56-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

56-то заседание
на Столичен общински съвет
28.01.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-3/1/08.01.2010 г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник относно изпълнение на решение, свързани с преструктурирането на „Център за градска мобилност” ЕООД.

2. Питане вх. № 93-01-53/1/21.01.2010 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник относно неуредени взаимоотношения на Столична община.

3. Доклад вх. № 93-01-14/06.01.2009 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 93-00-10/14.01.2010 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 93-00-2/05.01.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 70-00-757/20.11.2009 г. относно приемане на изменение в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Туристическо обслужване”.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 93-00-19/21.01.2010 г. относно допълнение на решение № 710 по протокол № 51 от 19.11.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 93-00-20/21.01.2010 г. относно изпълнение на т.3 от решение № 764 по протокол № 34 от 17.12.2009г. и представяне на анализ относно процедурите и действащите договори по осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; поддръжка и подмяна на съдове за битови отпадъци; лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на Столична община.
Докл. Юлия Ненкова, Мария Бояджийска

9. Доклад вх. № 93-02-26/15.12.2009 г. относно одитен доклад № 93-02-26/09.10.2009г. за приравняване на длъжностите в Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори” с тези в „Национална квалификация на професиите и длъжностите”, утвърдена със заповед № 742 от 27.12.2005г. на министъра на труда и социалната политика.
Докл. Мария Бояджийска

10. Доклад вх. № 15-00-492(10) и 26-00-7426(1)/06.01.2010 г. относно изпълнение на т.3 от решение № 670 по протокол № 50 от 29.10.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Любомир Христов

11. Доклад вх. № 93-00-355/16.12.2009 г. относно предложение за включване на улици по приложени схеми, в режим за кратковременно платено паркиране „синя зона”.
Докл. Любомир Христов

12. Доклад вх. № 93-00-14/20.01.2010 г. относно преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности и функция „Социално подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” при Столична община.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № 66-02-698/23.10.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – План–извадка – план за регулация и застрояване за УПИ I-816 – „за офиси, складове и магазини” и улица по о.т.5а-125-124-123-122, кв.13, м.”Долни Богров – север”.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 66-02-829/11.12.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Аквапарк-Чепинци” в граници: улица по о.т. 42-41-40-37-43=241; по о.т.37-38-39; по о.т.37-36-35-34-33-32-31-233-29-25=198в-26=232а-28=231а-15-14=231-13=221-8-50=214а-49=214-48=214а-47=215-46=216а-45=217; северната и западната граница на УПИ XІV от кв.38, южната и източната граница на УПИ VІІІ от кв.111.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № 66-02-724/03.11.2009 г. относно Проект за подробен устройствен план – План-извадка – план за регулация и застрояване за УПИ XI-472 „за автосервиз, склад и офис” и улица по о.т.45–46–16, кв.1, м. „Враждебна – Япаджа”.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 93-00-11/14.01.2010 г. относно създаване на Комисия за контрол на изпълнението на програмите, бюджета и свързаните с тях решения на Столичния общински съвет.
Докл. Владимир Кисьов, Ивайло Йонков, Димитър Бъчваров

17. Доклад вх. № 93-00-7/11.01.2010 г. относно Правила за работата на Столична програма „Култура”, приоритети и сесии за кандидатстване по програмата през 2010 г.
Докл. Константин Тилев, Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев

18. Доклад вх. № 93-00-17/21.01.2010 г. относно наименуване на улица в кв. „Бояна”, район „Витоша”.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев

19. Доклад вх. № 93-00-15/20.01.2010 г. относно продължаване срока на договори от 2007г., сключени от „Център за градска мобилност” ЕООД в изпълнение на решение № 361 по протокол № 106 от 19.04.2007 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Иванов, Димитър Бъчваров, Владимир Каролев

20. Доклад вх. № 08-19-322/1/09.12.2009 г. относно именуване на 103 Основно училище в ж.к. „Филиповци”, район „Люлин”.
Докл. Венетка Серафимова

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: