53-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

53-то заседание
на Столичен общински съвет
03.12.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-289/27.10.2009 г. относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Минко Герджиков

2. Доклад вх. № 62-00-186/1/09.10.2009 г. относно осигуряване на финансова помощ от бюджета на Столична община за награждаване на ветерани-спортисти по повод Международния ден на възрастните хора.
Докл. Минко Герджиков

3. Доклад вх. № 93-00-319/16.11.2009 г. относно корекция на бюджета на Столична община за 2009г.
Докл. Минко Герджиков

4. Доклад вх. № 26-00-6694/3/27.10.2009 г. относно освобождаване от задължение за заплащане на цени на услуги, определени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 26-00-6822/1/21.10.2009 г. относно преобразуване на „В и К – София” ЕАД чрез вливане в него на „В и К – Транспорт” ЕООД и одобряване на сключен договор за преобразуване.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 12-00-3457/2/16.11.2009 г. относно изменение и допълнение на решение № 431 по протокол № 17 от 24.07.2008г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. №26-00-7437/1/16.11.2009 г. относно отписване на недвижими имоти от списъка на ДМА на „В и К – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков, Иван Илиев

8. Доклад вх. № 26-00-6399/1/13.10.2009 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА над 10 000 лева за нуждите на „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 29-00-353/1/04.11.2009 г. относно закупуване със собствени средства на рентгенографичен апарат за нуждите на „Диагностично-консултативен център XIV – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 29-00-308/4/04.11.2009 г. относно закупуване със собствени средства на 8 броя болнични панели за нуждите на „I-ва МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 29-00-332/1/04.11.2009 г. относно закупуване със собствени средства на рентгенова тръба за нуждите на „Първи областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания без стационар – София град” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 93-01-972/1/24.11.2009 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад № 93-01-868/07.10.2009 г. относно промяна по бюджета на Столична община във функция „Здравеопазване”.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 93-00-266/29.09.2009 г. относно предложение за приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Столична община.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № 93-01-940/30.10.2009 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от ромски произход.
Докл. Албена Атанасова

16. Доклад вх. № 93-00-292/28.10.2009 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 80 „Изгрев”, находяща се в с. Лозен, район „Панчарево”, в Обединено детско заведение № 97 „Изгрев”, в с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Албена Атанасова

17. Доклад вх. № 93-00-295/03.11.2009 г. относно учредяване награда на кмет на Столична община за най-добър млад учен на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Докл. Албена Атанасова

18. Доклад вх. № 93-00-324/20.11.2009 г. относно отмяна на решение № 504 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Албена Атанасова

19. Доклад вх. № 08-20-290/1/23.10.2009 г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд на територията на район „Връбница”, съгласно чл.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичния общински съвет.
Докл. Мария Бояджийска

20. Доклад вх. № 08-18-142/5/10.11.2009 г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Ралица Стоянова

21. Доклад вх. № 93-01-229/10.03.2009 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ – общ. и улица, от кв. № 43б, по плана на м. „ж.к.Младост 1 – Мусагеница”, район „Младост”.
Докл. Ралица Стоянова

22. Доклад вх. № 0817-3395/5/10.11.2009г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за УПИ V-178, кв.10, по плана на с. Мърчаево, район „Витоша”, целият с площ 750 м².
Докл. Ралица Стоянова

23. Доклад вх. № 08-19-222/3/10.11.2009г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за УПИ V-809, кв.17, м.”Люлин 6 м.р.”, находящ се в гр. София, район „Люлин”.
Докл. Ралица Стоянова

24. Доклад вх. № 66-02-723/02.11.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за квартали 13, 14, 16, 17, 19 и 19б – корекция на р.”Иванянска”, с.Иваняне – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. № 08-15-318/9/23.11.2009 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за промяна на границите между съседни поземлени имоти в рамките на проект за План за регулация и застрояване на „Младост 3 – Запад”, район „Младост”.
Докл. Минко Герджиков, Иван Нейков

26. Доклад вх. № 08-14-16/3/11.05.2009 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване.
Докл. Йордан Томов

27. Доклад вх. № 94-В-200/9/26.10.2009г. относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуваща частна едноетажна жилищна сграда върху част от общински поземлен имот, включен в състава на УПИ I – 753, 754, от кв.69, м. „Модерно предградие”, находящи се в гр. София, район „Връбница”, ул. „Светла” № 23.
Докл. Младен Младенов

28. Доклад вх. № 66-02-3534/5/16.12.2008 г. относно сключване на доброволна делба със Столична община.
Докл. Пламен Йорданов

29. Доклад вх. № 08-17-190/5/03.11.2009 г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на подробен устройствен план за УПИ I-3, кв.71, м.”Бояна”, район „Витоша”, целият с площ 1 635 м².
Докл. Любен Петров

30. Доклад вх. № 26-00-12073/8/15.07.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в подземен паркинг-гараж, находящ се под ул.”Найчо Цанов”, до ул.”Трапезица”, до Метростанция 7, район „Възраждане”, чрез продажба на общинскатачаст от обекта-частна общинска собственост.
Докл. Ева Сеизова

31. Доклад вх. № 08-06-327/5/27.10.2009г. относно промяна на предназначението на общинско жилище от фонд „Оборотен” на СО и включването му във фонд „Резервен” на СО.
Докл. Ева Митова

32. Доклад вх. № 08-16-21/3/15.09.2009 г. относно наименуване на безименна улица в м.”Дървеница”, район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: