55-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

55-то заседание
на Столичен общински съвет
14.01.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-01-11/06.01.2009 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно зимното почистване на София на 05.01.2010г.

2. Доклад вх. № 93-01-14/06.01.2009 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси на цени за услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-00-364/30.12.2009 г. относно участие на Столична община като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 93-00-4/07.01.2010 г. относно промяна в структурата на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

5. Доклад вх. № 93-00-3031/2/15.12.2009 г. относно промяна в организационната структура на район „Илинден”.
Докл. Йорданка Фандъкова

6. Доклад вх. № 93-00-286/21.10.2009 г. относно общинска програма за благосъстоянието на децата на Столична община 2009 – 2010г.
Докл. Албена Атанансова

7. Доклад вх. № 29-00-388/2/10.12.2009 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Медико-дентален център IX – София” ЕООД.
Докл. Албена Атанансова

8. Доклад вх. № 93-00-345/10.12.2009 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично-консултативен център „Св.св. Лука” – София” ЕООД.
Докл. Албена Атанансова

9. Доклад вх. № 93-01-1073/10.12.2009 г. относно отмяна на решение № 207 по протокол № 11/24.04.2008г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 93-00-360/18.12.2009 г. относно участие на Столична община в проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 93-00-220/1/18.12.2009 г. относно изменение на решение № 503 по протокол № 45 от 27.07.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 15-00-3267/2, 15-00-3248/4 и 94-01-131/2/04.01.2009 г. относно актуализиране на цените по чл.3 от двустранните договори за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема от квотата на Столична община и допълнителни градски маршрутни линии от транспортната схема на Столична община.
Докл. Любомир Христов

13. Доклад вх. № 93-00-363/29.12.2009 г. относно заявяване на намерение на Столична община за участие в проект SAGITARIUS.
Докл. Ирина Савина

14. Доклад вх. № 93-00-354/16.12.2009 г. относно приемане на План за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община 2009 – 2014г.”.
Докл. Ралица Стоянова

15. Доклад вх. № 08-17-253/3/28.12.2009 г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ XIV-84, кв.18, м.в.з. „Малинова долина – I част”.
Докл. Ралица Стоянова

16. Доклад вх. № 66-02-697/23.10.2009г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м.”Челопечене”, кв.60 и 61 /стари/ и образуване на нови квартали 60 – УПИ I, VII, VIII, IX, кв. 61 – УПИ I – VI, кв.66 – УПИ I- VII, кв.67, УПИ I – III, кв. 68, УПИ – , кв.69, УПИ – , кв.70, УПИ – , кв.71, УПИ – , кв.72, УПи , кв.73, УПИ ; улици от о.т. 279 до о.т. 250; от о.т. 281 до о.т. 261; от о.т. 285 до о.т. 279; от о.т. 273 до о.т. 249; от о.т. 268 до о.т. 264; от о.т. 262 до о.т. 263; от о.т. 259 до о.т. 258; от о.т. 289 до о.т. 292; от о.т. 299 до о.т. 312.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 66-02-701/26.10.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация за задънена улица от о.т. 558 и о.т. 558 к, о.т. 558 л до о.т. 558 м и УПИ IV-516013, за ж.с. и магазини, кв.90а, м.”с. Бистрица”.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 66-02-868/30.12.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ III, IV и V; задънена улица от о.т. 558ж до о.т. 558з, кв.91-А, с. Бистрица.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 08-01-72/ 24.04.2009 г. относно преактуване от частна общинска в публична общинска собственост на имот, актуван с АОС № 090/1997г., район „Средец”, представляващ апартамент, находящ се в сградата на адрес ул. „Христо Белчев” № 1, ет.2, надпартерен.
Докл. Маргарита Гутева

20. Доклад вх. №08-01-73/24.04.2009г. относно преактуване от частна общинска в публична общинска собственост на имот, актуван с АОС № 090/1997г., район „Средец”, представляващ апартамент, находящ се в сградата на адрес ул. „Ген. Гурко” № 38, вх. А, ет.2, надпартерен
Докл. Маргарита Гутева

21. Доклад вх. № 94-Ц-3083/10/12.11.2009 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I – 1184, кв.5, м.”Кравеферма д-р Пашов”.
Докл. Ивайло Панев

22. Доклад вх. № 93-00-145/30.04.2009 г. относно поставяне на паметна плоча на фасадата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, в памет на лекари и студенти по медицина – жертви на комунистическия терор 1944 – 1989г.
Докл. Вили Лилков

23. Доклад вх. № 08-20-275/3/13.11.2009 г. относно поправка на явна фактическа грешка в решение № 118 по протокол № 33 от 26.02.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Младен Младенов

24. Доклад вх. 08-21-328/18.12.2009 г. относно кандидатстване на Столична община, район „Нови Искър”, по проект „Красива България” и осигуряване на съфинансиране за обект „Централен площад „Свети Дух”, район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов

25. Доклад вх. 08-21-285/4/28.12.2009 г. относно прогласяване на погасено право на строеж при условията на чл.67, ал.1 от Закона за собствеността и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл. Валентин Котов

26. Доклад вх. 08-21-295/3/28.12.2009 г. относно прогласяване на погасено право на строеж при условията на чл.67, ал.1 от Закона за собствеността и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл. Валентин Котов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: