брой действителни гласове да се запише “6364”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 8 за ПП “НДСВ” в брой действителни гласове да се запише “127 443”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 10 за “Българската лява коалиция” в брой действителни гласове да се запише “8752”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 11 за ПП “ПЛАМ” в брой действителни гласове да се запише “2826”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 12 за ПП “Зелените” в брой действителни гласове да се запише “21 837”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 13 за ПП “Социалдемократи” в брой действителни гласове да се запише “4996”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 15 за ПП “Другата България” в брой действителни гласове да се запише “3452”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 16 за ПП “ОБП” в брой действителни гласове да се запише “2172”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 17 за ПП “НДСО” в брой действителни гласове да се запише “1873”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 18 за ПП “БНС – НД” в брой действителни гласове да се запише “3808”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 19 за “Синята коалиция” в брой действителни гласове да се запише “285 671”;
– в т. 1 (в таблица номер 1) под номер 20 за “За Родината – ДГИ – НЛ” в брой действителни гласове да се запише “11 498”;

– определя 4-процентовия праг за влизане на партии и коалиции в 41-то Народно събрание 168 313 (сто шестдесет и осем хиляди триста и тринадесет) гласа;

– в т. 3 (в таблица номер 1) под номер 1 за ПП “Ред, законност и справедливост” в брой действителни гласове да се запише “174 570”;
– в т. 3 (в таблица номер 1) под номер 3 за ПП “ГЕРБ” в брой действителни гласове да се запише “1 678 583”;
– в т. 3 (в таблица номер 1) под номер 4 за ПП “Движение за права и свободи” в брой действителни гласове да се запише “592 381”;
– в т. 3 (в таблица номер 1) под номер 5 за ПП “АТАКА” в брой действителни гласове да се запише “395 707”;
– в т. 3 (в таблица номер 1) под номер 6 за КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в брой действителни гласове да се запише “748 114”;
– в т. 3 (в таблица номер 1) под номер 19 за “Синята коалиция” в брой действителни гласове да се запише “285 671”;

– в т. 4 (в таблица номер 1) под номер 1 за ПП “Ред, законност и справедливост” в брой действителни гласове да се запише “174 570”, 10 мандата;
– в т. 4 (в таблица номер 1) под номер 3 за ПП “ГЕРБ” в брой действителни гласове да се запише “1 678 583”, 91 мандата;
– в т. 4 (в таблица номер 1) под номер 4 за ПП “Движение за права и свободи” в брой действителни гласове да се запише “592 381”, 32 мандата;
– в т. 4 (в таблица номер 1) под номер 5 за ПП “АТАКА” в брой действителни гласове да се запише “395 707”, 21 мандата;
– в т. 4 (в таблица номер 1) под номер 6 за КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в брой действителни гласове да се запише “748 114”, 40 мандата;
– в т. 4 (в таблица номер 1) под номер 19 за “Синята коалиция” в брой действителни гласове да се запише “285 671”, 15 мандата;

– в т. 5 след изпълнение на стъпките от Методиката за определяне на изборните резултати от гласуването, приета с решения на ЦИК и обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 34 от 8 май 2009 г. и бр. 38 от 22 май 2009 г., и въз основа на Решение номер 2 от 16 февруари 2010 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело номер 10/2009 г., разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни избирателни райони, както следва:
– на ред номер 7 в 7. МИР – Габровски, на политическа партия “Ред, законност и справедливост” под номер 1 в интегралната бюлетина да запише 1 (един) мандат, на коалиция “Синята коалиция” под номер 19 в интегралната бюлетина да се запишат 0 (нула) мандата;
– на ред номер 8 в 8. МИР – Добрички, на политическа партия “Движение за права и свободи” под номер 4 в интегралната бюлетина да се запише 1 (един) мандат, на коалиция “Синята коалиция” под номер 19 в интегралната бюлетина да се запише 1 (един) мандат;
– на ред номер 23 в 23. МИР – София, на политическа партия “Ред,законност и справедливост” под номер 1 в интегралната бюлетина да се запишат 0 (нула) мандата, на ПП “ГЕРБ” под номер 3 в интегралната бюлетина да се запишат 6 (шест) мандата.

3. ИЗМЕНЯ Решение номер НС-224 от 7 юли 2009 г. и Решение номер НС-251 от 12 октомври 2009 г. на Централната избирателна комисия
в частите, в които са обявени за избрани за народни представители в 41-вото Народно събрание в 7. МИР – Габровски, Мариана Иванова Даракчиева, в 8. МИР – Добрички, Рушен Мехмед Риза и в 23. МИР – София, Атанас Марков Семов, поради обявяване на избора им за незаконосъобразен на основание Решение номер 2 от 16 февруари 2010 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело номер 10 от 2009 г., като:
ОБЯВЯВА за избран за народен представител в 7 (седми) многомандатен избирателен район – Габровски, Георги Цвятков Терзийски, ЕГН , от листата на политическа партия “Ред, законност и справедливост” и му издава удостоверение.
ОБЯВЯВА за избран за народен представител в 8 (осми) многомандатен избирателен район – Добрички, Венцислав Василев Върбанов, ЕГН , от листата на коалиция “Синята коалиция” и му издава удостоверение.
ОБЯВЯВА за избран за народен представител в 23 (двадесет и трети) многомандатен избирателен район – София, Румен Стефанов Стоилов, ЕГН, от листата на ПП “ГЕРБ” и му издава удостоверение.
АНУЛИРА удостоверение за избран народен представител (Приложение номер 56 от изборните книжа) номер 157 от 9 юли 2009 г. на Мариана Иванова Даракчиева.
АНУЛИРА удостоверение за избран народен представител (Приложение номер 56 от изборните книжа) номер 8 от 12 октомври 2009 г. на Рушен Мехмед Риза.
АНУЛИРА удостоверение за избран народен представител (Приложение номер 56 от изборните книжа) номер 44 от 9 юли 2009 г. на Атанас Марков Семов.

За решението да се уведомят Мариана Иванова Даракчиева, Рушен Мехмед Риза, Атанас Марков Семов, Георги Цвятков Терзийски, Венцислав Василев Върбанов, Румен Стефанов Стоилов, ПП “Ред, законност и справедливост, ПП “ГЕРБ”, ПП “Движение за права и свободи” и коалиция “Синята коалиция”.
Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Димитрова
СЕКРЕТАР: Мустафа Карадайъ

Е, измененията в Решение 222 пак не са достатъчни, но… поне актуализирането на невалидните таблички да бяха показали не само на 12-те конституционни съдии (не, че някой им е показвал на тях точно този вид таблици, де)… 🙂новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. […] от същата политическа партия. С искането се атакува Решение № НС-256/19.02.2010 г. на ЦИК, постановено въз основание на Решение № 2 от 16.02.2010 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: