48-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

48-мо заседание
на Столичен общински съвет
01.10.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 9301-807/1/18.09.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно предприетите действия по изпълнение на решение № 392 от 11.06.2009 г. на СОС за „Публичния контрол върху базовите станции на GSM – оператори”.

2. Доклад вх. № 29-00-149/2/21.07.2009 г. относно закупуване със собствени средства на 3 броя стоматологични /дентални/ апарати за нуждите на „Дентален център II – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

3. Доклад вх. № 93-00-235/21.07.2009 г. относно предоставяне на средства в размер на 2 000 000 лева за „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД за закупуване на апарат ядрено-магнитен резонанс, ехокардиограф, модернизация на оборудването в централната стерилизация и една камера.
Докл. Минко Герджиков

4. Доклад вх. № 93-01-802/1/24.09.2009г. относно заемообразно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд бюджета на Столична община за 2009г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 12-00-767/2/24.09.2009г. относно погасяване на задължения на „Лозана” ЕАД към Специализирания общински приватизационен фонд по заеми, отпуснати от Фонда.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 93-00-263/24.09.2009 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Пазари Възраждане” ЕАД.
Докл. Андрей Иванов

7.Доклад вх. № 94-Н-283(1)/24.09.2009 г. относно избор на нов управител на „Софинвест” ЕООД.
Докл. Андрей Иванов

8. Доклад вх. № 15-00-504/09.09.2009 г. относно договори от 2007г. , сключени от „Център за градска мобилност” ЕООД в изпълнение на решение № 361 от 19.04.2007г. на Столичен общински съвет.
Докл. Мария Бояджийска

9. Доклад вх. № 93-00-244/24.07.2009 г. относно участие на Софийския зоопарк в учредяване на организацията на зоопарковете в България.
Докл. Мария Бояджийска

10. Доклад вх. № 94-Г-228/1/24.09.2009 г. относно промяна на т.2 от решение № 522 от 29.07.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лилянда Еленкова

11. Доклад вх. № 66-02-552/06.08.2009 г. относно проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на м. „Раздолци – Волуяк”, кв.1, УПИ II и улица от о.т. 190а до о.т. 190е.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх. № 66-02-576/25.08.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I, II, III, IV, V, кв. 168, гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 66-02-588/02.09.2009 г. относно проект за план за регулация и застрояване за кв. 126 и кв.127, м.”Драгалевци – разширение – север”.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 66-02-589/02.09.2009 г. относно проект за план за регулация и застрояване за УПИ от XLI до LIX от кв.22б и УПИ от IV до XIV от кв.22г, в.з. „Симеоново – Драгалевци – 2 ч.”.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № 66-02-606/23.09.2009 г. относно изграждане паметник на Джузепе Гарибалди на едноименния площад в град София.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 08-11-118/24.07.2009 г. относно отдаване под наем чрез конкурс на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25 /приземен етаж/, с площ от 47,30м² за срок от 5 години с предназначение бюфет, на основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл. Иван Чакъров

17. Доклад вх. № 08-24-226/07.09.2009 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за срок от 3 години, находящ се в административната сграда на район „Банкя”, АОС № 11/29.11.1996г. , а именно 1 м² застроена площ за разполагане на кафе автомат.
Докл. Рангел Марков

18. Доклад вх. № 26-00-873/12/08.09.2009 г. относно прехвърляне в собственост на бетонов фундамент за монтаж на КТП на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, с площ от 10 м², изграден в общински имот – УПИ II, кв.51, м.”Студентски град”.
Докл. Димитър Дилчев

19. Доклад вх. №08-02-3075/7/27.02.2009г. относно процедура за отдаване под наем на помещения, части от имоти – публична общинска собственост, с обща площ 958,13 м², находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 41, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки

20. Доклад вх. № 08-03-128/3/08.09.2009г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – две стаи и сервизни помещения, находящи се на бул. „Стефан Стамболов” №11.
Докл. Ева Сеизова

21. Доклад вх. № 08-03-3252(7)/15.07.2009г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински УПИ XIII-93, от кв.31А, м. „НПЗ „Средец””, по плана на град София, находящ се на ул. „Охридско езеро” № 44 – 50, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова

22. Доклад вх. № 08-10-117/07.04.2009г. относно предоставяне за ползване на помещения – частна общинска собственост, на ЦДГ №127 „Златното пате” и ЦДГ № 129 „Приказен свят”.
Докл. Евтим Евтимов

23. Доклад вх. № 93-00-262/24.09.2009 г. относно промяна в решение № 345 и № 346 от 21. 05.2009г. на Столичния общински съвет.
Докл. Малина Едрева

24. Доклад вх. № 94-ВД-3899/29.07.2009 г. относно наименуване на улица в кв. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Роберт Янакиев

25. Доклад вх. № 13-00-34/1/ и 62-00-151/1/16.07.2009 г. относно именуване на безименни улици на територията на м.”Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район „Лозенец” – „квартал на физиците”.
Докл. Вили Лилков

26. Доклад вх. № 08-08-145/1/16.07.2009 г. относно отстраняване на очевидна фактическа грешка в решение № 827 от 18.12.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Панайот Бончев

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: