59-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

59-то заседание
на Столичен общински съвет
25.02.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-01-111/1/04.02.2010 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно приходите на Столична община от използването на стълбовете за улично осветление, стълбовете на контактната мрежа и общински сгради и терени от разположените върху тях базови станции на мобилните оператори.

2. Питане вх. № 93-00-37/1/09.02.2010 г. от г-н Калоян Паргов и Бойко Маринков – общински съветници относно проблеми, възникнали в хода на учебния процес в 122 ОУ „Николай Лилиев”.

3. Питане вх. № 93-00-38/1/09.02.2010 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник относно възникнало напрежение сред гражданите на район „Надежда” и район „Връбница”, свързано със затварянето на бул.”Ломско шосе” във връзка с изграждането на Втори метродиаметър.

4. Доклад вх. № 93-00-44/18.02.2010 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2010 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

5. Доклад вх. № 93-00-45/18.02.2010 г. относно кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. ” с проект за управление на битовите отпадъци на Столична община и упълномощаване на кмета на Столична община да подпише договор за заем с Европейска инвестиционна банка във връзка с изпълнението на проекта за управление на битовите отпадъци на СО.
Докл. Йорданка Фандъкова

6. Доклад вх. № 26-00-8345/3/29.01.2010 г. относно даване на съгласие за премахване на част от проходим инсталационен колектор, във връзка с изграждането на метростанция № 18 от Втори метродиаметър.
Докл. Йорданка Фандъкова

7. Доклад вх. № 93-00-47/18.02.2010 г. относно предложение за промяна на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете и кметските наместници при Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

8. Доклад вх. № 93-00-34/03.02.2010 г. относно промяна на бюджета на Столична община за четвърто тримесечие на 2009 г.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 29-00-17/2/10.02.2010 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой ехограф за нуждите на „Диагностично-консултативен център XVIII – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 29-00-430/1/29.01.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар – София град” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 29-00-422/2/16.02.2010 г. относно утвърждаване на спогодба по търговско дело № 1123/2009 г. по описа на СГС, 4 състав, между „Софарма Трейдинг” АД и „Първа МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 08-23-4/1/20.01.2010 г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на район „Панчарево”, съгласно чл.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Мария Бояджийска

13. Доклад вх. № 04-04-58/4/11.02.2010 г. относно затваряне със съществуващите подвижни бариери на улиците в района около посолството на Кралство Испания.
Докл. Любомир Христов

14. Доклад вх. № 66-02-11/1/22.01.2010 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № 66-02-51/29.01.2010 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за територия, отредена съгласно Общия устройствен план на Столична община за далекоперспективна по реда на чл.15 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО).
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 66-02-640/05.01.2010 г. относно проект за изменение на плана за регулация и застрояване за кв.222, УПИ III-323 и кв. 222а, УПИ I-530, 562, 612, 613 – за общежитие и подземни гаражи, м.”Павлово – Бъкстон”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 66-02-81/15.02.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м.”Дървеница”, район „Студентски”, кв.28в, УПИ I-4058, II-4059, III-1864 и създаване на улица от о.т.210а до о.т.210б.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 26-00-855/12/04.02.2010 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IV-1213, от кв.22, м.”Люлин – 2 м.р.”.
Докл. Ралица Стоянова

19. Доклад вх. № 08-17-456/3/10.02.2010 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията за УПИ XVII-сонс, кв.69, по плана на с. Владая, район „Витоша”.
Докл. Ралица Стоянова

20. Доклад вх. № 08-17-267/6/10.02.2010 г. относно процедура по §8 от ПР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ I-446, кв.59, м.кв. „Бояна”, по плана на гр. София.
Докл. Ралица Стоянова

21. Доклад вх. № 12-00-158/09.02.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

22. Доклад вх. № 70-00-49/1/10.02.2010 г. относно опрощаване на просрочени плащания на лица, ползвали услугите на Общинско предприятие „Социален патронаж”.
Докл. Лилянда Еленкова

23. Доклад вх. № 08-01-72/24.04.2009 г. относно предоставяне на общински апартамент, находящ се в гр. София, ул.”Христо Белчев” № 1, ет.2 – надпартерен, безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности”, за разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца, лишени от родителска грижа, във връзка със заповед № РД-15-023/11.02.2010 г. на Областния управител на Област София.
Докл. Маргарита Гутева

24. Доклад вх. № 08-21-285/4/28.12.2009 г. относно прогласяване на погасено право на строеж при условията на чл.67, ал.1 от Закона за собствеността и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповед № РД-15-019/11.02.2010 г. на Областния управител на Област София.
Докл. Валентин Котов

25. Доклад вх. № 08-21-295/3/28.12.2009 г. относно прогласяване на погасено право на строеж при условията на чл.67, ал.1 от Закона за собствеността и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповед № РД-15-022/11.02.2010 г. на Областния управител на Област София.
Докл. Валентин Котов

26. Доклад вх. № 08-23-160/10.04.2009 г. относно продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Кривина, кв.21, парцел 13, представляващ помещение с площ 28 м², отдадено на „БТК” АД за разполагане на автоматична телефонна централа.
Докл. Светослав Митрев

27. Доклад вх. № 08-18-3332/6/17.12.2009 г. относно процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ VI-926,663,1149 от кв.111, м.кв.”Горна баня”, район „Овча купел” по преписка № 0818-3332/2008 г.
Докл. Пламен Йорданов

28. Доклад вх. № 08-04-22/1/18.02.2010 г. относно отмяна на т.6 от решение № 790 по протокол № 54 от 17.12.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева

29. Доклад вх. № 08-16-20/5/19.01.2010 г. и вх. № 08-16-20/6/11.02.2010 г. относно именуване на безименни улици, находящи се на територията на район „Студентски”, Столична община.
Докл. Димитър Дилчев

30. Доклад вх. № 26-00-3596/20/28.01.2010 г. относно прекратяване на съсобственост и процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Любен Петров

31. Доклад вх. № 94-Т-3/2/15.02.2010 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов, Ралица Стоянова, Малина Едревановини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: