45-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

45-то заседание
на Столичен общински съвет
29.07.2009 г.

1. Полагане на клетва от общински съветници.

2. Питане вх. № 93-01-566/05.06.2009 г. от г-н Христофор Христов – общински съветник, относно хигиенна обстановка около 5-то Вечерно СОУ.

3. Доклад вх. № 93-00-232/21.07.2009 г. относно промяна на структурата на Столична община, с цел оптимизиране управлението на изграждане и прилагане на съвременни информационни технологии в Столична община и осигуряване изискванията на Закона за електронното управление.
Докл. Бойко Борисов

4. Доклад вх. № № 93-01-3682(15)09.06.2009 г. и 93-00-83(1)09.06.2009 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Бойко Борисов

5. Доклад вх. № 93-00-140(3)/22.07.2009 г. относно изменение и допълнение на Решение № 360 по Протокол № 42 от 11.06.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Бойко Борисов

6. Доклад вх. № 93-00-230/17.07.2009 г. относно сключване на споразумения за обезщетение на Столична община във връзка с поставени рекламни и информационни елементи.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. № 66-00-864(1)25.06.2009 г. относно отмяна на Решение № 813 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичния общински съвет и разкриване на нова социална услуга в общността Център за обществена подкрепа „Св. София”, намиращ се в гр. София, ул. „Гюешево” № 21.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх. № 15-00-114 (4)/16.07.2009 г. относно допълнение на т.1 от Решение № 364 от 11.06.2009 г. на Столичния общински съвет за финансиране на дейността на театър „Мим-Арт” при Сдружение „Тишина” до края на 2009 г.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. № 26-00-3928(5)/22.07.2009 г. относно отдаване под наем на рекламни площи и разполагане на аудио-визуална реклама в действащите метростанции и учредяване безвъзмездно право на ползване на „Метрополитен” ЕАД, върху търговски обекти и открити площи в Метростанции „Сливница”, „Западен парк”, „Вардар”, „Константин Величков”, „Опълченска”, „СУ „Климент Охридски””, „Стадион „Васил Левски””, „Жолио Кюри”, „Г.М. Димитров”, „Мусагеница” и „Младост 1”.
Докл. Елен Герджиков

10. Доклад вх. № 66-02-486(1)/22.07.2009 г. относно уреждане на взаимоотношенията свързани с учредено право на ползване на обекти – общинска собственост, намиращи се в пешеходния подлез „Ректората” във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на спирката на метрото и на търговските обекти в подлеза.
Докл. Петър Диков

11. Доклад № 93-00-205/ 23.06.2009 г. относно Наредба за изменение допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО, приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г. на СОС.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 93-01-3783(3)/25.06.2009 г. относно изменение на Решение № 410 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичния общински съвет за намаляване на капитала на „Озеленяване” ЕАД и образуване на общинско предприятие „Паркове и градски градини”.
Докл. Минко Герджиков, Мария Бояджийска

13. Доклад вх. № 93-00-220/13.07.2009 г. за намаляване капитала на „Спортна София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

14. Доклад вх. № 15-00-3071(3)19.06.2009 г. относно осигуряване на авансово финансиране със средства в размер на 93 337 лв. за стартиране на спечелен проект по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство за ремонт и обзавеждане на помещения за разкриване на първия в България Център за тийнейджъри, експериментиращи или злоупотребяващи с психоактивни вещества.
Докл. Минко Герджиков

15. Доклад вх. № 93-00-223/13.07.2009 г. относно участие на Столична община в проекти по програма Интелигентна Енергия Европа 2009 за дейности насърчаващи енергийната ефективност.
Докл. Минко Герджиков

16. Доклад вх. № 93-00-234/21.07.2009 г. относно одобряване на годишния финансов отчет на „Софийски имоти” ЕАД за 2008 г.
Докл. Минко Герджиков

17. Доклад вх. № 93-00-227/15.07.2009 г. относно определяне на експерт-счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2009 г. на търговски дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков

18. Доклад вх. № 93-01-557(2)11.06.2009 г. и нов проект за решение относно създаване на одитен комитет, съгласно изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.
Докл. Минко Герджиков

19. Доклад вх. № 17-00-379(1)/16.07.2009 г. относно одобрение на Договор за заем между „Столичен електротранспорт” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие и Споразумение за общинска подкрепа между Столична община, „Столичен електротранспорт” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие, за финансиране на Проект „Софийски електрически градски транспорт”.
Докл. Александър Цветков, Минко Герджиков

20. Доклад вх. № 93-00-239/22.07.2009 г. относно одобрение на документация за „Доставка на 25 трамваи с нисък под с междурелсие 1009 мм”.
Докл. Александър Цветков

21. Доклад вх. № 93-00-238/22.07.2009 г. относно закриване на 110 ОУ „Проф. Гавраил Кацаров”, кв. „Захарна фабрика”, район „Илинден”.
Докл. Александър Цветков

22. Доклад вх. 93-00-217/03.07.2009 г. относно увеличаване бюджета за 2009 г. на функция „Образование” за разкриване на 64 групи в общинските детски заведения за 2009 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

23. Доклад вх. № 93-00-243/22.07.2009 г. относно пренасочване на средства за звършване на неотложни ремонти в Драматичен театър „София”, Малък градски театър „Зад канала” и ОДЗ 55, район „Люлин”.
Докл. Ирина Савина

24. Доклад вх. № 12-00-727/15.07.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Данаил Кирилов

25. Доклад вх. № 12-00-713/09.07.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост
Докл. Данаил Кирилов

26. Доклад вх. № 12-00-714/09.07.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост
Докл. Данаил Кирилов

27. Доклад вх. № 12-00-728/15.07.2009 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

28. Доклад вх. № 12-00-729/15.07.2009 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

29. Доклад вх. № 12-00-730/15.07.2009 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

30. Доклад вх. № 26-00-3439(2)/13.076.2009 г. относно утвърждаване на постъпил отчет за проведено през месец юни 2009 г. общо събрание на акционерите на „Централни хали” АД.
Докл. Данаил Кирилов

31. Доклад вх. № 93-00-240/22.07.2009 г. относно избор на нов член на Съвета на директорите на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД
Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова

32. Доклад вх. № 94-А-271(2)/22.07.2009 г. относно избор на нов управител на „ДКЦ ХІ-София” ЕООД.
Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова

33. Доклад вх. № 93-00-221 (1)17.07.2009 г. относно изменение и отмяна на решения на Столичния общински съвет за финансиране с източник Специализирания общински приватизационен фонд.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

34. Доклад вх. № 93-01-683(1)/17.07.2009 г. относно изменение на решение № 443 по протокол № 43 от 25.06.2009 г. на СОС за обект: “Пробив на бул. „Генерал Данаил Николаев” от бул. „Княгиня Мария Луиза” до Сточна гара, подобект: участък от бул. „Княгиня Мария Луиза” до ул. „Веслец” и финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на надлез по ул. “Адам Мицкевич” при Бакърена фабрика.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

35. Доклад вх. № 08-22-112(2)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонти на детски заведения, находящи се в сгради с лоши санитарно-хигиенни условия.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

36. Доклад вх. № 08-02-226(2)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършване на строително-монтажни работи /подмяна на ограда и преасфалтиране на два броя спортни игрища/ в двора на 36 СОУ „Максим Горки”, ул. „Пирински проход” № 35, район „Красно село”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

37. Доклад вх. № 93-00-191(1)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на детски заведения с амортизиран сграден фонд и разкриване на нови групи през 2009 г. с цел преодоляване на дефицита на места за прием на деца в детските заведения на територията на Столична община и подобряване на материалната база в тях.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

38. Доклад вх. № 21-00-311 (2)/17.07.2009 г. относно осигуряване на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за подмяна на дограмата на втория и третия етаж в 145 СОУ “Симеон Радев” – район “Младост”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

39. Доклад вх. № 93-00-208(1)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт и оборудване на физкултурни салони в общинските училища и детски градини.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

40. Доклад вх. № 93-00-199 (1)17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на многофункционално спортно игрище в с. Житен, район „Нови Искър”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

41. Доклад вх. № 08-08-102 (3)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на спортна и детска площадка в ж.к. „Дианабад”, кв. 16, район „Изгрев”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

42. Доклад вх. № 08-21-212(2)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на спешни и неотложни аварийно ремонтно-възстановителни дейности по инфраструктурата на район „Нови Искър” и ремонт на Централния площад на с. Подгумер.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

43. Доклад вх. № 08-11-184(2)/17.07.2009 г. относно отпускане на финансови средства от бюджета на Столична община за изготвяне на инвестиционни проекти за инженерната инфраструктура на кв. Факултета.
Докл. Орлин Алексиев

44. Доклад вх. № 94-Т-59(1)/08.07.2009 г. за включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване домакинството на Тодор Здравков Петров.
Докл. Орлин Иванов, Ангел Джамбазки

45. Доклад вх. № 93-00-237/22.07.2009 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг от „Спортна София 2000” ЕАД за продажба на недвижими имотии, собственост на дружеството.
Докл. Орлин Иванов, Иво Тонев, Росен Желязков

46. Доклад вх. № 26-00-3998(1)/15.06.2009 г. относно отпускане на средства за реализирането на проект за създаване на документален филм по автобиграфичната книга на Веселин Бранев „Следеният човек”.
Докл. Роберт Янакиев

47. Доклад вх. № 93-00-212/02.07.2009 г. относно откупване със средства от бюджета на СОС на изложбата на Съюза на архитектите в България – „Вторичен столичен център – 4-ти километър”.
Докл. Людмил Леонидов

48. Доклад вх. № 93-00-153/12.05.2009 г. относно наименуване на градинка, изработване и поставяне на бюст-паметник на футболиста Никола Котков.
Докл. Стефан Иванов

49. Доклад вх. № 93-00-229/16.07.2009 г. относно утвърждаване на бюджет за реализиране на Програмата за Празника на София.
Докл. Вили Лилков

50. Доклад вх. № 93-00-228/15.07.2009 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за втора сесия на Програмата – юни 2009 г.
Докл. Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев

51. Доклад вх. № 93-00-226/14.07.2009 г. относно приемане на Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община 2009 – 2014 г.
Докл. Росен Желязков

52. Доклад вх. № 93-00-128(5)/13.07.2009 г. за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Росен Желязков

53. Доклад вх. № 93-01-4170(9)/13.07.2009 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община.
Докл. Росен Желязков

54. Доклад вх. № 26-00-2186(5)/08.07.2009 г. за процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІІ-1297, кв. 29 А, м. „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков

55. Доклад вх. № 66-02-410/01.07.2009 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за територия, отредена съгласно ОУП на СО за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО във връзка с чл. 133, ал. 7 от ЗУТ.
Докл. Петър Диков

56. Доклад вх. № 66-02-412/01.07.2009 г. относно проект за ПУП – ПРЗ, схеми на инженерната инфраструктура и план за вертикално планиране на м. „Голямата Локва – Търговски парк „София””.
Докл. Петър Диков

57. Доклад вх. № 66-02-428/10.07.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване за кв. 46 А, 46 Б и 46 В, м. „Стърната” – с. „Иваняне” – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

58. Доклад вх. № 66-02-429/10.07.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на кв.: 135 Б, 135 Д, 260 и 261 гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

59. Доклад вх. № 66-02-2571/16.07.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 3”.
Докл. Петър Диков

60. Доклад вх. № 66-02-2572/16.07.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 2”.
Докл. Петър Диков

61. Доклад вх. № 66-02-2573/16.07.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 1А”.
Докл. Петър Диков

62. Доклад вх. № 66-02-2574/16.07.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 1”.
Докл. Петър Диков

63. Доклад вх. № 66-02-2575/16.07.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 4”.
Докл. Петър Диков

64. Доклад вх. № 66-02-460/17.07.2009 г. относно изграждане на паметник на Уилям Гладстон в двора на 18 СОУ „Уилям Гладстон”.
Докл. Петър Диков

65. Доклад вх. № № 16-01-8 (1) и 26-00-2275 (1) / 22.07.2009 г. относно предоставяне безвъземздно за управление на Българско национално радио, недвижим имот, представляващ І-во ниво от подземен паркинг на метростанция „Стадиона „Васил Левски”.
Докл. Петър Диков

66. Доклад вх. № 08-03-3252(4)/05.01.2009 г. и № 08-03-3252(7)/15.07.2009 за провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот ХІІІ – 93, от кв. № 31 А, местност „НПЗ „Средец”, по плана на гр. София, находящ се на ул. „Охридско езеро” № № 44-50, район „Възраждане.
Докл. Ева Сеизова

67. Доклад вх. № 26-00-12073(7)/15.07.2009 г. за прекратяване на съсобственост в подземен паркинг-гараж, намиращ се под ул. „Найчо Цанов”, до ул. „Трапезица”, до Метростанция 7, район „Възраждане”, чрез продажба на общинската част от обекта, частна общинска собственост.
Докл. Ева Сеизова

68. Доклад вх. № 08-06-3083(2)/14.05.2009 г. относно изменение на Решение № 561 по Протокол № 111 от 14.06.2007 г. на Столичния общински съвет, с което е учредено възмездно право на ползване в полза на „Български пощи” ЕАД върху общински имоти, намиращи се в ж.к. „Левски Зона В”, бл. 10.
Докл. Ева Митова

69. Доклад вх. № 08-06-146(3)/09.07.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план и новопроектиран урегулиран поземлен имот Х-1126, за спортен комплекс и УПИ ІІ-за озеленяване, кв. 25, м. „ж.к. Левски – Зона В”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова

70. Доклад вх. № 08-10-85/12.03.2009 г. и нов проект за решение вх. № 08-10-85(2)/15.07.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, намиращ се на ул.”Луи Айер” № 34, за нуждите на дирекция „Социално подпомагане – Лозенец”, дирекция „Бюро по труда – Сердика” – филиал „Триадица” и дирекция „Социални дейности” на Столична община.
Докл. Евтим Евтимов

71. Доклад вх. № 08-10-204/14.07.2009 г. и нов проект за решение вх. № 93-00-242/2009 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обект – публична общинска собственост, представляващ трети етаж от училищната сграда на 47 СОУ „Хр. Г. Данов”, район „Триадица”.
Докл. Евтим Евтимов

72. Доклад вх. № 08-13-3070(3)/21.05.2009 г. относно провеждане на конкурс за учредяване възмездно право на строеж за срок от 20 г. за изграждане на спортен комплекс върху общинската реална част от УПИ I за озеленяване и спорт с площ 5 366 кв. м. (без ПИ 445 с площ 824 кв. м.), от кв. 833, по плана на гр. София, м. ж. к. „Триъгълника”.
Докл. Димитър Димов

73. Доклад вх. № 08-15-171/16.04.2009 г. и № 08-15-171(3)/20.07.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация за кв. 25, м. „Югоизточен град , район 4” – Младост 4, Столична община, район „Младост”.
Докл. Петко Дюлгеров

74. Доклад вх. № 94-П-3004(8)/04.02.2009 г. относно доброволна делба на поземлени имоти № № 89, 3315 и 3316, кв. 38 и кв. 3, м. „Младост 1 – Мусагеница”, между Столична община и Петър Кънев Мичев.
Докл. Димитър Дилчев

75. Доклад вх. № 08-18-3288(6)/27.05.2009 г. относно прилагане на ПУП за УПИ ХV, отреден за магазин от кв. 219, м. „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов

76. Доклад вх. № 26-00-4398(6)16.07.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХХХ-116, 6301 724, 764, кв. 42, м. „Овча купел”, чрез изкупуване на общинската част от съсобственика.
Докл. Пламен Йорданов

77. Доклад вх. № 08-23-3101(8)/21.04.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в град София, район „Панчарево”, съставляващ УПИ V-общ, 2106, 2644, кв. 53, м. „Зона за отдих”, чрез изкупуване на общинската част от съсобственика „БИ ЕЙЧ ДИ КАНСАЛТИНГ” ЕООД.
Докл. Станимир Пеев

78. Доклад вх. № 08-01-62/08.04.2009 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, намиращи се в 6-то ОУ „Граф Игнатиев” и 7 СОУ „Свети седмочисленици” на територията на район „Средец” за осъществяване на педагогически и спортни дейности.
Докл. Маргарита Гутева

79. Доклад вх. № 08-08-09/21.01.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 1719, кв. 85, м. „Изток” между Столична община и частни лица.
Докл. Панайот Бончев

80. Доклад вх. № 08-17-150(3)/21.07.2009 г. относно наименуване на улици в кв. „Драгалевци” – м. в.з. „Драгалевци – Стадиона”, кв. Драгалевци – м. в.з. „Симеоново – Драгалевци – II част” и преименуване на улици с дублирани имена в кв. Павлово-Бъкстон – м. „Манастирски ливади – запад”.
Докл. Любен Петров

81. Доклад вх. № 93-00-231/21.07.2009 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Андрей Иванов

Е, ще да има и някоя допълнителна точка – поне за избор на ВРИД Кмет.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: