51-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

51-во заседание
на Столичен общински съвет
19.11.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на район „Илинден”.

2. Питане вх. № 93-01-912/1/22.10.2009 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно констатирани нарушения и пропуски в провеждането и изпълнението на конкурси за „Обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Столична община с утвърдени маршрути и разписания”.

3. Питане вх. № 93-01-949/03.11.2009 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно нарушения и пропуски в разходването и контрола на финансови средства, предоставени за ремонт в общински учебни и детски заведения през 2009 г. в Столична община.

4. Питане вх. № 93-01-936/1/04.11.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно влизането в сила на Закона за управление на етажната собственост.

5. Питане вх. № 93-01-937/1/04.11.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно „Защо софийският бизнес не получава данъчни известия за такса смет и данък сгради за нежилищните си имоти?”.

6. Доклад вх. № 93-00-298/04.11.2009 г. относно промяна на бюджета на Столична община за третото тримесечие на 2009 г.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 26-00-5961/4/30.10.2009 г. относно даване на съгласие за извършване на продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА – МПС, собственост на „ВиК – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 93-01-945/02.11.2009 г. относно Договор вх. №РД-56-260/21.02.2006 г. за модернизация на 18 броя български трамваи за междурелсие 1009мм, сключен между Столична община и фирма INEKON GROUP a.s.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 93-00-315/13.11.2009 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, приет с решение № 1 по протокол № 7 от 19.01.2004 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Искра Ангелова, Орлин Иванов

10. Доклад вх. № 04-08-3035/08.10.2009 г. относно участието на Столична община в проекта на МРРБ и ПРООН № 00056192 „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” – втора фаза.
Докл. Ирина Савина

11. Доклад вх. № 93-00-283/20.10.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 5 години на Асоциация „Аутизъм” общински имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, кв. „Суха река”, ул.”Екатерина Симитчийска” №1а, за разкриване на Дневен център за деца от аутистичния спектър.
Докл. Албена Атанасова

12. Доклад вх. № 29-00-334/1/27.10.2009 г. и 29-00-307/2/27.10.2009 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично консултативен център XVI – София” ЕООД и „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Панчарево” ЕООД.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № 93-00-290/28.10.2009 г. относно предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 93-00-296/03.11.2009 г. относно даване на съгласие за предприемане на действия по създаването на Единен електронен портал на град София.
Докл. Ралица Стоянова

15. Доклад вх. № 93-01-836/3/03.11.2009 г. относно отписване на несъбираемо задължение на ОФ „Хигиена” към СОПФ поради изтекъл срок.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

16. Доклад вх. № 93-00-3156/16/03.11.2009 г. относно изменение на Приложение № 1 на решение № 583 по протокол № 22 от 09.10.2008 г. на Столичния общински съвет в частта му, касаеща „V МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

17. Доклад вх. № 93-00-3156/17/03.11.2009 г. относно изменение и допълнение на приложение № 1 на решение № 423 по протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичен общински съвет в частта му, касаеща „Първа МБАЛ – София” АД.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

18. Доклад вх. № 29-00-369/2/13.11.2009 г. относно отпускане на заем от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) на Столична община.
Докл. Ирина Йорданова

19. Доклад вх. № 66-02-532/1/30.07.2009 г. относно проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 66-02-744/06.11.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външен водопровод за промишлено и противопожарно водоснабдяване към обект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО”, м.”Мало ливаде”, в землището на ц. Горни Богров и ц. Долни Богров, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № 26-00-6993/1/11.11.2009 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

22. Доклад вх. № 93-00-316/13.11.2009 г. относно определяне на нов член на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

23. Доклад вх. № 26-00-7334/8/11.11.2009 г. относно приемане на междинен доклад на Работната група, назначена със заповед № РД-09-01-310/26.10.2009 г. на Вр.и.д. кмет на Столична община.
Докл. Радослав Тошев, Николай Стойнев

24. Доклад вх. № 93-00-309/12.11.2009 г. относно изготвяне на концепция за зони за организация и контрол на паркирането на територията на Столична община.
Докл. Радослав Тошев

25. Доклад вх. № 12-00-1094/16.10.2009 г. относно отказ поради нарушаване изискванията на приватизационния закон, на постъпило предложение за изкупуване на обект по реда на чл.35 от ЗППДОП /отм./ във връзка с § 17, ал.3 от ПЗР на ЗПСК.
Докл. Валя Чилова

26. Доклад вх. № 12-00-1095/16.10.2009 г. относно определяне на метода за приватизация на общинското участие в капитала на „БКС Средец” АД.
Докл. Валя Чилова

27. Доклад вх. № 93-00-302/05.11.2009 г. относно съставяне и изготвяне на стратегия за развитието на туризма в Природен парк „Витоша”.
Докл. Мартин Заимов, Николай Стойнев, Атанас Черешаров, Николай Желев, Вили Лилков

28. Доклад вх. № 26-00-4389/5/11.06.2009 г. относно поставяне на паметник на Дико Илиев, паметна плоча на Стейпан Радич и наименуване на площад в район „Илинден”.
Докл. Атанас Черешаров, Ангел Джамбазки

29. Доклад вх. № 93-00-317/13.11.2009 г. относно отмяна на решение № 4 по протокол № 15 от 22.04.2004г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ангел Джамбазки

30. Доклад вх. № 93-00-305/09.11.2009 г. относно финансиране на Фондация „Вапцарова вяра” за провеждането на тържествен концерт по случай 100-годишнината от рождението на поета Никола Вапцаров.
Докл. Жельо Бойчев

31. Доклад вх. № 93-00-297/04.11.2009 г. относно отмяна на решение № 657 по протокол № 23 от 23.10.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петър Гюзелев

32. Доклад вх. № 0806-308/5/16.09.2009 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план за УПИ II – за Т.И.С., УПИ III – за ОЖС и магазини и УПИ IV – за магазини и обособяване на новопроектиран УПИ IV – за ЖС, офиси и магазини, кв.30а, м. „Суха река – запад”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова

33. Доклад вх. № 08-19-3227/5/14.11.2008 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за кв.103 – за УПИ I-751, 752, 753 и УПИ II-754, м.бул. „Слатина”, район „Люлин”.
Докл. Венетка Серафимова

34. Доклад вх. № 08-19-433/1/06.11.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Столично управление „Социално осигуряване” към Национален осигурителен институт на нежилищно помещение – частна общинска собственост, находящо се в трафопост до бл.428, ж.к. „Люлин -4”.
Докл. Венетка Серафимова

35. Доклад вх. № 08-15-404/2/04.11.2009 г. относно откриване на ОДЗ № 98 „Слънчево зайче”, район „Младост”.
Докл. Петко Дюлгеров

36. Доклад вх. № 08-05-3241/3/15.10.2009 г. относно промяна на решение № 836 по протокол № 116 от 26.07.2007 г. на Столичен общински съвет и решение № 527 по протокол № 18 от 11.09.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Тодор Кръстев

37. Доклад вх. № 08-18-231/2/24.09.2009 г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов

38. Доклад вх. № 08-18-232/2/16.09.2009 г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов

39. Доклад вх. № 08-02-335/1/04.11.2009 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Църноречки

40. Доклад вх. № 08-14-136/3/29.09.2009 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.
Докл. Йордан Томов

41. Доклад вх. № 93-00-294/29.10.2009 г. относно именуване на безименна улица и преименуване на улица с дублирано име на територията на район „Студентски”.
Докл. Вили Лилков

42. Доклад вх. № 26-00-3459/4/04.11.2009 г. относно именуване на улица в район „Лозенец”.
Докл. Стефан Иванов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: