42-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

42-ро заседание
на Столичен общински съвет
11.06.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-01-303/26.03.2009 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на ръководството на ОП „Гробищни паркове” при разрушаването на надгробната плоча и извършеното препогребение в гроба на поета Никола Вапцаров.

3. Питане вх. № 93-00-110/08.04.2009 г. от г-н Петър Курумбашев и г-н Калоян Паргов – общински съветници, относно спазване на процедури по ЗОП в дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на общинското дружество „Чистота – Искър” ЕАД.

4. Питане вх. № 93-01-485/19.05.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно липса на контрол от страна на „Център за градска мобилност” ЕАД при паркиране на МПС в Синя зона.

5. Питане вх. № 93-01-510/25. 05. 2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 819 от 18. 12. 2008 г. на СОС за разработване на „Програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столична община”.

6. Питане вх. № 93-01-511/25.05.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно Решение № 774 от 11. 12. 2008 г. на СОС за разработване на „Програма за подготовка на историческия център на София за кандидатстване за световно културно наследство”.

7. Доклад вх. № 93-00-98/02.04.2009 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 08-15-3119(6)/19.03.2009 г. относно отмяна на Решение № 24 по Протокол № 60 от 13. 10. 2003 г. на СОС за учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Джон Атанасов” за срок от 10 години върху общински имот – част от сградата на ОДЗ № 59, ж. к. „Младост – 3”.
Докл. Петко Дюлгеров

9. Доклад вх. № 66-02-3992(2)/23.03.2009 г. относно уреждане на административно-правен спор със собственици на реституиран имот в район „Младост”, м. „Бул. „Ал. Малинов”, кв. 2 и кв. 14 чрез сключване на сделка по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Петър Диков

10. Доклад вх. № 93-00-147/07.05.2009 г. относно допълнение на Решение № 115 по Протокол № 8 от 13. 03. 2008 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Андрей Иванов

11. Доклад вх. № 93-00-140/28.04.2009 г. относно прехвърляне числеността на Център за видеонаблюдение към дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност”.
Докл. Бойко Борисов

12. Доклад вх. № 93-00-124/21.04.2009 г. относно членска такса за 2009 г. на Столична община в Европейската социална мрежа.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № 93-00-127/22.04.2009 г. относно съфинансиране на дейността на Фондация „Очи на четири лапи” по проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания” и възлагане чрез пряко договаряне предоставянето на уникална социална услуга.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 93-00-144/29.04.2009 г. относно осигуряване на финансови средства за периода май – юни 2009 г. в размер на 29 970, 00 за реализация на проект „Холистичен модел за грижа и услуги за деца до 3 години” на фондация „За нашите деца” и одобряване на Споразумение за сътрудничество при изпълнението на проекта на територията на Столична община.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № 1500-114(2)/16.05.2009 г. относно финансова подкрепа на дейността на театър „Мим-Арт” при сдружение „Тишина” до края на 2009 година.
Докл. Албена Атанасова

16. Доклад вх. № 6201-3148(1)/19.05.2009 г. относно осигуряване на финансови средства в размер на 22 984, 80 лв. за реализация на проект на Фондация „Асоциация Анимус”.
Докл. Албена Атанасова

17. Доклад вх. № 93-00-176/28.05.2009 г. относно предоставяне на средства в размер на 177 560, 68 лв. на 5 души в състояние на будна кома.
Докл. Албена Атанасова

18. Доклад вх. № 93-00-177/28.05.2009 г. относно разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция” за зрително затруднени лица с адрес: гр. София, ул. „Цар Симеон” № 110.
Докл. Албена Атанасова

19. Доклад вх. № 93-00-178/28.05.2009 г. относно отмяна на Решение № 896 по Протокол № 119 от 28. 09. 2007 г. на СОС, изразяване на съгласие за разкриване на социална услуга „Преходно жилище” и предоставяне на имот, частна общинска собственост за управление.
Докл. Албена Атанасова

20. Доклад вх. № 93-00-180/29.05.2009 г. относно предложение за разкриване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 7 до 18 години в подготовка за реинтеграция в семейна среда 2 /два/ броя в сградата на Дом за деца „П. Р. Славейков”, ул. „Пиротска”, като държавно делегерана дейност.
Докл. Албена Атанасова

21. Доклад вх. № 7000-286(1)/14.05.2009 г. относно приемане годишния план за дейности по възпроизводство в Общинския горски фонд през 2010 г. , добив на дървесина по прогнозни количества за промишлен дърводобив и за задоволяване на местното население с дървесина за огрев.
Докл. Мария Бояджийска

22. Доклад вх. № 94-М-204(1)/18.05.2009 г. за придобиване право на собственост върху поземлени имоти в землището на с. Яна и землището на с. Желява, район „Кремиковци”.
Докл. Мария Бояджийска

23. Доклад вх. № 93-00-3300(1)/15.04.2009 г. относно допълнения към проектно предложение „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”.
Докл. Ирина Савина

24. Доклад вх. № 9300-157/14.05.2009 г. относно преобразуване на ЦДГ № 161 „Ласка”, находяща се на ул. „Евлия Челеби” № 1, район „Овча купел” и ДЯ № 66, находяща се на ул. „681” № 5, район „Овча купел” в Обединено детско заведение № 161 „Ласка”, район „Овча купел”.
Докл. Йорданка Фандъкова

25. Доклад вх. № 93-00-179/29.05.2009 г. относно промяна на бюджета на Столична община за първо тримесечие на 2009 година.
Докл. Минко Герджиков

26. Доклад вх. № 93-00-13(1)/29.05.2009 г. относно отпускане на средства за довършване на Катедралния храм при Арменската апостолическа православна църква „Сурп Астдвадзадзин”.
Докл. Минко Герджиков

27. Доклад вх. № 66-00-1694(2)/29.05.2009 г. относно отпускане на средства за финансова подкрепа на Националната гвардейска част.
Докл. Минко Герджиков

28. Доклад вх. № 93-00-19/21.01.2009 г. относно изменение и допълнение на Решение № 209 по Протокол № 11 от 24. 04. 2008 г. на СОС за откриване процедура за приватизация на обекти, обособена част от капитала на „Софинвест” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

29. Доклад вх. №№ 0202-3155(5)/29.04.2009 г., 0202-3151(3)/29.04.2009 г. 0812-64(1)/29.04.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

30. Доклад вх. № 29-00-77(1)/14.05.2009 г. относно промяна в предмета на дейност и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на „Дентален център VІ – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

31. Доклад вх. № 2900-105(1)/20.05.2009 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – компютърни конфигурации за нуждите на „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София град” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

32. Доклад вх. № 93-00-186/02.06.2009 г. относно Договор № РД-56-260/21. 02. 2006 г. за модернизация на 18 броя български трамваи за междурелсие 1009 мм, сключен между Столична община и фирма INEKON GROUP a. s.
Докл. Александър Цветков, Радослав Тошев

33. Доклад вх. № 1200-559/22.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

34. Доклад вх. № 1200-560/22.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

35. Доклад вх. № 1200-561/22.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

36. Доклад вх. № 1200-591/29.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

37. Доклад вх. № 1200-595/01.06.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

38. Доклад вх. № 1200-596/01.06.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

39. Доклад вх. № 93-00-182/30.05.2009 г. относно определяне на контрольори на „МЦ ХХХІ – София” ЕООД, „ДКЦ ХХVІІІ- София” ЕООД, „ДКЦ VІІІ- София” ЕООД, „ДКЦ VІІ- София” ЕООД и „ДКЦ V- София” ЕООД и избор на нов член на Съвета на директорите на „Лозана” ЕАД.
Докл. Данаил Кирилов

40. Доклад вх. № 93-00-12(2)/01. 06. 2009 г. относно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд преустройство и основния ремонт на 3-ти етаж на административната сграда на СО – район „Надежда”, ул. Кирил Драганов № 55.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

41. Доклад вх. № 93-00-76(10)/01.06.2009 г. относно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за довършване на вътрешни санитарни възли и съблекални в 62 ОУ, кв. Обеля, район „Връбница”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

42. Доклад вх. № 93-01-518(1)/01.06.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за преасфалтиране на алеи, полагане на бордюри и изграждане на ново осветление в Южния парк – трета част.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

43. Доклад вх. № 93-01-523(1)/01.06.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд „Изграждане на дом за тъжни мюсюлмански ритуали в гробищния парк на кв. Ботунец” и „Реконструкция на християнски траурен обреден дом в гробищния парк на кв. Ботунец” – район „Кремиковци”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

44. Доклад вх. № 93-00-118/14. 04. 2009 г. относно публичния контрол върху базовите станции на GSM-операторите.
Докл. Вили Лилков

45. Доклад вх. № 93-00-146/30.04.2009 г. относно финансова подкрепа на проект „София поздравява Рим”.
Докл. Роберт Янакиев

46. Доклад вх. № № 66-00-7128(6)/28.04.2009 г. , 93-01-4276(4)/28. 04. 2009 г. и 66-00-4599(7)/28. 04. 2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на СД „Полиция” на МВР за нуждите на 05 сектор „Охрана на общински обекти” към ООП – СД „Полиция” на нежилищни помещения – публична общинска собственост, в административна сграда на ул. „Г. Бенковски” № 12.
Докл. Росен Желязков

47. Доклад вх. № 08-14-3222(3)/10.03.2009 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VІ-183 и улица, от кв. № 83 , по плана на м. „ж. к. Дружба ІІ част”, район „Искър”.
Докл. Росен Желязков

48. Доклад вх. № 08-20-3(5)/21. 05. 2009 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

49. Доклад вх. № 08-17-3220(5)/26.05.2009 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията за УПИ ІХ – 423, кв. 49, м. ”ж. к. Карпузица” , находящ се в гр. София, район „Витоша”.
Докл. Росен Желязков

50. Доклад вх. № 08-13-3228(3)20.05.2009 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за УПИ V – 532,400, кв. 21, м. „Илиянци”, находящ се в гр. София, район „Надежда”.
Докл. Росен Желязков

51. Доклад вх. № 08-10-33(5)/26. 05. 2009 г. относно процедура по § 8 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VII-1349, кв. 6, м. „Кръстова вада”.
Докл. Росен Желязков

52. Доклад вх. № № 93-00-3190(4)/26.05.2009 г. и 26-00-7326(4)/26. 05. 2009 г. относно изменение на Решение № 499 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на СОС за процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ .
Докл. Росен Желязков

53. Доклад вх. № 26-00-9040(6)27.05.2009 г. относно учредяване право на строеж в полза на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД за изграждането на подземна шахта за монтаж, експлоатация и поддръжка на подземен трафопост, разположен в УПИ XI – 16, 17, кв. 173, м. „Пробив бул. П. Славейков”
Докл. Росен Желязков

54. Доклад вх. № 66-02-306/20.05.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І, ІІ, ІІІ и ІV, кв. 5б-нов; задънена улица от о. т. 281а до 281б и задънена улица от о. т. 282а до о. т. 282б, кв. „Градоман” – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

55. Доклад вх. № 08-08-04/08.01.2009 г. относно промяна характера на собствеността на недвижим имот, представляващ терен, парцел VІІІ, кв. 1, по графични данни 34 195 кв. м. , гр. София, м. „Дианабад”, район „Изгрев”, в публична общинска собственост.
Докл. Панайот Бончев

56. Доклад вх. № 08-10-16(5)/10.04.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ-1054, кв. 108-а, м. ”Манастирски ливади – изток”.
Докл. Евтим Евтимов

57. Доклад вх. № 93-00-15(2)/27.03.2009 г. относно допълнение към Решение № 118 по Протокол № 33 от 26.02.2009 г. на Столичния общински съвет за определяне на общински жилища, ателиета, гаражи и паркоместа за продажба.
Докл. Димитър Димов

58. Доклад вх. № 08-14-3308 /17.12.2008 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обект – публична общинска собственост в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов” в район „Искър” за спортна дейност.
Докл. Йордан Томов

59. Доклад вх. № 08-15-142/26.03.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Социален патронаж” при СО на имот – частна общинска собственост, представляващ част от сградата на бившето 29-то ОДЗ, находящо се в ж. к. „Младост-1”, УПИ II, кв. 17.
Докл. Петко Дюлгеров

60. Доклад вх. № 08-16-87/03.04.3009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Младост, филиал „Студентска”, на части от имот – публична общинска собственост, представляващи, помещение № 118, помещение №119 и помещение № 120, находящи се в гр. София – „Студентски град”, бл. 5.
Докл. Димитър Дилчев

61. Доклад вх. № 26-00-873(10)/07.05.2009 г. относно прехвърляне в собственост на бетонов фундамент за монтаж на КТП на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с площ от 6 кв. м. , изграден в общински недвижим имот – УПИ І, кв. 53, местност „Студентски град”.
Докл. Димитър Дилчев

62. Доклад вх. № 08-16-52/06.03.2009 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски”, с името ул. „ Академик Жак Натан”.
Докл. Димитър Дилчев

63. Доклад вх. № 08-17-3228(5)/23.04.2009 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ I – 1037 от кв. № 207 Д, м. ж. к. „Гърдова глава”, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

64. Доклад вх. № 26-00-4399(9)/26.09.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, намиращ се в гр. София, съставляващ поземлен имот № 568, с площ от 2382 кв. м. , кв. 519, м. „Овча купел”, чрез изкупуване на 260/2382 идеални части от поземления имот – частна общинска собственост, от съсобствениците Красимира Асенова Сериджи и Валентина Василева Асенова.
Докл. Пламен Йорданов

65. Доклад вх. № 26-00-10327(6)/30.03.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІ-1393 и Х-за озеленяване и КОО, кв. 25, м. ”Овча Купел”.
Докл. Пламен Йорданов

66. Доклад вх. № 08-18-6(1)/23.01.2009 г. относно отдаване под наем на помещение за бюфет-кафе в сградата на районната общинска администрация „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов

67. Доклад вх. № 08-19-172/08.04.2009 г. относно именуване на 95 ОДЗ – Х м. р. ул. „Тома Давидов” № 3.
Докл. Венетка Серафимова

68. Доклад вх. № 08-20-17(3)/26.03.3009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 33, м. „Ломско шосе”, район „Връбница”
Докл. Младен Младенов

69. Доклад вх. № 08-20-3130(5)/06.04.2009 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1, ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ V-488 от кв. № 25 в местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов

70. Доклад вх. № 08-20-95/25.03.3009 г. относно отдаване под наем на имот публична общинска собственост на територията на район „Връбница” в сградата на 74-то СОУ „Гоце Делчев”.
Докл. Младен Младенов

71. Доклад вх. № 08-21-3321(4)/26.02.2009 г. относно провеждане на търг за продажба на УПИ VІІ – общ. , кв. 16 по плана на с. Мировяне.
Докл. Валентин Котов

72. Доклад вх. № 08-22-69/13.03.2009 г. относно конкурс за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

73. Доклад вх. № 08-22-81/25. 03. 2009 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

74. Доклад вх. № 93-00-3281/19.11.2008 г. и 13.05.2009 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, предназначен за поща, състоящ се от зала, склад и фоайе с обща застроена площ 26,50 кв. м. , с. Кривина, район „Панчарево” .
Докл. Станимир Пеев

75. Доклад вх. № 08-23-130/27.03.2009 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 години на част имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 18. 90. кв. м. , намиращо се на І-ви етаж в административната сграда на кмество с. Лозен, ул. „Съединение” № 112.
Докл. Станимир Пеев

76. Доклад вх. № 08-23-3101(8)/21.04.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в град София, район „Панчарево”, съставляващ УПИ V-общ, 2106, 2644, кв. 53, м. „Зона за отдих”, чрез изкупуване на общинската част от съсобственика „БИ ЕЙЧ ДИ КАНСАЛТИНГ” ЕООД.
Докл. Станимир Пеев

77. Доклад вх. № 08-24-3074(8)/27.04.2009 г. относно прогласяване на погасено по давност възмездно право на строеж върху част от УПИ І – 115 – за училище, кв. 19, кв. Михайлово, гр. Банкя – частна общинска собственост, учредено в полза на „БТК” ЕАД за изграждане на едноетажна сграда със застроена площ 40 кв. м.
Докл. Рангел Марков

78. Доклад вх. № 94-М-10(3)/23.04.2009 г. относно именуване на улица с името „проф. Любомир Далчев”.
Докл. Йорданка Фандъкова

79. Доклад вх. № 26-00-294(2)/27.04.2009 г. относно наименуване на жилищен комплекс в район „Младост”.
Докл. Йорданка Фандъкова

80. Доклад вх. № 93-00-137/27.04.2009 г. относно поставяне на паметни плочи на проф. Марин Дринов и Иван Ев. Гешов.
Докл. Йорданка Фандъкова

81. Доклад вх. № 02-01-17(1)/04.06.2009 г. относно изграждане на „Мемориал в памет на народните представители в Учредителното народно събрание”, в близост до северния вход на сградата на Народното събрание.
Докл. Петър Диков

82. Доклад вх. № 93-00-126/22.04.2009 г. относно наименуване на част от улица.
Докл. Роберт Янакиев

83. Доклад вх. № 93-00-142/29.04.2009 г. относно поставяне на паметна плоча на писателя д-р Милчо Радев на сграда, намираща се на ул. „Уилям Гладстон” № 48, район „Средец”.
Докл. Вили Лилков

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-195/10.06.2009 г. относно финансиране на строително-монтажни работи на подобект “Гравитачен водопровод Я 1300/1730” и подобект “Водопровод по бул. “Черни връх” от резервоар Драгалевци – участък 1″.
Докл. Ирина Савина, Александър Цветков, Росен Желязков

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: