Доклад за достъп на граждани до парка на Военната Академия

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община приложено предоставяме за разглеждане на заседание на СОС доклад относно:

“Предприемане на действия от страна на Столична община за осигуряване на свободен достъп на граждани до парка на Военната Академия „Г. С. Раковски” в столицата”

Към доклада са приложени:
1. проект за решение.

Вносители

Вили Лилков
Владимир Кисьов

 


ДОКЛАД

от Вили Лилков и Владимир Кисьов
общински съветници в Столичен общински съвет

Относно: “Предприемане на действия от страна на Столична община за осигуряване на свободен достъп на граждани до парка на Военната Академия „Г. С. Раковски” в столицата”

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С настоящия доклад предлагаме Столичният общински съвет да възложи на кмета на Столична община да проведе преговори с ръководството на Министерството на отбраната за осигуряване на свободен достъп на граждани до парка при Военната Академия „Г. С. Раковски” в столицата. Основанията за това предложение са, че:

  • паркът при Военната Академия е част от поредица паркове и градини с начало в центъра на София, при Народния театър, която преминава последователно през градинките пред бившия дворец, църквата «Св. София», Народната библиотека, Докторската градина, завършваща с парковете «Христо Смирненски» и «Свилен Русев» на Слатинския хълм. Затвореният парк прекъсва тази добре планирана и разработена зелена ос на София
  • паркът при Военната академия е неествествено голям за да задоволява нейните нужди и е напълно възможно при добра организация и подходящо планиране на неговото пространство да се осигури достъпът на граждани;
  • паркът е много добре защитен, което означава, че след определен час на денонощието той може да бъде затварян за да се предпази от посегателства през нощта;
  • в парка има изградени спортни съоръжения, а през последните години там се построи църква и се организира Музей на военната техника на голяма площ, които ще бъдат посещавани от граждани на всички възрасти;
  • европейска практика е подобни пространства, които обслужват важни държавни институции и ведомства, да бъдат максимално достъпни за граждани при спазване на ред и правила, които гарантират нормалната им дейност.

Считаме, че за изпълнение на направеното предложение СОС трябва да възложи на кмета на Столична община да проведе преговори с ръководството на Министерството на отбраната за предприемане на действия по осигуряване на достъпа на граждани до парка, за което прилагаме проект на решение.

С уважение

Вили Лилков
Владимир Кисьов

 


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … 2009 година

ЗА: “Предприемане на действия от страна на Столична община за осигуряване на свободен достъп на граждани до парка на Военната Академия „Г. С. Раковски” в столицата”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

  1. Възлага на кмета на Столична община в срок от един месец от датата на вземане на настоящото решение да проведе преговори с ръководството на Министерството на отбраната за осигуряване на свободен достъп на граждани до парка на Военната Академия „Г. С. Раковски” в столицата” и да уведоми СОС за резултатите от тях.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: