Доклад – стратегия за развитието на туризма в ПП „Витоша”

ДОКЛАД

от Мартин Заимов, Лорита Радева, Николай Стойнев, Атанас Черешаров, Николай Желев, Вили Лилков
– общински съветници в Столичен общински съвет

Относно: доклад за състоянието и изготвяне на стратегия за развитието на туризма в ПП „Витоша”

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Планина Витоша е уникално богатство на София, като част от територията на общината дори е в територията на планината – землищата на бившите села Княжево, Бояна, Драгалевци, Симеоново и с. Мърчаево, Владая, Бистрица и Железница. Витоша разполага с богати природни дадености – богата флора и фауна, каменни реки и пещери, но съществената отличителна черта на планината е нейната непосредствена близост до града. Въпреки тази близост, Витоша губи популярност сред софиянци и все по-малко от тях избират Витоша като място за отдих и забавление. Основни причини за това са: остарял сграден фонд, съоръжения и инфраструктура, липса на достатъчно атракции за зимен и летен туризъм, лоша поддръжка на парка, все по-затруднен достъп и липса на добри транспортни връзки с града.
Много малко са столиците в света, които разполагат с подобна природна даденост – планина в непосредствена близост до града. Сараево е единствената европейска столица, която разполага с подобно богатство. И макар че планините Беласница и Игман са по-ниски от Витоша, а Сараево е значително по-малък град от София, там са проведени зимните олимпийски игри през 1984 г. Това показва, че Витоша има огромен потенциал за развитие и при правилно планиране и бъдещо управление може да се превърне в сериозен актив, както за София, така и за България.

Като най–голяма община на територията на парка, Столична община се явява основен участник при управлението и развитието на планината. Съгласно чл. 7 от Закона за устройството и застрояването на СО устройството на ПП Витоша се осъществява съгласно плана за управление на парка и въз основа на подробни устройствени планове, при спазване на Закона за защитените територии и Закона за горите. В чл. 10 от ЗУЗСО изрично е записано, че ПП Витоша е част от зелената система на СО. Общината е натоварена с много функции и права за управление и развитие на парка. Част от тези функции са:

 • Управление и поддръжка на недвижимите имоти, собственост на общината;
 • Почистване на територията на парка;
 • Грижа за водата, ползвана за пиене и поддръжка на пречиствателни станции за отпадните води на сградите и заведенията на територията на парка;
 • Поддържане и почистване на пътната инфраструктура;
 • Контрол върху достъпа на превозни средства;
 • Организиране и финансиране на градския транспорт;
 • Планиране и регулиране на развитието на парка от гледна точка на интересите на софиянци – обслужване на посетителите.

Бъдещето на парка зависи от доброто изпълнение на задълженията на Столична община. Ако искаме да променим негативните тенденции, които се наблюдават в развитието на планината, е нужно да променим начина на работа и да изградим стратегия за бъдещото развитие. В тази връзка предлагаме общинската администрация да изготви доклад, съдържащ:

 • Анализ и инвентаризация на собствеността на СО на територията на Витоша;
 • Цялостен кадастър на планината според възложеното на ГИС-София;
 • Описание на отговорностите и правомощията на СО при управлението и развитието на Витоша;
 • Годишен отчет за 2008 г. и тригодишна прогноза на инвестиционните и оперативни разходи и приходите на СО от дейности, свързани с управлението на парка Витоша;
 • Отчет за състоянието на водите на територията на парка – опазване на питейните води, състояние на пречиствателни станции и ВиК мрежа, състояние на реките и други водоеми;
 • Анализ на достъпа до планината – състояние на пътна инфраструктура, градски транспорт, маршрутни автобуси, въжени линии, състояние на вело- и пешеходни алеи, до и в парка;
 • Статистика на туристическите дейности на територията на планината;
 • Съществуващите спортно-атракционни дейности на територията на парка.

Като пряко заинтересована страна, Столична община би трябвало да изготви стратегически документ за развитието на Витоша. Стратегията за развитието на планината е от регионално и национално значение, като Столична община се явява пряко заинтересована от осъществяване на такъв бъдещ проект. За да бъде успешен такъв голям обществен проект, трябва да бъде потърсен баланс в удовлетворяването на различните обществени и частни интереси.

Обществени интереси:

 • Приобщаване на планината към града;
 • Защита на планината от града – опазване на околната среда в планината;
 • Развитие на спортни, учебни и културни събития на територията на Витоша;
 • Развитие на спорта и туризма в планината с оглед възможна бъдеща кандидатура на София за домакин на зимни Олимпийски игри или други международни спортни състезания.

Частни интереси:

 • Собствениците на хотели и съоръжения за спорт и туризъм;
 • Други потенциални инвеститори в спортни или туристически обекти;
 • Собственици на хижи и почивни станции, в това число СО;
 • Всички собственици на терени в планината.

Намирането на подходящ начин за удовлетворяване и съвместяване на често противоречащи си обществени и частни интереси е задача, която единствено Столичен общински съвет и администрацията на Столична община могат да решат, с подкрепата на всички органи и институции, ангажирани с опазването на развитието на Витоша. Предлагаме да възложим на общинската администрация да изготви гореописания доклад в рамките на три месеца. След което с помощта на администрациите на общините на други планински градове в Европа, решавали подобни проблеми, да се проведат две обществени обсъждания и последващи доклад за потенциала за развитие на туризма и дейности за отдих на софиянци, български и чуждестранни посетители, както и проект за стратегия за развитие на парк Витоша с различни опции, въз основа на които СОС да приеме окончателна стратегия за развитие на Витоша.

Изискванията към експертите от други европейски планински градове трябва да включват:

 • “Управление на защитени територии” – опит в разработването и прилагането на планове за интегрирано управление на защитени територии;
 • “Екологична икономика” – опит в анализ на ползите и разходите на инфраструктурни проекти и проекти за развитие на туристическа инфраструктура както и опит в икономическото остойностяване на екосистемни услуги и отчитането на външни разходи;
 • “Управление на туризма” – опит в разработването и прилагането на концепции за устойчив туризъм в защитени територии;
 • ”Туристическа инфраструктура” – опит в дизайна, изграждането и поддръжката на туристическа инфраструктура в защитени територии;
 • “Връзки с обществеността” – опит във воденето на диалог със заинтересованите страни на екологична тематика.

Предлагаме работата да се извърши на пет етапа, като резултатите от всеки етап да се внасят за обсъждане в общинския съвет.

Първи етап – Целта на първия доклад е да бъде събрана и анализирана актуална информация, необходима за създаването на ясна и дългосрочна визия за развитието на ПП Витоша, която да интегрира интересите на жителите на София, но също така и на бизнеса и природозащитната общност. Целта е да се опише настоящото състояние на туризма в ПП Витоша, да се интегрира информацията, събрана от Столична община, ДПП Витоша и бизнеса и да се отговори на въпроси като: Кой как ползва ПП Витоша в момента? Какви са проблемите?

Втори етап – Последващото обществено обсъждане цели запознаване на всички заинтересовани лица и жителите на София с наличната информация и плановете за изготвяне на Концепция „Витоша 2020”, като да се вземат предвид всички гледни точки.

Трети етап – Изготвяне на Концепция “Витоша 2020”. Концепцията за развитието на комплекса ”туризъм – природа – град” в ПП Витоша към 2020 г. трябва да ни позволи да си представим как ще изглежда ПП Витоша през 2020 година. При изготвяне на концепцията да се направи анализ на ползите и разходите (cost benefit analysis), вкл. очакваното въздействие върху елементите на парка като защитена територия (природа, екологично равновесие, въздух, вода и др.) и специфичните услуги, предоставяни от ПП Витоша и дейности за развитие на туризма и рекреацията. Задължителна част от концепцията е визуализацията под формата на карта и макет.

Четвърти етап – Провеждане на консултации със заинтересованите страни с цел постигане на обществено съгласие около концепцията „Витоша 2020” и стратегията за развитие на ПП Витоша. Начинът на провеждане на консултациите трябва да е подчинен на принципа за максимална прозрачност и постигане на максимално съгласие на всички заинтересовани страни.

Пети етап – Изготвяне на Проект за Стратегия за постигане на „Витоша 2020”. Стратегията трябва да предложи различни варианти за постигане на целите на „Витоша 2020” и как да се изпълни концепцията, като едновременно се гарантира опазването в максимална степен на природното наследство на планината. Стратегията трябва да предложи рамки за:

 • най-добрия подход за управление на потока на посетители на територията на планината;
 • поставяне на ясни екологични изисквания към туризма в ПП Витоша;
 • обвързване на приходите/ползите от туризъм с опазване на природата на планината;
 • налагане на ясни параметри за приложение на съществуващото функционално зониране на парка, с цел неговото по-добро опазване.

Концепцията и Стратегията трябва да получат максимална обществена подкрепа и да функционират като рамка за вземане на решения за бъдещото развитие на планината, в съответствие с правомощията на СО (в това число и възможност за иницииране на промени в сега действащия План за развитие на Витоша 2005 – 2014 г.).

Във връзка с горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, предлагаме проект за решение, който прилагаме.

ВНОСИТЕЛИ:
Мартин Заимов
Лорита Радева
Николай Стойнев
Атанас Черешаров
Николай Желев
Вили Лилков

 


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … 2009 година

ЗА: доклад за състоянието и изготвяне на стратегия за развитието на туризма в ПП „Витоша”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Възлага на кмета на СО в срок до края на 2009 г. да изготви доклад за състоянието на ПП „Витоша”. Докладът следва да съдържа следната информация:

 • Анализ и инвентаризация на собствеността на СО на територията на Витоша;
 • Цялостен кадастър на планината според възложеното на ГИС-София;
 • Описание на отговорностите и правомощията на СО при управлението и развитието на Витоша;
 • Годишен отчет за 2008 и 2009 г. и тригодишна прогноза на инвестиционните и оперативни разходи и приходите на СО от дейности, свързани с управлението на парка Витоша;
 • Отчет за състоянието на водите на територията на парка – опазване на питейните води, състояние на пречиствателни станции и ВиК мрежа, състояние на реките и други водоеми;
 • Анализ на достъпа до планината – състояние на пътна инфраструктура, градски транспорт, маршрутни автобуси, въжени линии, състояние на вело- и пешеходни алеи, до и в парка;
 • Статистика на туристическите дейности на територията на планината;
 • Съществуващите спортно-атракционни дейности на територията на парка.

2. Възлага на кмета на СО в срок до края на 2010 г. да организира:

 1. Обществено обсъждане на Доклада за състоянието на ПП „Витоша”;
 2. Изготвяне на Концепция „Витоша 2020”;
 3. Обществено обсъждане на Концепция „Витоша 2020”;
 4. Изготвяне на стратегия за постигане на Концепция „Витоша 2020”.

3. Дейностите по т. 2 да се извършат с участието на експерти от европейски планински градове с успешен опит в решаването на сходна проблематика.

4. Възлага на кмета на СО да внесе докладите по т. 1 и т. 2 в Столичен общински съвет за одобрение.

5. В рамките на бюджета на Столична община за 2010 г. да бъдат предвидени средства за ОП „Туристическо обслужване” за изпълнението на възложените в т. 1, т. 2 и т. 3 дейности, които да не надвишават 200 хил. лева.

6. Допълва чл. 8, от Правилника за дейността на ОП „Туристическо обслужване”, приет с Решение № 957 на Столичния общински съвет от 11.10.2007 г., със следния текст:
„14. Участва в международни проекти и програми за обмен и развитие в областта на туризма;
15. Въвежда успешни европейски практики в областта на туризма, чрез привличане на необходимата експертна помощ.”

7. Възлага на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на СО методическия и стратегически контрол по осъществяване на дейностите по настоящото решение.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

2 Responses

 1. Не е лошо да се проучи и опита на Загреб – и там си имат “планина” – малка, незастроена и чиста – Sljeme.
  Провеждат състезания за световната купа по ски – и то най-атрактивното – мъжки слалом, въпреки че пистите са по-малко от тези на Витоша, пътя до малкия ски-център е по-тесен и т.н.
  Но не плачат, че планината не се използва – напротив – ползват си я без грандомански проекти като идея за олимпийски игри. В доклада пише “възможна бъдеща кандидатура на София за домакин на зимни Олимпийски игри или други международни спортни състезания.” – аз се чудя това как се връзва с интересите на софиянци, ама нейсе…
  Обществена тайна е приятелството на Петър Диков с Цеко Минев и искам нашите съветници да ми гарантират обективността на проучванията, като се вземе под внимание и климатът на Витоша, който, поне според мен, лишава от смисъл идеята за грандиозен ски център, за който се намеква.
  Иначе поддържам идеята СОС пряко да се занимава с Витоша, като се надявам това да не е опит интересите на червената офшорка да се представят като “обществен интерес”.

 2. […] Доклад вх. № 93-00-302/05.11.2009 г. относно съставяне и изготвяне на стратегия за […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: