ЕМП-решението на Общински съвет – ВАРНА


Следващият цитат е от Решения на Общински съвет – Варна, публикувани на страницата на Община Варна:

… по точка девета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда” относно:
– издаване на разрешения за строеж или разрешения за поставяне с цел монтиране на излъчватели на енергия на електромагнитни полета (ЕМП) от Община Варна;

– …

Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1719-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна реши:

1. При издаването на разрешения за строеж или разрешения за поставяне с цел монтиране на излъчватели на енергия на електромагнитни полета (ЕМП) от Община Варна, задължително да се изискват необходимите доказателства за спазването на разпоредбите на чл. 185, ал. 2 от ЗУТ и чл. 186 от ЗУТ и на чл.4, ал.1 и 3, чл.5 и чл.6 от Наредба №9/14.03.1991 г.

2. Възлага на Кмета на Община Варна или упълномощено от него лице в срок от три месеца да осъществи съвместна проверка с компетентните държавни органи на всички изградени излъчватели на ЕМП и при констатиране на нарушение на разпоредбите на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населените територии и определяне на хигиенно-защитните зони около излъчващите обекти, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 35/3.05.1991 г., и Приложение № 1 към Наредбата, същите да бъдат демонтирани или приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 9.

3. Възлага на Кмета на Община Варна да публикува информация на официалната интернет страница на Община Варна за местата на поставените излъчватели и резултатите от замерванията им в тримесечен срок от вземане на настоящото решение.

4. Възлага на Кмета на Община Варна или упълномощено от него лице да изиска от мобилните телефонни оператори в срок до 30 дни от приемане на настоящото решение:
– схема с монтираните излъчватели на енергия на ЕМП, разположени на територията на Община Варна;
– технически данни на монтираните излъчватели с максималните мощности на излъчване;
– протоколи от измерванията за вредностите, съгласно хигиенно – защитните зони;
– при наличието на няколко различни съоръжения, които работят в един и същи или различен честотен обхват, да се изиска становище на РИОКОЗ за ненадвишаване аритметичната сума от плътностите на мощността на ЕМП на пределно допустимите нива на 1 кв. см площ.

5. Задължава Кмета на Община Варна да издаде заповед за незабавно премахване на монтираните излъчватели на енергия на ЕМП на териториите и непосредствените съседи, по смисъла на чл. 131, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, в отстояние на 300 м на следните обекти: учебни и лечебни заведения, читалища и библиотеки, детски градини и ясли, и детски площадки.

6. Възлага на Кмета на Община Варна да осъществява ежемесечен контрол върху мощността на излъчваните емисии, като тези замервания и резултатите от тях да бъдат внасяни за сведение в Общински съвет – Варна.

7. Упълномощава Кмета на Община Варна да извърши всички дейности по контрола на съоръженията по т. 1 от настоящото решение и разпореждане за отстраняването на тези, които не отговарят на изискванията.

/резултати от поименно явно гласуване: за – 31, против – 3, въздържали се – 8, отсъстват – 9/

 

Вижте също:

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: