50-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

50-то заседание
на Столичен общински съвет
29.10.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-01-462/13/09.10.2009 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно състояние на детска площадка зад бл.72, ж.к. „Младост 1” и дейност на администрацията на район „Младост” по нейн ремонт.

2. Питане вх. № 93-01-893/1/16.10.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно неизпълнение на решение на Столичен общински съвет за изработване на проект за преустройство на пазар „Димитър Петков” и неизпълнение на финансирания от СУСОПФ проект за възстановяване на зелените площи на бул. „Д. Петков”.

3. Доклад вх. № 93-00-271/08.10.2009 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община.
Докл. Минко Герджиков

4. Доклад вх. № 29-00-300/1/01.10.2009 г. относно закупуване със собствени средства на абонатна станция за нуждите на „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София град” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 93-00-276/14.10.2009 г. относно отчисляване на 5 броя жилища от общинския оборотен фонд на СО с настанени наематели.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 93-00-260/18.09.2009 г. относно приемане на Актуализирана програма за управление на отпадъците на СО за период 2009-2011г.
Докл. Мария Бояджийска

7. Доклад вх. № 93-00-282/19.10.2009 г. относно даване на съгласие за сключване на Договор с община Пловдив за депониране на балирани битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община, на Регионално депо за неопасни отпадъци на гр. Пловдив в землището на с. Цалапица.
Докл. Мария Бояджийска

8. Доклад вх. № 15-00-492/6/20.10.2009 г. относно подобряване на обслужването с МГТ.
Докл. Мария Бояджийска

9. Доклад вх. № 93-00-278/15.10.2009 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2009/2010 година в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх. № 29-00-311/1/14.10.2009 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх. № 12-00-1021/08.10.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

12. Доклад вх. № 66-02-651/08.10.2009 г. относно план за регулация и застрояване, УПИ XXI-925, XXII-925, XXIII-925 и XXIV-925, улица по о.т.9 г – 9 д – 9 е и изменение на улична регулация по о.т. 9 а – 9б – 9 в – 9г, кв.9, м. с. „Мрамор”.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 66-02-653/08.10.2009 г. относно план за регулация и застрояване, УПИ I – 2133 и II-2133, отваряне на улица по о.т. 184 а – 184 б, кв.61а, м.с. „Волуяк – гарата”.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 66-02-682/16.10.2009 г. относно проект за ПУП – парцеларен план за трасе на обект „Отвеждащ колектор за пречистени води от ПСОВ до р. Янещица, м.”Садината”, в землището на с. Яна, ЕКАТТЕ 78401, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № 66-02-683/16.10.2009 г. относно проект за ПУП – парцеларен план за електрозахранване на обект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци”, м. „Садината”, в землището на с. Яна, ЕКАТТЕ 78401, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 66-02-692/21.10.2009 г. относно проект за ПУП – парцеларен план за резервно електрозахранване на обект „интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци”, м. „Садината”, в землището на с. Яна, поземлен имот 123, ЕКАТТЕ 78401 и изменение на плана за регулация /ИПР/ на с. Яна, кв.36, промяна в отреждането на УПИ III – „за парк” в III – „за парк и инженерна инфраструктура”, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 66-02-663/14.10.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване гр. „Нови Искър”, кв. Гниляне”, кв.117, УПИ XLIV, XLV, XLVII, XLIX, L и LI и улица от о.т.169а – о.т. 169г; о.т. 169б – о.т. 169в.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 66-02-641/06.10.2009 г. относно проект за изменение на плана за улична регулация за кв.73, м.”Манастирски ливади – запад”.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 11-00-1364/21.10.2009 г. относно обявяване на процедура по подбор на кадидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд.
Докл. Искра Ангелова

20. Доклад вх. № 26-00-31/1/15.10.2009 г. относно избор на нов управител на „Медицински център I – Банкя” ООД.
Докл. Лилянда Еленкова

21. Доклад вх. № 08-03-3077/12/07.09.2009 г., относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ- 5, кв. 335б, м. „Пробив бул. Пенчо Славейков”, район „Възраждане.
Докл. Ева Сеизова

22. Доклад вх. № 08-03-3132/4/25.09.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „приходи и администриране на местни данъци и такси” за нуждите на отдел „Възраждане” на нежилищно помещение – частна общинска собственост, находящо се в ж.к.”Зона Б-5”, бл.2, между вх.Б и вх.В.
Докл. Ева Сеизова

23. Доклад вх. № 66-00-3479/15/26.09.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Банкя, на нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се в гр. Банкя, ул.”Княз Борис I” № 5, ет.2.
Докл. Рангел Марков

24. Доклад вх. № 08-09-114/25.09.2009 г. относно предоставяне за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – „Лозенец”, на нежилищни помещения, частна общинска собственост, находящи се на партерния етаж в сграда на ул.”Димитър Хаджикоцев” № 80-86.
Докл. Прошко Прошков

25. Доклад вх. № 08-15-318/6/28.08.2009 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за промяна границите между съседни поземлени имоти в рамките на проект за План за регулация и застрояване на „Младост 3 – Запад”, район Младост по преписка № 08-15-318/2009г.
Докл. Петко Дюлгеров

26. Доклад вх. № 08-14-25/7/08.09.2009 г., относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на план за регулация и застрояване.
Докл. Йордан Томов

27. Доклад вх. № 08-18-218/2/24.09.2009 г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов

28. Доклад вх. № 08-05-3241/3/15.10.2009 г. относно промяна на решение № 836 по протокол № 116 от 26.07.2007г. на Столичен общински съвет и решение № 527 по протокол № 18 от 11.09.2008г. на Столичен общински съвет.
Докл. Тодор Кръстев

29. Доклад вх. № 93-01-801/14.09.2009 г. и 0823-237/41/09.09.2009 г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Стефка Ризова

30. Доклад вх. № 08-06-3292/8/29.09.2009 г. относно предложение за отмяна на решение № 23 по протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ева Митова

31. Доклад вх. № 08-17-3117/8/12.01.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ XXXVII-815, 816, кв.103а, м.”ж.к.”Карпузица”, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

32. Доклад вх. № 08-21-122/4/02.10.2009г. относно отдаване под наем чрез конкурс на части от имоти – публична общинска собственост/помещения за търговска дейност/, находящи се на територията на район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: