46-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

46-то заседание
на Столичен общински съвет
10.09.2009 г.

1. Полагане на клетва от общински съветници.

2. Доклад вх. № 08-23-320/1/03.09.2009 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Панчарево”.
Докл. Андрей Иванов

3. Доклад вх. № 93-00-252/03.09.2009 г. относно промени в поименния състав на и ръководствата на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Андрей Иванов

4. Доклад вх. № 93-00-253/03.09.2009 г. относно промени в съставите на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП) и Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ).
Докл. Андрей Иванов

5. Доклад вх. № 93-00-255/03.09.2009 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД
Докл. Андрей Иванов

6. Доклад вх. № 93-00-216/03.07.2009 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. № 93-00-251/01.09.2009 г. относно одобряване на документи за възлагане на обществени поръчки, неразделна част от проект: „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци в Столична община” и даване на съгласие за провеждането им.
Докл. Мария Бояджийска

8. Доклад вх. № 93-00-225/13.07.2009 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. № № 08-11-104(2)/14.07.2009 г. и 08-11-176(1)/14.07.2009 г. относно отмяна на Решение № 314 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г. и подкрепа на проект „Социално предприемачество – път към професионална реализация на хора от малцинствени етнически групи”.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 93-00-247/28.07.2009 г. относно промяна на бюджета на Столична община за второто тримесечие на 2009 г.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 15-00-470/2/28.08.2009 г. относно молба за финансова подкрепа от Център за защита правата в здравеопазването.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 29-00-196(2)/06.07.2009 г. относно закупуване със собствени средства на рентген за нуждите на „ДКЦ VІ – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

13. Доклад вх. № 9300-211/02.07.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Репубила България.
Докл. Минко Герджиков

14. Доклад вх. № 93-00-207/25.06.2009 г. относно учредяване на Консултативен съвет „Децата на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова

15. Доклад вх. № 94-С-136(11)/19.06.2009 г. относно именуване на ЦДГ № 124, ул. „Захарий Круша” № 20, район „Красно село” с името „БЪРБОРИНО”.
Докл. Йорданка Фандъкова

16. Доклад вх. № 3100-3023/1/21.07.2009 г. относно финансиране на съвместна проява – фестивалът Софийска седмица на танца / Sofia Dance Week/ от бюджета на Дирекция „Култура” на СО.
Докл. Мита Георгиева

17. Доклад вх. № 26-00-4450/26.06.2009 г. относно закупуване на ДМА на стойност над 10 000 лв. за техническо осигуряване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕООД, поделение „Паркиране и мобилност”.
Докл. Александър Цветков

18. Доклад вх. № 12-00-739/20.07.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

19. Доклад вх. № 12-00-741/21.07.2009 г. относно изваждане от Годишния общински план за работа по приватизация за 2009 г. на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

20. Доклад вх. № 12-00-766/29.07.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

21. Доклад вх. № 08-18-93(3)/20.07.2009 г. за процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

22. Доклад вх. № 08-05-32(3)/20.07.2009 г. за процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VІ-591 „за чисто производство и администрация”, от кв. 4 а, по плана на София, м. НПЗ „Военна рампа – изток”, район „Сердика”.
Докл. Росен Желязков

23. Доклад вх. № 08-18-3244(6)/17.07.2009 г. за процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП
Докл. Росен Желязков

24. Доклад вх. № 26-00-4380(1)/20.07.2009 г. за процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП
Докл. Росен Желязков

25. Доклад вх. № 66-02-441/14.07.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V и VІ; улица от о.т. 26 Г – о.т. 26 Е – о.т. 26 Д и задънена улица от о.т. 26 Е до о.т. 26 Ж, кв. 1-Б, м. „Казичане – Стопански двор”.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № 66-02-442/14.07.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-544, 546, кв. 26-А, с. Клисура – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № 66-02-443/14.07.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – ИПР и ПЗ за кв.1, УПИ ХVІ и ХVІІ и промяна профила на улична регулация между о.т. 22 а и 33, м. „Терен, отреден за трудовите войски в с. Суходол”.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. № 66-02-446/15.07.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VI, VII, VIII, XXV, XXVI, XXVII и задънена улица от о. т. 921 а – о. т. 912 б до о. т. 912 в, кв. 159 – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. № 66-02-453/16.07.2009 г. относно проект за изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ I – 2755, кв. 13 а, м. „Територии, прилежащи на Околовръстен път и бул. „Сливница””.
Докл. Петър Диков

30. Доклад вх. № 66-02-454/16.07.2009 г. относно проект за изменение на ПУП – изменение на план за регулация на м. в. з. „Беловодски път”, кв. 19, УПИ II-375 и улица от о. т. 43а до о. т. 84 б.
Докл. Петър Диков

31. Доклад вх. № 66-02-456/17.07.2009 г. относно проект за ПУП – изменение за план за регулация и план за застрояване за УПИ VIII-1360, IX-1360, X-1360, кв. 15, м. “Малинова долина-Герена”.
Докл. Петър Диков

32. Доклад вх. № 66-02-457/17.07.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и план за застрояване на задънена улица от о. т. 37 б до 37 д и УПИ XX – 2286, 2404, 3384, 3385, кв. 4 м, м. с. „Бистрица”.
Докл. Петър Диков

33. Доклад вх. № 66-02-458/17.07.2009 г. относно проект за подробен устройствен план и изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за кв. 79, УПИ III, IV и V; изменение на плана за регулация за кв. 80 и създаване на нова улица по о. т. 294 а – 294 б – 341а, м. „Манастирски ливади-изток”.
Докл. Петър Диков

34. Доклад вх. № 66-02-459/17.07.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и план за застрояване на задънена улица от о. т. 432 до о. т. 432 в и УПИ I – 309, кв. 53 а, м. „в. з. Косанин дол”.
Докл. Петър Диков

35. Доклад вх. № 66-02-592/02.09.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – план за изменение на улична регулация на Софийски околовръстен път от края на пътен възел АМ „Люлин” – СОП со моста на р. Какач включително и изменение на плана за регулация на контактните територии.
Докл. Петър Диков

36. Доклад вх. № 08-20-31/06.02.2009 г. и нов проект за решение от 15.07.2009 г. за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, с. Мрамор, Здравна служба.
Докл. Младен Младенов

37. Доклад вх. № 08-15-318/6/28.08.2009 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за промяна границите между съседни поземлени имоти в рамките на проект за План за регулация и застрояване на „Младост 3 – Запад”, район Младост по преписка № 08-15-318/2009 г.
Докл. Петко Дюлгеров

38. Доклад вх. № 08-21-56/04.03.2009 г. относно създаване доброволно формирование за извършване на спасителни и аварийно-възстановителни работи за защита при бедствия и крупни производствени аварии.
Докл. Валентин Котов

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: