За партиите – праг от 4%, за коалициите – 0!?

Както е известно вчера Конституционният съд на Република България прие няколко решения (и не прие други) по отношение на конституционността на текстове от Закона за избиране на народни представители, с последни промени от 24 април 2009 г.

Според по-краткото официално съобщение КС е обявил за противоконституционна “Чл. 6, ал. 6 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП), относно думите „получилите не по-малко от осем на сто от действителните гласове в страната и чужбина”, с които се въвежда осем процента национална изборна бариера за коалициите.”

И пак оттам: “Останалата част от разпоредбата остава в сила.”

И ето сега какво остава, след като “останалата част от разпоредбата” на чл. 6, ал. 6 от ЗИНП “остава в сила”. Остава една такава част:

Чл. 6.

(6) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво по пропорционалната система и в многомандатните избирателни райони имат партиите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и в чужбина, и коалициите, получили не по-малко от осем на сто от действителните гласове в страната и в чужбина.

Това, което е останало, би могло да бъде прочетено така, както е написано:
Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво по пропорционалната система и в многомандатните избирателни райони имат партиите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и в чужбина, и коалициите.

Точка.

А пък това, последното, означава, че за партиите се изисква да получат поне 4%, за да участват в разпределяне на мандатите, докато за коалициите не се изисква нищо – те просто си получават това право – без праг, дори и без глас да са останали (ако например “представляващите коалицията” са се заплеснали по някоя друга листа или по друго нещо)! 🙂

Ето го този текст:

Конституционният съд на Република България разгледа по същество конституционно дело № 5 от 2009 г.

Днес, 12 май 2009 г. Конституционният съд на Република България в закрито заседание разгледа по същество искането на 70 народни представители от 40-то Народно събрание за установяване противоконституционност на чл. 6, ал. 6 от ЗИНП; чл. 39, ал. 2 от ЗИНП, чл. 115, ал. 2 и ал. 3 от ЗИНП и свързаните с тях разпоредби от Закона за избиране на народни представители (обн. ДВ, бр. 37 от 2001 г. с последно изменение в ДВ, бр. 31 от 2009 г.).
На основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд

Р Е Ш И:

1. Обявява за противоконституционен:
Чл. 6, ал. 6 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП), относно думите „получилите не по-малко от осем на сто от действителните гласове в страната и чужбина”, с които се въвежда осем процента национална изборна бариера за коалициите. Останалата част от разпоредбата остава в сила.
Съдия Емилия Друмева е подписала решението в тази му част с особено мнение.

2. Отхвърля искането за обявяване противоконституционността на:
Чл. 39, ал. 2 ЗИНП, тъй като не се получи предвиденото в Конституцията мнозинство от седем души за или против противоконституционността на текста. За обявяване противоконституционността на текста гласуваха съдиите Румен Янков, Васил Гоцев, Людмил Нейков, Емилия Друмева, Владислав Славов и Благовест Пунев. Съдиите Евгени Танчев, Димитър Токушев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Снежана Начева и Георги Петканов гласуваха за запазване на текста. Член 39 , ал. 2 ЗИНП остава в сила.

3. Отхвърля искането за обявяване противоконституционността на чл. 115, ал. 2 и ал. 3 ЗИНП. Съдиите Румен Янков, Васил Гоцев Людмил Нейков, Владислав Славов и Благовест Пунев са подписали решението с особено мнение в тази му част.

4. Отхвърля искането за обявяване противоконституционността на разпоредбите, които представляват логическо единство с чл. 39, ал. 2 и чл. 115, ал. 2 и 3 от ЗИНП. Съдиите Румен Янков, Васил Гоцев Людмил Нейков, Владислав Славов и Благовест Пунев са подписали с особено мнение в тази му част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Янков

Мдааа…
Я, сега да видим кой какво ще прочете?
(Указание:
КСРБ: РЕШЕНИЕ № 1/12 май 2009 г. по конституционно дело № 5 от 2009 г.
, начало, мотиви по т. 1… 🙂 )

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. Поздрав за хубавия пост с нещо мое:

    Диалектически метареализъм и отрицание на отрицанието

    Не смятам да НЕ смекчавам НЕ истината, само защото някой НЕ се е обидил от нея. Така както Румен Петков НЕ е криминален престъпник, а Първанов, Станишев и Р.Овчаров НЕ са изменници на държавата (И ВСИЧКО ТОВА НЕ МОГА ДА ДОКАЖА!), така и НЕ доказаното пред вас НЕ дебилно поведение не може да НЕ бъде окачествено по друг начин освен по същество. НЕ съм съгласен, че истината НЕ е грозна… Но аз не я правя, а само НЕ я казвам. Мекото и възпитано играене по правилата НЕ е за хора, които НЕ ги спазват.Посочените лица НЕ се намират извън системата на правосъдието (недостижими за НЕ закона), което автоматично НЕ ги прави мишена за съответните НЕдействия. Не искайте от мен НЕцивилизовано отношение към НЕизменници, НЕпрестъпници и НЕ анти-икономисти, то НЕ Е само за други цивилизовани хора, като вас, например.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: