ЦИК: РЕШЕНИЕ 185 – за буквите (и за цифрите, думите, числата, …)

РЕШЕНИЕ
№ НС-185
София, 24.06.2009

ОТНОСНО: допълнение на Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г. на ЦИК

По повод поставените практически въпроси по установяване на действителните и недействителните гласове при проведените обучения на РИК и с оглед гарантиране на принципа за всеобщо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване на основание чл. 10 от Конституцията на Република България, чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2, чл. 87, ал. 2, т. 1 и чл. 97, ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Бюлетина, съдържаща знак, поставен само в едно от квадратчетата за гласуване, представлява действителен глас. Поставеният знак е примерно указан в Методическите указания за работата на СИК и изразява категорично волята на избирателя.

2. Когато знакът за отразяване на вота извлиза извън квадратчето на съответната партия, коалиция или независим кандидат, но не засяга друго квадратче, гласът е действителен, включително и в случаите, когато навлиза в полето на друга партия, коалиция или мажоритарен кандидат.

3. Гласът е действителен и когато е поставен знак само в едно от квадратчетата за гласуване по начина, описан в т. 1, но върху бюлетината, извън квадратчето за гласуване има:
– поставен знак (който не е числа или букви, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя) пред името на някой от кандидатите;
подчертаване или зачертаване.

Гласът е действителен и когато квадратчето за гласуване или изписаният в него номер са оградени.

4. Когато върху бюлетината извън квадратчето за гласуване са изписани букви, думи, име, инициали, цифри, числа или е положен подпис в нарушение на принципа за тайно гласуване, гласът е недействителен.

Недействителните гласове по тази точка се поставят в купчинката по буква “г” от раздел “Недействителни бюлетини” на Методическите указания за работата на СИК. Броят на тези бюлетини се прибавя към броя на бюлетините за мажоритарни кандидати по т. 15, част І от протокола на СИК, а броят на бюлетините за кандидатските листи се прибавя към броя на бюлетините по т. 24, част ІІ от протокола на СИК.

Копие от настоящото решение да се връчи на председателите на СИК на 4 юли 2009 г. при предаване на изборните материали, книжа и бюлетините за гласуване.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2009

 

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

2 Responses

 1. Без коментар?
  Някой друг път.
  Я – отзад напред:
  1. Като се поставят “недействителните по тази точка” (4-тата) “в купчинката по буква “г”” и бройките им се записват съответно в т. 15 и т. 24 от протокола, това означава, че такива бюлетини отиват при онези, “с отбелязан вот за двама или повече кандидати и които съдържат два печата на СИК”, според Приложение 51 от книжата, известно като Протокол на Секционната избирателна комисия.
  Преди допълването на методическите указания на СИК там си имаше (и продължава да я има) “купчинка” с подобни на описаните бюлетини, но е по буква “б”, ако трябва да се запази изказа на ЦИК, а броят им се записва в т. 13, съответно 22. Така си и пише:

  Брой на намерените бюлетини за мажоритарни кандидати (респ. за кандидатски листи) с вписани в тях специални символи като букви и числа, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя”.

  Изглежда, след Решение 185 на ЦИК, ако някой се е подписал върху бюлетината, то членовете на СИК ще трябва да решат, че гласоподаващият по този начин е отбелязал “вот за двама или повече кандидати”.
  А какво ще се брои и записва в 13-тата и в 22-рата точка от протокола, бре?

  После – нагоре.
  Наистина ли е толкова трудно да се огледа един-единствен член, да се хване и да се постави където трябва?
  За член 97 от ЗИНП става дума, горецитирания. Онзи, който определя що е то “действителен глас” според закона (за други видове гласове, вкл. и “недействителни” законодателят е предпочел да не дава дефиниция, само … достатъчни условия 🙂 ). Ей ги, на – няколко букви, малко цифри, двайсетина думи, едно-две числа и някои специални символи (. : ; ( ) ):

  Чл. 97. (1) При установяване на резултатите от гласуването за мажоритарен кандидат и за кандидатска листа една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.

  (2) Гласът е действителен, когато са налице следните обстоятелства:
  1. бюлетината е по установения образец;
  2. от съдържанието на бюлетината може да се определи еднозначно волята на избирателя и бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;
  3. в бюлетината няма вписани специални символи като букви и числа, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя.

  (3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания и зацапвания.

 2. […] след като публикува своето произведение “за буквите”, Централната избирателна комисия го е и прочела. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: