Дела, дела – и…

Сега, в 13 ч. на 18.02.2010 г., започва гледането по същество на протеста пред САС на онова Определение по НЧД 689/10 на СГС:

15-02-2010

П Р О Т О К О Л
Гр. София, 12 февруари 2010 г.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, 1-ви състав, в публично съдебно заседание на 12 февруари 2010 г.

Действително делото е в съвсем ранен етап, обвинението е повдигнато на 10.02.2010 година, поради което не са събрани и не е било възможно да бъдат събирани редица необходими доказателства, но съдът намира, че и към настоящия момент те са в достатъчна степен, които да обосноват реално предположение, за това, че обвиняемите са извършители на деянието, за което им е повдигнато обвинение, като предстоят извършване на множество процесуално-следствени действия за установяване на факти и обстоятелства от значение за обективната истина..
При наличието на теза предпоставка за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, съдът следва да прецени и доколко съществуват опасностите по чл. 63, ал. 1 НПК.
Съдът към момента не намира, че от доказателствата по делото, каквито са представени пред него, са налице каквито и да е такива, от които може да се изведе предположение за наличие на реална опасност обвиняемите лица да се укрият.
Същите имат постоянни адреси и месторабота, известни са на органите на досъдебното производство и са налице данни за трайна обвързаност на всеки от обвиняемите лица със съответните адреси.
Относно опасността всеки един от обвиняемите да извърши престъпление, съдът отбелязва, че макар и същите да не са осъждани, с оглед Практиката на Европейския съд на правата на човека по отношение на чл. 5, ал. 1 б. „С” от Европейската Конвенция за правата на човека, е прието, че опасност от извършване на престъпление се приема, че е налице, в случай че престъплението, за което е повдигнато обвинение не е случайно, а резултат от дълга подготовка и обмисляне, престъпни наклонности, дързост, упоритост и арогантност. Такъв именно съдебният състав намира, че е настоящият случай. В този смисъл защитата на обществения интерес е необходимо да надделява над личната свобода в и презумпцията за невиновност при първоначалното вземане на мярката за неотклонение. Тежестта на обвинението и обществената реакция, която престъплението е предизвикало, обосновават задържането от една страна, а от друга разследването е с фактическа и правна сложност, което означава, че същото може да бъде изправено пред значителни трудности, като в тази насока от данните по делото може да бъде направен извод и за противоправно поведение на обвиняемите, насочено към осуетяване на обективната истина.
Престъпленията, за които е повдигнато обвинение на лицата и за които съдът прие, че е налице обосновано предположение, че именно те са го извършили, засяга в дълбока степен голям обем обществените отношения.
Мярката за неотклонение е вид мярка за процесуална принуда спрямо лице, извършило престъпление от общ характер. Ето защо, следва същата да бъде преценявана с оглед визираните в чл. 57 НПК цели, а именно, една от които е да попречи на обвиняемите лица да извършат ново престъпление.
Изхождайки от гореизложените съображения , съдът намира, че на този ранен етап от разследването по настоящото дело, единственият възможен извод е, че мярката за неотклонение „Задържане под стража” се явява именно такава, която да обезпечи целите си по отношение на всеки един от обвиняемите лица, с оглед на което и на основание чл. 64, ал. 5 от НПК, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ОПРЕДЕЛИ:
ВЗЕМА по отношение на обвиняемите А. И. П. ЕГН *; А. К. П. ЕГН *; М. М. Д. ЕГН *; М. Ц. К. ЕГН *; Н. И. В. ЕГН *; П. Д. С. ЕГН * и Й. Д. С. ЕГН *, мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” по ДП № 2/ 2010 г., по описа на НСлС, пр. пр. № 4 – 41/2010 година по описа на СГП.
Определението на съда подлежи на обжалване и протест в три дневен срок от днес пред САС.
В случай на жалба и протест насрочвам делото пред САС за 18.02.2010 година от 10.00 ч., за която дата страните са уведомени.
Предоставя на органите на ОЗ „Охрана” приложената по делото лична карта на М. К., която следва да се предаде на началника на следствения арест на „Г. М. Димитров”.
Препис от настоящия протокол да се изпрати на началника на НСлС за сведение и осигуряване на обвиняемите лица пред САС в случай на жалби.
Препис от настоящия протокол да бъде издаден на защитата при поискване.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 19.25 часа.

След демонстрираните отлични способности от необявени служители на МВР, най-вече в областта на производството и разпространението на видеофилми, от оторизираните униформени членове на групировката, публично позната като “прокуратура”, се очаква да са се подготвили и да представят поне едно от няколкото “необходими доказателства”, които да убедят апелативните съдии да отхвърлят поне една от жалбите на седемте обвиняеми.
Иначе – … ? 😦новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

One Response

  1. Та, така:
    Трима от седемте да си тръгват към домовете – на подписка. Очевидци твърдят, че за тях единствените доказателства, които е представил обвинителят, са част от личните им данни – име, презиме, фамилия, ЕГН и по някоя преписана от фирмения регистър информация за собственост.

    Двама от останалите ще се приберат, след като платят по 20 хиляди лв. гаранция.

    “Задържане под стража” се потвърждава само за “А. И. П. ЕГН*” и “М. М. Д. ЕГН*”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: