54-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

54-то заседание
на Столичен общински съвет
17.12.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-340/08.12.2009 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно участие на „Бул Лес Строй” ООД в изграждане на софийското метро.

1. Питане вх. № 93-00-340/08.12.2009 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно участие на „Бул Лес Строй” ООД в изграждане на софийското метро.

2. Питане вх. № 93-01-1065/09.12.2009 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник относно изпълнение на дългосрочна план-програма за развитие на район „Овча купел”.

3. Доклад вх. 93-00-342/09.12.2009 г. относно възлагане на дейностите по „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддръжка и подмяна на съдове за битови отпадъци; лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 93-00-331/01.12.2009 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2010 г. и размер на такса „битови отпадъци” за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2010 г.
Докл. Минко Герджиков, Мария Бояджийска

5. Доклад вх. № 93-00-349/10.12.2009 г. относно проект за приемане на решение за определяне на местни данъци за 2010 г. и изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 29-00-353/04.11.2009 г. относно закупуване със собствени средства на рентгенографичен апарат за нуждите на „Диагностично-консултативен център XIV – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 93-00-307/12.11.2009 г. относно отпускане на средства за финансова помощ на 6-ма ученика за участие в юношеска научна олимпиада.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 93-00-336/02.12.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 29-00-385/3/30.11.2009 г. относно закупуване със собствени средства на 1 брой електронно оптичен преобразувател – ЕОП за нуждите на „Втора МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 93-00-346/10.12.2009 г. относно отдаване под наем на рекламни площи и кабелни трасета в Софийското метро.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 93-00-347/10.12.2009 г. относно изменение на решение № 499 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 93-00-303/06.11.2009 г. относно проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.
Докл. Ралица Стоянова

13. Доклад вх. № 93-00-320/16.11.2009 г. относно увеличаване числеността на персонала и средната брутна работна заплата в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” при СО.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 29-00-346/2/03.12.2009 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично-консултативен център XIII София” ЕООД.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № 29-00-377/1/03.12.2009 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично-консултативен център XI – София” ЕООД.
Докл. Албена Атанасова

16. Доклад вх. № 29-00-384/1/03.12.2009 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД.
Докл. Албена Атанасова

17. Доклад вх. № 93-00-341/09.12.2009 г. относно преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности във функция „Социално подпомагане и грижи” по бюджета на Дирекция „Социални дейности” при Столична община.
Докл. Албена Атанасова

18. Доклад вх. № 93-00-335/02.12.2009 г. относно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – депо за неопасни отпадъци „Садината””.
Докл. Мария Бояджийска

19. Доклад вх. № 93-00-329/26.11.2009 г. относно приемане на годишния план за дейности по възпроизводство в Общинския горски фонд през 2011г. , добив на дървесина по прогнозни количества за промишлен дърводобив и за задоволяване на местното население с дървесина за огрев.
Докл. Мария Бояджийска

20. Доклад вх. № 93-00-327/25.11.2009 г. относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти № 037003, № 38002 и № 38003 в землището на с. Яна, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.
Докл. Мария Бояджийска

21. Доклад вх. № 66-00-3737/2/24.11.2009 г. относно утвърждаване на окончателни списъци за 2009 г. по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО, на картотекираните граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Ралица Стоянова, Орлин Иванов

22. Доклад вх. № 66-02-664/14.10.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – План-извадка – улична регулация от о. т. 4а до о. т. 2б и изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II, III и IV, кв. 8, м. ”СПЗ „Слатина – север”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 66-02-767/17.11.2009 г. относно проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за УПИ I-1474, 1475 и II – 1476, 1477; промяна профила на улици по о. т. 440 – 163 и по о. т. 184 – 221, кв. 72, м. „Манастирски ливади – изток”.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № 94-Т-227/2/02.12.2009 г. относно избор на нов управител на „Първи областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания без стационар София – град” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова

25. Доклад вх. № 94-С-464/4/09.12.2009 г. относно допълнение на решение № 732 по протокол № 51 от 19.11.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лилянда Еленкова

26. Доклад вх. № 08-10-292/1/23.11.2009 г. относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на площи от имот – публична общинска собственост в 47 СОУ „Христо Г. Данов” за частно училище.
Докл. Евтим Евтимов

27. Доклад вх. № 08-19-363/4/06.11.2009 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 139 „Панорама” в Обединено детско заведение №139 „Панорама”, район „Люлин”.
Докл. Венетка Серафимова

28. Доклад вх. № 26-00-5378/8/19.11.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в магазин, построен в кв. 17, отреден за супермаркет, м. ”НПЗ – Средец”, район „Красна поляна”, чрез продажба на част от обекта – частна общинска собственост.
Докл. Иван Чакъров

29. Доклад вх. № 08-05-35/3/04.11.2009 г. относно промяна в характера на общинската собственост от частна в публична за имот, представляващ сграда, находяща се на ул. ”Клокотница” № 29, район „Сердика” и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху него на Народно читалище „Цар Борис III” и приложен нов проект за решение вх. № 0805-35/4/04.12.2009 г.
Докл. Тодор Кръстев

30. Доклад вх. № 62-00-82/4/02.12.2009 г. относно поставяне на бюст-паметник на Екзарх Антим I.
Докл. Елен Герджиков

31. Доклад вх. № 93-00-323/19.11.2009 г. относно наименуване и преименване на улици на територията на районите „Лозенец”, „Студентски”, „Връбница”, „Овча купел” и „Триадица”.
Докл. Петър Гюзелев, Бойко Маринков

32. Доклад вх. № 94-М-149/3/16.10.2009 г. относно преименуване на улица „Жабокрек”, находяща се на територията на ж. к. „Лев Толстой”, район „Надежда”, с името „Желю войвода”.
Докл. Вили Лилков

33. Доклад вх. № 08-06-421/3/25.11.2009 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” на СО и включването му във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” на СО.
Докл. Ева Митова

34. Доклад вх. № 08-14-16/3/11.05.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване.
Докл. Йордан Томов

35. Доклад вх. № 08-22-190/1/12.11.2009 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 75, кв. Враждебна, район „Кремиковци” в Обединено детско заведение № 45, кв. Враждебна, район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

36. Доклад вх. № 93-00-334/02.12.2009 г. относно включване на Фестивал на християнската култура 2010 г. „София – Градът на Божията премъдрост” в Културния календар на Столична община и отпускане на средства за провеждането му.
Докл. Калоян Паргов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: